Основи екології

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Залік
41.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Галата Д. Р.ШКВ-21, ШКВ-22
410Галата Д. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ШКВ-21Галата Д. Р.
ШКВ-22Галата Д. Р.
410ДШС-21Галата Д. Р.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни «Основи екології»

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи екології” є  засвоєння і формування знань у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних чинників на природне середовище та його зворотну дію, методи управління процесами природокористування, у тому числі економічні.

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи екології” є:

 • інтерпретувати основні екологічні закони та загальні закономірності взаємодії живих і неживих компонентів екосистеми та популяції людей з навколишнім середовищем;
 • розуміти загальні закономірності адаптації організму людини до різних умов довкілля та оцінювати небезпечність забруднення довкілля для здоров’я людини;
 • знати нормативно-правові аспекти охорони навколишнього середовища та міжнародні концепції природокористування. Використовувати у практичній діяльності Закони України, що регламентують природоохоронну діяльність;
 • застосовувати знання з екології при виконанні своїх професійних обов’язків.

1.3. Згідно з вимогами  освітньо-професійної програми студенти повинні  знати:

 • причини та наслідки локальних, регіональних, глобальних екологічних криз;
 • основні положення та структуру екології;
 • особливості будови біосфери, закономірності її функціонування;
 • роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ;

вміти:

 • використовувати Закон України “Про охорону довкілля”, знаходити шляхи до поліпшення екологічної ситуації;
 • ефективно користуватися екологічними довідниками, національними законодавчими і нормативними документами;
 • вести природоохоронну роботу серед населення;
 • робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій;
 • застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;
 • працювати самостійно і колективно, у міні – групах;
 • здійснювати самоаналіз, взаємоаналіз.

Курс «Основи екології» реалізується через систему проведення лекцій, практичних і семінарських занять. Знання, отримані студентами внаслідок успішного засвоєння курсу повинні сформувати в кожного з них особисте відношення до екологічних проблем світу, рідного краю, галузі майбутньої діяльності.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практикум / Г. О. Білявський, Л.І.Бутченко – К. : Лібра, 2004. – 368 с.

Допоміжна

 1. Коваленко Г. Д. Основи екології : навч. посібн. / Г. Д. Коваленко, Г. С.Попенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 228 с.
 2. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування: навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів / Т. А. Сафранов. – Львів : Новий Світ, 2004. – 248 с.
 3. 4. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля / С. М. Сухарев, С. Ю. Чудак, О. Ю. Сухарева. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с.
 4. 5. Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування : курс лекцій. Практикум : навч. посібн. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2007. – 592 с.
 5. Джигирей В. С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи) : підручник / В. С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюк. – Львів : Афіша, 2001. – 272 с.
 6. Екологія: основи теорії і практикум / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький та ін. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 296 с.
 7. Олійник Я. Б. Основи екології : підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. – К. : Знання, 2012. – 558 с.
 8. Основи екології / О. І. Бондар, І. В. Корінько, В. М. Ткач та ін. ; за ред. проф. д.ф.-м.н., академіка АН Вищої школи України О. І. Федоренко. – К. ; Х., ДЕІ-ГТІ, 2005. – 236 с.
 9. Основи екології та природокористування / В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова та ін. – Х. : ТОВ “Олант”, 2002. – 384 с.

 

Інформаційні ресурси

 

БФ “Екоправо-Львів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecopravo.lviv.ua.

Веб-каталог з довкілля. – Режим доступу : http://www.webdirectory.com/.

Веб-сторінка Екологічної програми Європейської комісії. – Режим доступу : http://www.europa.eu.int/comm/dgs/environment/index en.htm.

Еко-бюлетень / РЕЦ-КИЇВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rec-kyiv.org.ua.

Екологічні сторінки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nature.org.ua.

Еколого-культурний центр “Бахмат”. – Режим доступу : http://www.bakhmat.org. Засіб пошуку інформації про довкілля. – Режим доступу : http://www.isleuth.com/envi.html.

Інформація з екології [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.emfund.com.ua.

Каталог сайтов о природных ресурсах и экологии. – Режим доступа :http://www.list.priroda.ru.

Каталог Українських Web-ресурсів з екології. – Режим доступу : http://catalog.uintei.kiev.ua/index.php.

Коаліція українських екологічних неурядових організацій “Альтер-Еко”. – Режим доступу : http://www.alter-eco.org.ua.

Колекція посилань на екологічні сайти. – Режим доступу : http://www.ceroi.net/index.htm.

Міжнародний суспільний рух “Екологія людини”. – Режим доступу : http://www.ecochel.msk.ru.

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua.

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Державний департамент – Адмiнiстрацiя зони відчуження i зони обов’язкового відселення. – Режим доступу : http://www.ic-chernobyl.kiev.ua.

Офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів України. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua.

Щоденник планети. – Режим доступу : http://www.phschool.com /sf/planetdiary/ .

 

Матеріали

самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму