Основи менеджменту та маркетингу

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки (педагогічний напрям)

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Сенич Г. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318Сенич Г. Б.

Опис курсу

Мета курсу – формування у студентів системи базових знань у сфері менеджменту, сучасного управлінського мислення, розуміння концептуальних засад системного управління, набуття вмінь та навичок аналізу процесів і явищ, які протікають в організації, умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Предметом вивчення дисципліни є  закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

Завдання курсу:

 • ознайомитися з теоретичними основами менеджменту та маркетингу, вивчити головні поняття та категорії дисципліни;
 • розглянути історію розвитку менеджменту та його перетворення на систематизовану наукову дисципліну;
 • охарактеризувати організацію як об’єкт управління;
 • ознайомитися з технологіями та функціями менеджменту і маркетингу;
 • визначити характеристики керівництва та лідерства, влади та впливу;
 • ознайомитися зі шляхами забезпечення ефективного менеджменту.

 

У результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати: сутність понять «менеджмент» та «маркетинг», об’єкт та суб’єкт менеджменту і маркетингу, закони, закономірності, концепції  та принципи менеджменту і маркетингу; ключові теорії управління; складові організації, види поділу праці в організаціях, елементи внутрішнього та зовнішнього середовища організацій; основні положення змістовних та процесійних теорій мотивації; економічні, технологічні, соціально-психологічні та адміністративні методи менеджменту; підходи та процес          прийняття управлінських рішень; функції (планування, організація, контроль, регулювання; суть та основні засади керівництва, лідерства, стилі керівництва.

Студенти повинні вміти:

 • розкривати сутність основних термінів, понять курсу;
 • характеризувати основні теорії управління, концепції маркетингу;
 • виявляти головні риси організації як об’єкту управління, визначати елементи і компоненти організації і аналізувати їх вплив на її діяльність;
 • давати характеристику плануванню, організації, контролю та регулюванню як функціям менеджменту, розкривати роль інформації та комунікацій в управлінні;
 • виявляти взаємозв’язок керівництва, лідерства, влади та впливу, визначати стилі керівництва;
 • використовувати на практиці основи бізнес-етикету, принципів маркетингу та ділового спілкування.

 

 

Матеріали

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

 

з/п

Назва теми Кількість

годин

1.  Менеджмент як наукова система управління. 2
2.  Організація як об’єкт управління. 2
3. Внутрішнє та зовнішнє середовище організацій. 2
4. Мотивація. Теорії мотивації 2
5. Методи менеджменту. 2
6. Управлінські рішення. 4
7. Модуль І
8.  Менеджмент як наукова система управління 2
9. Планування як загальна функція менеджменту. 4
10. Організація як загальна функція управління. 4
11.  Контроль як загальна функція менеджменту. 2
12. Регулювання як загальна функція менеджменту. 2
13. Інформація і комунікації в менеджменті. 2
14. Керівництво та лідерство. 2
15. Бізнес-етикет. Ділове спілкування. 4
16. Модуль ІІ
17. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 6
18. Система і характеристика сучасного менеджменту 6
19. Організація маркетингової діяльності 6
20. Контроль маркетингової діяльності 6
21. Маркетингова політика комунікацій 6
22. Маркетингові дослідження 6
23. Модуль ІІІ
24. Підготовка до підсумково – узагальнюючого заняття 4
            Всього 84

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму