Основи екології (ШКД)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
418Галата Д. Р.ШКД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
418ШКД-21Галата Д. Р.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи екології» є  засвоєння і формування знань у майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних чинників на природне середовище та його зворотну дію, методи управління процесами природокористування, у тому числі економічні.

Предметом вивчення дисципліни є вплив антропогенної діяльності на навколишнє середовище і основні принципи його охорони.

 

Завдання:

 • інтерпретувати основні екологічні закони та загальні закономірності взаємодії живих і неживих компонентів екосистеми та популяції людей з навколишнім середовищем;
 • розуміти загальні закономірності адаптації організму людини до різних умов довкілля та оцінювати небезпечність забруднення довкілля для здоров’я людини;
 • знати нормативно-правові аспекти охорони навколишнього середовища та міжнародні концепції природокористування. Використовувати у практичній діяльності Закони України, що регламентують природоохоронну діяльність;
 • застосовувати знання з екології при виконанні своїх професійних обов’язків.

Заплановані результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студентповинен

знати:

 • причини та наслідки локальних, регіональних, глобальних екологічних криз;
 • основні положення та структуру екології;
 • особливості будови біосфери, закономірності її функціонування;
 • роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ;

 

вміти:

 • використовувати Закон України «Про охорону довкілля», знаходити шляхи до поліпшення екологічної ситуації;
 • ефективно користуватися екологічними довідниками, національними законодавчими і нормативними документами;
 • вести природоохоронну роботу серед населення;
 • робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій;
 • застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;
 • працювати самостійно і колективно, у міні-групах;
 • здійснювати самоаналіз, взаємоаналіз.

Рекомендована література

Основна

 1. Білявський Г. О. Основиекології: теорія та практикум / Г. О. Білявський, Л.І.Бутченко – К. : Лібра, 2004. – 368 с.

Допоміжна

 1. 1. Коваленко Г. Д. Основиекології : навч. посібн. / Г. Д. Коваленко, Г. С.Попенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 228 с.
 2. 2. Сафранов Т. А. Екологічніосновиприродокористування: навч. посібн. для студентіввищихнавчальнихзакладів / Т. А. Сафранов. – Львів : НовийСвіт, – 248 с.
 3. 3. Сухарев С. М. Основиекології та охоронидовкілля / С. М. Сухарев, С. Ю. Чудак, О. Ю. Сухарева. – К. : Центр навчальноїлітератури, 2006. – 394 с.
 4. 4. Царенко О. М. Основиекології та економікаприродокористування : курс лекцій. Практикум : навч. посібн. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2007. – 592 с.
 5. Джигирей В. С. Основиекології та охоронанавколишнього природного середовища (Екологія та охоронаприроди) : підручник / В. С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюк. – Львів : Афіша, 2001. – 272 с.
 6. Екологія: основи теорії і практикум / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький та ін. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 296 с.
 7. Олійник Я. Б. Основиекології : підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. – К. : Знання, 2012. – 558 с.
 8. Основи екології / О. І. Бондар, І. В. Корінько, В. М. Ткач та ін. ; за ред. проф. д.ф.-м.н., академіка АН Вищої школи України О. І. Федоренко. – К. ; Х., ДЕІ-ГТІ, 2005. – 236 с.
 9. Основиекології та природокористування / В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова та ін. – Х. : ТОВ “Олант”, 2002. – 384 с.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

БФ “Екоправо-Львів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecopravo.lviv.ua.

Веб-каталог з довкілля. – Режим доступу : http://www.webdirectory.com/.

Веб-сторінка Екологічної програми Європейської комісії. – Режим доступу : http://www.europa.eu.int/comm/dgs/environment/indexen.htm.

Еко-бюлетень / РЕЦ-КИЇВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rec-kyiv.org.ua.

ЕкологічністорінкиУкраїни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nature.org.ua.

Еколого-культурний центр “Бахмат”. – Режим доступу : http://www.bakhmat.org. Засібпошукуінформації про довкілля. – Режим доступу : http://www.isleuth.com/envi.html.

Інформація з екології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.emfund.com.ua.

Каталог сайтов о природных ресурсах и экологии. – Режим доступа :http://www.list.priroda.ru.

Матеріали

 1. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ

 

 1. Розкрийте зміст поняття «екологія», її предмет та завдання.
 2. Опишіть структуру екології.
 3. Назвіть методи екологічних досліджень.
 4. Розкрийте найважливіші абіотичні екологічні фактори.
 5. Охарактеризуйте біотичні фактори та явище коакцій.
 6. Наведіть приклади гетеротиповихкоакцій.

7.Опишіть основні середовища життя й адаптації до них живих організмів.

8.Розкрийте поняття «популяція» та її групові характеристики.

 1. Назвіть типи популяційної структури.

10.Охарактеризуйте біоценоз як біологічну систему.

11.Розкрийте поняття «екологічна ніша виду».

12.Опишіть концепцію екосистеми.

13.Охарактеризуйте поняття «біосфери» та її меж.

14.Якою повинна бути поведінка людини в довкіллі аби не деградувала    біосфера?

15.Розкрийте суть ноосфери, вкажіть основні характерні ознаки та заходи, які потрібно зробити, щоб побудувати ноосфер не суспільство на нашій планеті.

16.Дайте загальну характеристику антропогенного впливу на атмосферу.

17.Розкрийте поняття природокористування й охорона навколишнього  природного середовища.

18.Як ви розумієте екологізацію суспільної свідомості?

19.Перерахувати основні категорії охоронних територій та об’єктів природи, вказати принципові відмінності між ними.

 1. Пояснити, що таке Червона та Зелена книги України.

21.Які ви знаєте міжнародні документи з проблеми екологічної безпеки та охорони природи.

 1. Опишіть екологічну ситуацію в Україні.

22.Назвіть фактори, що впливають на стан здоров’я людей .

 1. Опишіть наслідки аварії на ЧАЕС.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму