Основи правознавства (ШКД -21)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки (педагогічний напрям)

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Івах О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318Івах О. С.

Опис курсу

Мета: формування в студентів розуміння права, як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від  держави, законів від повсякденного життя. Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних дій. Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь.

 

Результати навчання:

 • знати: визначення поняття «держави», ознаки, функції, форми та система органів держави; системи та джерела права України, види, структуру норм права, поняття юридичної відповідальності, правосвідомості і правопорядку; поняття суб’єктів адміністративного права,визначення адміністративного правопорушення та органів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення;враховувати правовий статус і повноваження державних органів законодавчої влади та органів виконавчої влади різних рівнів; правовий статус, свободи та обов’язки людини і громадянина, закріплені Конституцією України, користуватися правами і виконувати обов’язки; використовувати основні положення з кримінального, сімейного, цивільного права.
 • вміти: розуміти і застосовувати основні положення нормативно-правових актів;аналізувати і орієнтуватися в законодавстві; володіти базовими знаннями про суспільство та державу; практично використовувати набуті знання у своїй майбутній професії.
 • ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 СРС
Т4 Т7 Т10 МКР Т13 Т17 Т19 МКР 50
5 5 5 10 5 5 5 10 100

 

Практичні/Семінарські роботи – 6 х5 балів = 30 балів.

Якщо студент виконав правильно всі завдання на 100% – 10 балів, якщо виконав завдання на 75% – 9-6 бали, на 50% – 5-3 бали, 25% – 2-1 бал, і менше 25% – 0 балів.

Самостійна робота –50 балів.

Самостійна робота над окремими темами навчальної дисципліни (у вигляді конспекту) – оцінюється в 4 бали (10 х 4 = 40 балів).

Реферат – один реферат оцінюється в 5 балів (2 х 5 =10 балів).

МКР – 2 х 10 = 20 балів.

1-10 – завдання описове, потребує логічного мислення, аналізу матеріалу, який вивчався студентом.

Критерії оцінювання:

Завдання №1-10

За кожне правильно виконане завдання по 1 балу.

10 описових питань.

Максимальна кількість балів – 10.

                                                                       Всього:10 балів.

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 100 балів, залік виставляється автоматично, якщо студент не згоден з поточним балом, він здає залік (не більше 5 балів) і бали із заліку додаються до загальної кількості балів отриманих під час поточного навчання.

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційнаоцінка, оцінка з диференційованого

Заліку(національнаШкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

Рекомендована література

Основна література

 1. Основи правознавства: Навчальний посібник / Коровіна Л.Д. – К., 2008. – 140 с.
 2. Основи правознавства: Навч.посібник Шпиталенко Г.П. – К.: Знання, 2008. – 150 с.
 3. Правознавство: Підручник Кравченко С.М. – К., 2006. – 164 с.
 4. Основи правознавства: Підручник / Журавський В.С. – К.: ЦУЛ, 2004. – 201 с.
 5. Теорія держави і права: Підручник / Кириченко В.М., Куракін О.М. –К.: Центр учбової літератури, 2010. – 264 с
 6. Конституція України: Науково-практичний коментар/ За ред. Авер’янова В.Б., Батанова О.В., Бауліна Ю.В., Битяка Ю.П. та ін. — Харків: «Право», 2003. — 152 с.
 7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України/ За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те видання, переробл. та доповн. – К.: Юридична думка, 2012. – 316 с.

Допоміжна література

 1. Основи правознавства: Навч.посібник Шпиталенко Г.П. – К.: Знання, 2008. – 150 с.
 2. Хрестоматія з правознавства: Збірник нормативних документів / уклад. Козинцев І.П., Козаченко Л.М. – К.: Юрінком, 2003. – 198 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Основи правознавства -mon.gov.ua/content/Освіта/13osn-prirod.pdf
 2. com.ua/pravo/kurilo.html
 3. www-jurfak.univer.kharkov.ua/abiturientu/ab_posibnyk.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму