Основи економічної теорії

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324Сенич Г. Б.ШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
312ШКВ-21Сенич Г. Б.
ШКВ-22Сенич Г. Б.

Опис курсу

Завдання  дисципліни   «Основи економічної теорії» ознайомити студентів з економікою суспільства  як системним утворенням,  допомогти розібратись в сутності його структурних елементів, простежити зв’язок між ними. Значна увага  в процесі вивчення  приділяється  ролі людського потенціалу в розвитку  ринкових відносин;

 забезпечити  необхідні    знання  майбутніх педагогів  з  основ  економічної теорії, сприяти формуванню нового економічного мислення.

У  результаті   вивчення  курсу  студенти  повинні  знати:

– предмет, методи  пізнання, функції   економічної  науки, поняття  економічних  законів  на  макро-  і  мікрорівнях;

– основні  етапи  розвитку  світової  та  української  економічної  думки;

– суть  економічної  системи, її основні  складові   та   типізацію  економічних  систем, основні  проблеми  національної  економіки  та  шляхи  їх  розв’язання;

– сутність  економічних  явищ  і  процесів;

– економічний  зміст  відносин  власності, розподілу, обміну  і  споживання  матеріальних  і  духовних  благ  у  суспільстві, суперечностей  господарського  розвитку, економічних  потреб  та  інтересів;

– поняття  світового  господарства, його  складові, тенденції  розвитку  та  їх  вплив  на  Україну.

У  результаті  вивчення  курсу  студенти  повинні  вміти:

– оперувати  основними  економічними  поняттями  та  термінами;

– виконувати практичні  завдання  в ході  навчальної аудиторної  роботи   та  самоперевірки,  самостійно  опрацьовувати  новий  матеріал  згідно з вказівками  викладача, розв’язувати  базові  економічні  задачі  використовуючи  відповідні   формули;

– приймати  практичні  рішення  щодо  оптимального  застосування  набутих  знань при  виконанні  своїх  професійних  обов’язків.

Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру (100 балів) складається з наступних компонентів:

результатів роботи під час семінарських занять (30 балів). Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше, як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять. Пропущені з поважних причин (через хворобу тощо) заняття студенти можуть відпрацювати у години, передбачені для щотижневих консультацій викладачів;

– двох модульних контрольних робіт (20 балів х 2 = 40 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2);

– самостійна робота передбачає виконання різних видів робіт: конспектування завдання, виконання тестів, індивідуальних робіт, тощо – 30 балів за семестр.

         . Поточне оцінювання упродовж семестру:

Опитування та самостійна робота Загальна кількість
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т.7 Т.9 Срс Мкр Т11 Т12 Т14 Т 15 Т 18 Срс Мкр 100
5 5 20 20 4 4 4 4 4 10 20
Максимальна кількість балів – 50 Максимальна кількість балів- 50

Змістовий модуль 1:

 1. Семінар –5 балів (макс.10 балів)
 2. Самостійна робота студентів упродовж семестру (макс.20 балів):

тематичні завдання – до 3 балів;

творчо – пошукові роботи, реферати  –   до 5 балів

повідомлення   –   1 бал

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів

Змістовий модуль 2:

 1. Семінар – 4 бал (20 балів)
 2. Самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс. 10 балів):

тематичні завдання – до 3 балів

творчі роботи, реферати  –  до 5 балів;

повідомлення  – 1бал .

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів

          

      Сума балів за семестр і є заліковим балом

 

Шкала перерахунку підсумкових оцінок

(за результатами роботи в семестрі)

Оцінка за 100-бальною рейтинговою шкалою Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за заліковою шкалою
90-100 А Зараховано
81-89 В
71-80 С
61-70 D
51-60 Е
0-50

(за роботу в семестрі)

FX Не зараховано

 

Рекомендована література

Основна

 1. Вступ до економічної теорії/ [З.Г.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк, С.М.Панчишин та інші] ; За.ред. З. Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-захід, 2007р. -192с.
 2. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка /[З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин та інші] ; За.ред. З. Г. Ватаманюка. – К.: Альтернативи , 2001.  – 605с.
 3. Крупка М.І., К. Основи економічної теорії/ М.І.Крупка, П.І Островерх., С.В. Реверчук. – К.: Атіка , 2005 . – 344с.
 4. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень/ В.М.Лісовицький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 240 с.
 5. Мочерний С.В. Основи економічних знань/С.В.Мочерний.-К.: Академія, 2002. – 312 с.
 6. 6. Панчишин С. Макроекономіка/ С.М.Панчишин . – К.: Либідь, – 615 с.

Допоміжна

 1. Андрусь О.І. Економічна теорія: інтерактивні методи в модульному навчанні/ О.І.Андрусь. -К.:КНТ, 2008.- 479с.
 2. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка/Т.Т.Горобчук. – К.: ЦНЛ,2004. – 272 с.
 3. Ковальчук В.М. Історія економічних  вчень/.  В.М Ковальчук., М.І.  Сарай.-Тернопіль:ТАНГ-„Астон”,1999.
 4. 4. Кулішов В.В. Економіка підприємства/В.В.Кулішов. – К.: Ніка – Центр , 2002. – 144 с.
 5. Передрій О.С.Міжнародні економічні відносини/О.С.Передрій.К.: ЦНЛ,2006. – 274 с.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

http://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка

http://chitalka.info/finansi.html

http://www.znannya.org/view=economics-basisA

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму