Основи охорони праці

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21.5Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218доцент Сурмач О. І.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШС-11доцент Сурмач О. І.

Опис курсу

  1. Мета курсу «Охорона праці» – вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

  • знати суть поняття, мету, підсистеми та структурну схему побудови охорони праці; обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування охорони праці; роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника в системі управління охороною праці підприємства, галузі; участь трудового колективу та роль громадських об’єднань в СУОП; класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; фактори, які можуть спричинити професійні захворювання; заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища та напрями зниження напруженості трудового процесу; травмонебезпечні робочі місця, і професії та розподіл виробничого травматизму за причинами (технічні, організаційні, незнання або невиконання вимог безпеки тощо); основні напрями попередження виробничого травматизму; фактори пожежної небезпеки і причини пожеж на галузевих об’єктах; заходи і засоби системи попередження пожеж та протипожежного захисту.
  • вміти проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання працівників підприємств з питань охорони праці; визначити першочергові заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища щодо поліпшення стану виробничого середовища за окремими факторами; визначити першочергові напрями робіт щодо профілактики і попередження виробничого травматизму; визначити фактори пожежної небезпеки; визначити тип і кількість первинних засобів гасіння пожежі;
  1. Організація курсу:

навчальний курс «Охорона праці» для студентів спеціальності 013 Початкова освіта триває один семестр (ІІ-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 30 аудиторних годин, з них 22 лекційних та 8 семінарських (практичних). Курс завершується складанням студентом заліку.

  1. Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Мета лекцій – ознайомити студентів з системами правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працівників під час трудової діяльності і вмінням застосувати набуті знання і навички в професійній діяльності фахівця.
  2. Семінарські заняття: участь кожного студента в семінарському занятті (2 години) – обов’язкова. На семінарське заняття покладаються наступні вимоги: формування у студентів вмінь і навичок: рецензування, реферування, порівняння, критичного аналізу рекомендованих до опрацювання джерел та наукової літератури.