Основи екології (ДШВ)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Галата Д. Р.ДШВ-22, ДШВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
414ДШВ-21Галата Д. Р.
ДШВ-22Галата Д. Р.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни «Основи екології»

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи екології” є  засвоєння і формування знань у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних чинників на природне середовище та його зворотну дію, методи управління процесами природокористування, у тому числі економічні.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи екології” є:

інтерпретувати основні екологічні закони та загальні закономірності взаємодії живих і неживих компонентів екосистеми та популяції людей з навколишнім середовищем;
розуміти загальні закономірності адаптації організму людини до різних умов довкілля та оцінювати небезпечність забруднення довкілля для здоров’я людини;
знати нормативно-правові аспекти охорони навколишнього середовища та міжнародні концепції природокористування. Використовувати у практичній діяльності Закони України, що регламентують природоохоронну діяльність;
застосовувати знання з екології при виконанні своїх професійних обов’язків.

Згідно з вимогами  освітньо-професійної програми студенти повинні  знати:

причини та наслідки локальних, регіональних, глобальних екологічних криз;
основні положення та структуру екології;
особливості будови біосфери, закономірності її функціонування;
роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ;

вміти:

використовувати Закон України “Про охорону довкілля”, знаходити шляхи до поліпшення екологічної ситуації;
ефективно користуватися екологічними довідниками, національними законодавчими і нормативними документами;
вести природоохоронну роботу серед населення;
робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій;
застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;
працювати самостійно і колективно, у міні – групах;
здійснювати самоаналіз, взаємоаналіз.

Курс «Основи екології» реалізується через систему проведення лекцій, практичних і семінарських занять. Знання, отримані студентами внаслідок успішного засвоєння курсу повинні сформувати в кожного з них особисте відношення до екологічних проблем світу, рідного краю, галузі майбутньої діяльності.

Рекомендована література

Основна

 1. Білявський Г. О. Основиекології: теорія та практикум / Г. О. Білявський, Л.І.Бутченко – К. : Лібра, 2004. – 368 с.

Допоміжна

 1. 1. Коваленко Г. Д. Основиекології : навч. посібн. / Г. Д. Коваленко, Г. С.Попенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 228 с.
 2. 2. Сафранов Т. А. Екологічніосновиприродокористування: навч. посібн. для студентіввищихнавчальнихзакладів / Т. А. Сафранов. – Львів : НовийСвіт, – 248 с.
 3. 3. Сухарев С. М. Основиекології та охоронидовкілля / С. М. Сухарев, С. Ю. Чудак, О. Ю. Сухарева. – К. : Центр навчальноїлітератури, 2006. – 394 с.
 4. 4. Царенко О. М. Основиекології та економікаприродокористування : курс лекцій. Практикум : навч. посібн. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2007. – 592 с.
 5. Джигирей В. С. Основиекології та охоронанавколишнього природного середовища (Екологія та охоронаприроди) : підручник / В. С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюк. – Львів : Афіша, 2001. – 272 с.
 6. Екологія: основи теорії і практикум / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький та ін. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 296 с.
 7. Олійник Я. Б. Основиекології : підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. – К. : Знання, 2012. – 558 с.
 8. Основи екології / О. І. Бондар, І. В. Корінько, В. М. Ткач та ін. ; за ред. проф. д.ф.-м.н., академіка АН Вищої школи України О. І. Федоренко. – К. ; Х., ДЕІ-ГТІ, 2005. – 236 с.
 9. Основиекології та природокористування / В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова та ін. – Х. : ТОВ “Олант”, 2002. – 384 с.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

БФ “Екоправо-Львів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecopravo.lviv.ua.

Веб-каталог з довкілля. – Режим доступу : http://www.webdirectory.com/.

Веб-сторінка Екологічної програми Європейської комісії. – Режим доступу : http://www.europa.eu.int/comm/dgs/environment/indexen.htm.

Еко-бюлетень / РЕЦ-КИЇВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rec-kyiv.org.ua.

ЕкологічністорінкиУкраїни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nature.org.ua.

Еколого-культурний центр “Бахмат”. – Режим доступу : http://www.bakhmat.org. Засібпошукуінформації про довкілля. – Режим доступу : http://www.isleuth.com/envi.html.

Інформація з екології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.emfund.com.ua.

Каталог сайтов о природных ресурсах и экологии. – Режим доступа :http://www.list.priroda.ru.

Матеріали

самостійна робота