Основи філософських знань (філософія та релігієзнавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Шукалович А. М.ШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ШКВ-21Шукалович А. М.
ШКВ-22Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета: формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, осмислення студентами сутності філософської проблематики, історії розвитку зарубіжних та українських філософських учень, актуальних питань онтології, гносеології, соціальної філософії у поєднанні з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури в широкому контексті сучасної світової філософської думки.

Предмет: відношення “людина – світ” та усі структурні компоненти релігії в їх становлення, еволюції і функціонуванні

Завдання: раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне й естетичне ставлення людини до світу

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати: предмет, джерела виникнення, функції та призначення філософії; форми і види світогляду; основні галузі філософського знання; основні етапи історії розвитку філософської думки, сенс основних досягнень видатних мислителів кожної філософської епохи; основні форми буття; походження, форми, структура, функції свідомості; зміст філософського вчення про пізнання, істину; основні наукові методи пізнавальної і практичної діяльності; основні положення філософської концепції суспільства; зміст проблем відчуження та самореалізації особистості в суспільстві та шляхи вирішення цих проблем; сутність предмету релігієзнавства, місце і роль релігії у житті людини і суспільства; закономірності виникнення, розвитку і функціонування релігії;  особливості і загальну характеристику первісних релігійних вірувань, історію становлення і розвитку світових релігій та їх характерні особливості; історію зародження й еволюції християнства, основні його типи та їхню специфіку; особливості і загальну характеристику нетрадиційних релігій; основні етапи релігійного розвитку України і сучасну релігійну ситуацію в державі; основні релігійні проблеми сучасного світу та провідні тенденції подальшого розвитку релігій.

Заплановані результати навчання: студенти повинні вміти самостійно працювати з першоджерелами; користуватися науковою термінологією; розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи; вдаватися до діалогу, як засобу вирішення соціальних і етнічних проблем, досягнення консенсусу; аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, брати участь у дискусіях, толерантно ставитися до протилежних думок;  визначати ступінь впливу релігійної свідомості на суспільство, молодь, різні верстви населення; застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті.

Студент набуде компетентностей:

 1. Загальні компетентності:
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 • здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 • визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих на себе обов’язків.
 1. Фахові компетентності:
 • володіти базовими філософськими знаннями і вміннями та застосовувати їх на практиці з метою формування в учнів ключових компетентностей;
 • ураховувати індивідуальні стилі навчання, тип інтелекту учня;
 • здатність і готовність вдосконалювати та розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, прагнути морального вдосконалення своєї особистості;
 • здатність дотримуватися принципів професійної етики і розуміти можливі наслідки своєї професійної діяльності для громадськості;
 • здатність до позитивної мотивації щодо майбутньої професійної діяльності, готовність до продовження навчання за наступним рівнем освіти.

Програмні результати навчання:

 • розуміння значущості обраної професії;
 • здатність працювати як самостійно, так і в команді, демонструючи якості лідерства, вміння ефективно спілкуватися і досягати очікуваного результату;
 • здатність до постійного особистісного та професійного вдосконалення.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (10 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (3 години) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

– трьох модульних контрольних робіт (10 балів х 3 = 30 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1, змістового модуля 2 та змістового модуля 3);

– індивідуального письмового опитування по темах самостійної роботи (5 балів), яке проводиться в межах змістовного модулю 2 та змістовного модуля 3.

 

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і пояснення поняття (10 балів).

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3
 

Т

4

 

 

 

МКР

 

Т

7

 

 

 

МКР

 

Т

13

Самостійна робота

 

 

 

 

МКР

Підсумковий тест

(екзамен)

 
5 10 5 10 5 5 10 50 100

 


Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

Шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

Рекомендована література

Базова:

1 Академічне релігієзнавство: підруч. / за наук. ред.. проф. А. Колодного. Київ: Світ знань, 2000. 862 с.

2.Андрущенко В., Михальченко М. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підруч. Київ: Генеза, 2006. 656 с.

 1. Бичко. І.В. Філософія як історія філософії: підруч. / за заг. ред. Ярошовця В. І. Київ: Центр учбов. літе-ри, 2010. 648 с.
 2. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 1. Історія світової та української філософії. 187 с.
 3. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 2. Філософські системи. 179 с.
 4. Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П. та ін. Філософія: навч. посіб. / за ред. І.Ф. Надольного. − Вид. 7-е, стереот. Київ: Вікар, 2008. 448 с.
 5. Лубський В. І. Релігієзнавство: підруч. / В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська, А. І. Яковенко / за ред. Лубського В. І. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 448 с.
 6. Релігієзнавство: підруч. / Є. К. Дулуман, М. М. Закович, М. Ф. Рибачук та інш. Київ: Вища шк., 2000. 350 с.
 7. Релігієзнавство: підруч. / за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. Київ: Академія, 2000. 408 с.
 8. Релігієзнавчий словник / за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. Київ: Четверта хвиля, 1996. 392 с.
 9. Петрушеноко В.Л. Філософія: курс лекцій: навч. посіб. Вид. 5-е, стереот. Львів: «Новий світ-2000», 2011. 504с.
 10. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). Київ: Абрис, 2002. 742 с.
 11. Рижак Л. Філософія : підручн. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 650 с.
 12. Тімченко О. Філософія : навча. посіб. для студе. усіх напрямів підготовки / О.П. Тімченко та ін. ; за заг. ред. О.П. Тімченка. – Львів: Растр-7, 2015. – 359 с.
 13. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). – Київ: Абрис, 2002. – 742 с.

Допоміжна:

 1. Андрущенко В., Волинка Г., Мозгова Н. та ін. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за ред. Г. Волинки. Київ: Каравела, 2009. 368 с.
 2. Біблія. Київ: Нове Життя, 1992
 3. Будда. История прошлых рождений. Гирлянда джатак. Москва: Изд. ЭКСМО-Пресс, Харьков: Изд-во Око, 2001. 544 с.
 4. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. Київ: Центр навч. літератури, 2005. 160 с.
 5. Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. Київ: Знання, 2009. 621 с.
 6. Головащенко С. І. Історія християнства: курс лекцій: навч. посіб. Київ: Либідь, 1999. 352 с.
 7. Касьян В. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 347 с.
 8. Колодний А. Основи релігієзнавства: підруч. Чернівці: Рута, 2005. 304с.
 9. Коран. / пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского. Москва: СП ИКПА, 1990. 512 с.
 10. Кремень В. Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підруч. Київ: Книга, 2005. 528 с.
 11. Надольний І.Ф. Філософія: посіб. Київ, 1999, 2000,2004.
 12. Петрушенко В.П. Практикум з філософії: навч. посіб. Львів: Новий світ 2000, Магнолія 2003. 256 с.
 13. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Львів: Новий світ, 2007. 506с.
 14. Причепій Є.М., Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підруч. Вид.2-ге, випр. Київ: Академвидав, 2007. 592с.
 15. Релігієзнавство: навч. посіб. / А.Г.Баканурський та інші. – К., 2004.
 16. Табаковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В.Філософія. Світ людини: курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ: Либідь, 2004, 432 с.
 17. Фоменко А. К. Релігія і вільнодумство // Філософія, культура, життя. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 9. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. С. 285-305.
 18. Хамітов Н. Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж: навч. посіб. Київ: КНТ, Центр навч. літ-ри, 2006. 296 с.
 19. Фоменко А. К. Релігія і вільнодумство // Філософія, культура, життя. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 9. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. С. 285‒305.
 20. Черній А. М. Релігієзнавство: підруч. Київ: Академвидав, 2008. 400 с.
 21. Щерба С.П., Заглада О.А. Філософія: підруч. для студ. ВНЗ. / С.П.Щерба, Житомир: Полісся, 2010. 548 с.
 22. Щерба С.П., Щедрін В.К., Заглада О.А. Філософія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за заг. ред. С. П. Щерби. Київ: МАУП, 2004. 216 с.
 23. Ярошовець В., Бичко І., Бугров В. та ін. Історія філософії: підруч. / за ред. В. Ярошовця. Київ: Центр навч. літ-ри, 2010. 648 с.
 24. Ярошовець В. Історія філософії: словник / за заг. ред. В. Ярошовця. – Київ: Знання України, 2005. 1200 с.

 

 

Інформаційні ресурси:

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. URL: http://www.filosof.com.ua (дата звернення: 18.06.2016)

Офіційний сайт прес-служби УПЦ «Україна православна» – www.pravoslavye.org.ua (дата звернення: 18.06.2016)

Офіційний сайт УГКЦ. URL:http://www.ugcc.org.ua/1.0.html (дата звернення: 18.06.2016)

Портал філософія і релігієзнавство. URL: http://tureligious.com.ua/ (дата звернення: 18.06.2016)

Філософія.pdf Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академвидав, 2005. 592 с. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/2579/1/ (дата звернення: 18.06.2016)

Філософія туризму. URL: http://tourlib.net/filosofia.htm (дата звернення: 18.06.2016)

pidruchniki.com/religiyeznavstvo

westudents.com.ua/predmet/26-relіgієznavstvo.html

www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

www.britannica.com Он-лайн енциклопедія «Британіка»

www.uk.wikipedia.org Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму