Основи красномовства

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Соболевська О. Б.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШС-11Соболевська О. Б.

Опис курсу

Назва курсу              “Основи красномовства”

Спеціальність           Соціальна робота

Кваліфікація             Соціальний педагог

Рівень                         Молодший спеціаліст

Рік навчання                 І

Семестр                        1

Сучасні вимоги до професійної підготовки фахівців зумовили нові завдання вищої школи, одне з яких – формування комунікативної компетентності майбутнього педагога. Специфіка педагогічної діяльності передбачає оволодіння навичками спілкування у визначеному професійному колективі, уміннями, що забезпечують розв’язання завдання, які становлять зміст професійної педагогічної діяльності.

Оволодіння основами красномовства забезпечує розв’язання проблеми формування комунікативної компетентності майбутнього соціального педагога, тому що дає змогу конкретизувати основні положення загальної риторики, продемонструвати специфіку застосування її правил у реальній мовленнєвій практиці, визначити теоретичний і практичний аспекти оволодіння професійним мовленням.

Метою вивчення дисципліни є:

 • дати знання з основ красномовства як науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність, спрямовану на переконання, вплив, досягнення цілей у процесі мовної комунікації;
 • розкрити загальні  закономірності мовленнєвої поведінки, що діють у різних ситуаціях спілкування, сферах діяльності  та  практичних  можливостей їх  використання;
 • виробити у студентів уміння й навики аналізу­вати та продукувати тексти різного типу відповідно до мети, при­значення й умов спілкування в процесі їхньої майбутньої роботи;
 • ознайомити студентів з мовною майстерністю оратора, вимогами мовної культури та мовленнєвим етикетом;
 • розвинути творче мислення та вміння вільно висловлювати свої думки, своє бачення певної ситуації.

 

До завдань курсу входить:

 • вивчення історії  риторики, загальної  теорії та практичної риторики;
 • дослідження загальних ознак мовної  культури  та  елементів  художності мовлення;
 • оволодіння технікою мовлення у єдності її елементів;
 • засвоєння методом риторичного аналізу текстів різних типів промов;
 • оволодіння навичками підготовки та публічного виголошення промов;
 • удосконалення навичок самостійної роботи.

Студенти повинні знати:

 • історію виникнення та становлення красномовства;
 • сучасну концепцію риторики, яка пов’язана з формуванням свідомої світоглядної позиції та компонентним володінням предметом аргументації;
 • основні поняття загальної риторики;
 • прийоми словесної наочності;
 • етапи підготовки усної промови;
 • критерії оцінки промови;
 • жанри красномовства;
 • види промов;
 • невербальні засоби спілкування.

Студенти повинні вміти:

 • вміло оперувати  отриманими  знаннями  з  даного  курсу  та  застосовувати їх в подальшому навчанні та житті;
 • володіти технікою  мовлення  як  необхідною  передумовою  словесної  дії  і правильно нею користуватися;
 • користуватися засобами логіко-емоційної виразності мовлення в тому числі і позамовних (поза, жест, міміка) ;
 • володіти прийомами полемічної майстерності;
 • кваліфіковано виконувати роботи з написання промови та виголошення  її  в  залежності  від  мети,  завдання,  місця,  часу  виступу  з  урахуванням складу аудиторії, її особливостей.

Студенти повинні володіти практичними навичками:

 • вести розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики;
 • вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини;
 • виробити індивідуальний образ оратора, власний ораторський стиль;
 • організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;
 • давати загально оцінку ефективності продукта мисленнєво-мовленнєвої діяльності;
 • знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування та розташування.

Організація курсу: навчальний курс «Основи красномовства» триває один семестр (І-й) і складається з лекційних, практичних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторних годин, з них: 18 годин лекційні та 18 практичні заняття. Підсумковий контроль знань – залік.

Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Мета лекцій – ознайомити студента з навчальним матеріалом, навчити їх критично осмислювати лекційний матеріал та використовувати на практиці набуті знання.

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань. Проведення таких занять ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі. Воно включає ставлення загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, вирішування завдань із їх обговоренням, вирішування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Семінарське заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді та презентації з окреслених питань, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали за кожне семінарське заняття виставляються у журнал. Набрані студентом бали за окремі семінарські заняття враховуються у процесі накопичення підсумкових балів із даної навчальної дисципліни.

Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру ( 100 балів) складається з наступних компонентів:

 1. Результатів роботи під час виконання практичних та семінарських занять (40 б).

Програмою передбачено 8 практично-семінарських занять. За одне практичне заняття студент отримує максимально 5 балів (8х5=40) .

 1. Модульний контроль (50 б).

Максимальна кількість балів за одну контрольну роботу – 25 балів. Усього з дисципліни передбачено дві модульні контрольні роботи. Загальна кількість балів – 50.  Оцінюється повнота та правильність відповідей.

 1. Самостійна робота студентів впродовж семестру – 10 балів.

Бали набрані впродовж семестру додаються і якщо студент має бажання отримати вищий бал він має право здавати залік.  Студент за залікове питання може отримати максимальну кількість балів  5.  Оцінюється: ґрунтовність знань, володіння термінологією,  повнота розкриття питання, логіка викладу думок, рівень володіння культурою мовлення.

Поточне тестування та самостійна робота СРС Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т2 Т6 Мкр 1 Т8 Т9 Т10

 

Т11 Т 14 Т15 Мкр 2  

10

 

100

5 5 25 5 5 5 5 5 5 25

Шкала перерахунку підсумкових оцінок

(за результатами роботи в семестрі)

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Оцінка за заліковою шкалою
90-100 A Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

Рекомендована література

Основна:

 • Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. — Л,: Світ, 2001.
 • Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2001. — 211 с.
 • Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посіб. – К., 2004.
 • Спанатій Л.С. Риторика: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 144с.

 

Допоміжна:

 • Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2004.
 • Гурвич С. С., Погорілко В. Ф., Герман М. А. Основи риторики. — К., 1988.
 • Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей. — К., 1998.
 • Клюев Е. В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция). — М.: ПРИОР, 1999. — 272 с.
 • Коваль А.П., Коптілов В.. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К.: Вища школа, 1975. – 335 с.
 • Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994.
 • Кравець Л.В. Риторика від джерел до сучасності \\ Українська мова і література в школі. – 2000. – №5. – С.42-46
 • Мурашов А.А. Риторика. Хрестоматія-практикум. – М., 1999.
 • Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво // Ф. Прокопович. Філософські твори. — К., 1979. — Т. 1.
 • Радевич-Винницький Я. Етикет і культура  спілкування. — Львів: СПОЛОМ, 2001. — 229 с.
 • Сагач Г.М. Риторика. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.
 • Сагач Г. М. Словник термінів красномовства // Г. М. Сагач. Золотослів. — К., 1999.
 • Сагач Г.М. Словник основних термінів та понять риторики – К.: МАУП, 2006. – 280с.
 • Сагач Г.М. Вибрані твори: В 5 т. Т. 3. Ділова риторика. – Рівне: ПП ДМ, 2006. 290с.
 • Томан Іржі. Мистецтво говорити. — К., 1999.
 • Чулінда Л. І. Риторична майстерність. — К., 2000.
 • Шенберг В.А. Совкова З.В. Риторика. – СПб, 1997.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 • Іван Вишенський та його послання. http://www.utoronto.ca/elul/Vyshenskyi/Shevchuk-vstup.html
 • Корнилова Е. Н. Риторика — искусство убеждать. Своеобразие публицистики античной эпохи. — М.: Изд-во УРАО, 1998. — 208 с. — http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_ num=14&bid=307
 • Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики ХVII–XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. http://litopys.org.ua/masluk/mas.htm

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму