Основи початкового курсу природознавства

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Галата Д. Р.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ШКВ-11Галата Д. Р.
ШКВ-12Галата Д. Р.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи початкового курсу природознавства» формування предметної природознавчої компетентності майбутніх вчителів початкової школи.

Завдання:

 • забезпечення майбутніх вчителів знаннями про найголовніші астрономічні, географічні та біологічні закономірності в навколишній природі – предметної компетенції;
 • формування необхідних екологічних знань;
 • формування умінь займатись творчо-пошуковою діяльністю; застосовувати технології пошуку, аналізу та систематизації інформаційних джерел, навички критичного мислення, стратегії набуття додаткових знань і вмінь;
 • формування особистісних якостей, необхідних для творчої діяльності, творчого саморозвитку;
 • організовувати власний процес навчання, обирати і застосовувати ефективні стратегії самостійного здобуття знань.

 

 1. Організація курсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • складові природи, тіла, речовини, їх властивості;
 • різноманітність живих організмів, особливості їх будови, росту, розвитку, процесів життєдіяльності та поведінки;
 • про значення живих організмів у природі;
 • про перетворення і збереження речовин і сонячної енергії у природі, про теплові процеси та енергоносії;
 • про цілісність природи;
 • про добові та сезонні зміни в природі; причини їх періодичності;
 • про Всесвіт і Сонячну систему, форму і будову Землі, рух Землі навколо осі і навколо Сонця, про материки і океани;
 • про розташування природних зон на території України, особливості їх природних умов, рослинного і тваринного світу;
 • розташування України на глобусі, карті світу, півкуль і Європи;
 • особливості погоди своєї місцевості;
 • розташування рідного краю на карті України;
 • про цінність природи для життя людей, залежність життя людей від стану навколишнього середовища, про охорону об’єктів неживої і живої природи;
 • про значення Червоної книги і заповідних територій для охорони природи.

вміти:

 • розрізняти предмети неживої природи, організми, агрегатні стани речовин; представників окремих груп організмів і ознаки пристосування їх до навколишнього середовища;
 • розпізнавати явища природи, пояснювати їх причини;
 • застосовувати знання для охорони природи;
 • встановлювати взаємозв’язки в неживій і живій природі, між організмами і навколишнім середовищем, між природними умовами на певній території та господарською діяльністю людини;
 • орієнтуватися на місцевості; працювати з планом, глобусом і картами;
 • розрізняти за умовними знаками основні форми земної поверхні, моря, найбільші річки та озера України;
 • вести спостереження за предметами і явищами неживої природи та їх змінами, за організмами, їх поведінкою;
 • проводити досліди з метою пізнання властивостей тіл і речовин;
 • уміти фіксувати результати спостережень і дослідів;
 • користуватися приладами, необхідними для пізнання природи, таблицями, діаграмами, схемами;
 • виконувати правила поведінки у природі.
 • займатись творчо-пошуковою діяльністю, творчим саморозвитком;
 • обирати і застосовувати ефективні стратегії самостійного здобуття знань.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Гірний О.І., Зінкевич М.В. Рідний край Львівська область, підр.. Львів : ВНТЛ, 2001. – 84 с.
 2. Олійник Я.Б., Шищенко П.Г., Степаненко А.В., Масляк П.О.. Географія.: Навч.пос.- 5 вид., К.: Т-во «Знання», КОО, 2006, 455 с.
 3. Яришева Н.Ф.. Природа України. Навч.пос., – К.: Вища школа, 1995. 335с.

 

Допоміжна

 1. Бабовал Т.І., Вихрущ В.О. Природознавство. Цікавий світ навколо нас. Книга для читання. У 2-х частинах. – Тернопіль: Навчальна книга –
 2. Вихрущ В.О. Природознавство в цифрах і фактах. Довідник для вчителів та учнів початкових класів. – Тернопіль, 1998.
 3. Губарев В.К.. Географія України: Довідник шк.і ст. –Донецьк, ТОВ ВКФ «БАО», 2005, – 416с.
 4. Мечник Л.А., Волошин О.М., Мечник І.І. Природа України. Методичний посібник для вчителів початкових класів. – Тернопіль, 1995.
 5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 392с.
 6. Природознавство: підручник для 1 класу загально освіт.навч.закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К.: Ґенеза, 2012. – 112 с.
 7. Природознавство: підручник для 2 класу загально освіт.навч.закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – К.: Ґенеза, 2012. – 160 с.
 8. Хитяєва Л.П. Довідник з природознавства. – Харків, 1999.
 9. Я і Україна: Підручник для 3 кл./ Т.М. Байбара , Н.М.Бібік . – К. : Форум, 2003. – 176 с.
 10. Я і Україна: Підручник для 4 кл./ Т.М. Байбара , Н.М.Бібік . – К. : Форум, 2004. – 176 с.

Інформаційні ресурси

 

http://www.unnat.ru
http://www.informika.ru/windows/magaz/

http://www.informika.ru/wmdows/magaz/herald/ — Журнал «Вісник освіти»
http://www.informika.ru/wmdows/magaz/newpaper/messedu/ — «Кур’єр освіти»
http://www.informika.ru/windows/magaz/special/ — «Фахівець»
http://www.informika,ru/wmdows/magaz/pedagog/title.html — «Педагог»
http://www.ug.ru/ — Газета «Вчительська газета»
http://www.eidos.techno.ru/joumal/tine.htm — Електронний науково-педагогічний журнал «Ейдос»
http://www.catalog.alledu.ru – Цікавий сайт з різноманітними ресурсами.

Матеріали

Самостійна робота

 

Номер

тижня

 

Тема самостійної  роботи

Кількість годин
1 Творча робота «Цікавий Всесвіт» 5
2 Розвиток уявлень про форму Землі. 4
3 Зображення Землі на глобусі і карті. Географічні карти, типи карт, їх значення. 5
4 Україна на карті світу. Робота з контурною картою України, світу, півкуль. 4
5 Рельєфні форми Землі. Гороутворення. 5
6 Творча робота  «Мандрівка Карпатами» 5
7 Корисні копалини України. Охорона надр України. 4
8 Погода. Характеристика складо­вих стану погоди.  Несприятливі метеорологічні явища 5
9 Підготовка до семінарського заняття  «Нежива природа рідного краю» 5
10 Підготовка до контролю знань модуля №1. 5
11 Географічні пояси і природні зони Землі. 5
12 Рослинні угрупування. Рослини лук, полів, водойм. Сезонні зміни в рослинності. Листопад. 5
13 Скласти таблицю «Хребетні тварини. Ссавці». Сезонні зміни в тваринному світі. 5
14 Підготовка до семінарського заняття «Охорона природи України». 5
15 Підготовка до контролю знань модуля №2 5
Разом за І семестр 72