Основи правознавства (ШКВ)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
215ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
22ШКВ-11
ШКВ-12

Опис курсу

  1. Мета курсу «Основи правознавства» – формування в студентів розуміння права, як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя. Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних дій. Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

  • знати визначення поняття «держави», ознаки, функції, форми та система органів держави; системи та джерела права України, види , структуру норм права, поняття юридичної відповідальності, правосвідомості і правопорядку; поняття суб’єктів адміністративного права,визначення адміністративного правопорушення та органів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення; види адміністративних стягнень; основні поняття цивільного права: предмет, джерела, суб’єкти, об’єкти цивільного права, угоди і представництва, позовна давність, поняття, зміст форми права власності і способи захисту права власності; основні поняття про «зобов’язання»: види, зміст, підстави виникнення, зміни і припинення; відповідальність за їх порушення, види і зміст договорів; основні поняття спадкового права;основні поняття сімейного права; основні поняття трудового права; основні поняття права соціального забезпечення; загальна характеристика кримінального права; характеристика екологічного права; враховувати правовий статус і повноваження державних органів законодавчої влади та органів виконавчої влади різних рівнів; правовий статус, свободи та обов’язки людини і громадянина, закріплені Конституцією України, користуватися правами і виконувати обов’язки; використовувати основні положення з кримінального, сімейного, цивільного права.
  • вміти розуміти і застосовувати основні положення нормативно-правових актів;аналізувати і орієнтуватися в законодавстві; володіти базовими знаннями про суспільство та державу; практично використовувати набуті знання у своїй майбутній професії.
  1. Організація курсу:

навчальний курс «Основи правознавства» для студентів спеціальності 013 Початкова освіта триває один семестр (ІІ-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 17 аудиторних годин, з них 15 лекційних та 2 семінарських (практичних). Курс завершується складанням студентом заліку.

  1. Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Мета лекцій – ознайомити студентів з основними принципами, джерелами, системою права, особливостями законодавства, об’єктами та суб’єктами права, формуванням правосвідомості громадян і вмінням застосувати набуті знання і навички в професійній діяльності фахівця.
  2. Семінарські заняття: участь кожного студента в семінарському занятті (2 години) – обов’язкова. На семінарське заняття покладаються наступні вимоги: формування у студентів вмінь і навичок: рецензування, реферування, порівняння, критичного аналізу рекомендованих до опрацювання джерел та наукової літератури.
  3. Оцінювання знань, вмінь і навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру складається з наступних компонентів:

– однієї модульної контрольної роботи (25 балів х 1 = 25 балів).

– самостійної роботи (75 балів).

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 СРС
МКР
25 75 100

 

Самостійна робота –15 х 5 = 75 балів.

Самостійна робота над окремими темами навчальної дисципліни (конспектування) – оцінюється в 5 балів (10 х 5 = 50 балів).

Реферат – оцінюється в 5 балів (5 х 5 = 25 балів).

МКР – 1 х 25 = 25 балів.

1-10 – завдання описове, потребує логічного мислення, аналізу матеріалу, який вивчався студентом.

Критерії оцінювання:

Завдання №1-10

За кожне правильно виконане завдання по 2,5  бали.

10 описових питань.

Максимальна кількість балів – 25.

                                                                                         Всього: 25 балів.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 100 балів, залік виставляється автоматично, якщо студент не згоден з поточним балом, він здає залік (не більше 5 балів) і бали із заліку додаються до загальної кількості балів отриманих під час поточного навчання.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого

заліку (національна Шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму