Охорона праці

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420доцент Сурмач О. І.ШКВ-21, ШКВ-22
218доцент Сурмач О. І.
420доцент Сурмач О. І.ДШВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ШКВ-21доцент Сурмач О. І.
ШКВ-22доцент Сурмач О. І.
420ДШВ-21доцент Сурмач О. І.
ДШВ-22доцент Сурмач О. І.

Опис курсу

  1. Мета курсу «Охорона праці» – вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

  • знати суть поняття, мету, підсистеми та структурну схему побудови охорони праці; обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування охорони праці; роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника в системі управління охороною праці підприємства, галузі; участь трудового колективу та роль громадських об’єднань в СУОП; класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; фактори, які можуть спричинити професійні захворювання; заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища та напрями зниження напруженості трудового процесу; травмонебезпечні робочі місця, і професії та розподіл виробничого травматизму за причинами (технічні, організаційні, незнання або невиконання вимог безпеки тощо); основні напрями попередження виробничого травматизму; фактори пожежної небезпеки і причини пожеж на галузевих об’єктах; заходи і засоби системи попередження пожеж та протипожежного захисту.
  • вміти проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання працівників підприємств з питань охорони праці; визначити першочергові заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища щодо поліпшення стану виробничого середовища за окремими факторами; визначити першочергові напрями робіт щодо профілактики і попередження виробничого травматизму; визначити фактори пожежної небезпеки; визначити тип і кількість первинних засобів гасіння пожежі;
  1. Організація курсу:

навчальний курс «Охорона праці» для студентів спеціальності 013 Початкова освіта триває один семестр (ІІ-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 30 аудиторних годин, з них 22 лекційних та 8 семінарських (практичних). Курс завершується складанням студентом заліку.

  1. Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Мета лекцій – ознайомити студентів з системами правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працівників під час трудової діяльності і вмінням застосувати набуті знання і навички в професійній діяльності фахівця.
  2. Семінарські заняття: участь кожного студента в семінарському занятті (2 години) – обов’язкова. На семінарське заняття покладаються наступні вимоги: формування у студентів вмінь і навичок: рецензування, реферування, порівняння, критичного аналізу рекомендованих до опрацювання джерел та наукової літератури.
  3. Оцінювання знань, вмінь і навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру складається з наступних компонентів:

– двох модульних контрольних робіт (20 балів х 2 = 40 балів).

– практичної роботи (5 балів х 2 =10 балів).

– самостійної роботи (50 балів).

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 СРС
Т4 МКР Т14 МКР
5 20 5 20 50 100

Практичні/Семінарські роботи – 2х5 балів = 10 балів.

Якщо студент виконав правильно всі завдання на 100% – 5 балів, якщо виконав завдання на 75% – 3-4 бали, на 50% – 2 бали, 25% – 1 бал, і менше 25% – 0 балів.

Самостійна робота – 10 х 4 = 40 балів та 2 СРС  – по 5 балів = 50 балів.

Якщо студент виконав правильно всі завдання на 100% – 4 балів, якщо виконав завдання на 75% – 3 бали, на 50% – 2 бали, 25% – 1 бал, і менше 25% – 0 балів.

Якщо студент виконав правильно всі завдання на 100% – 5 балів, якщо виконав завдання на 75% – 3-4 бали, на 50% – 2 бали, 25% – 1 бал, і менше 25% – 0 балів.

МКР – 2 х 20 = 40 балів.

1-10 – завдання описове, потребує логічного мислення, аналізу матеріалу, який вивчався студентом.

Критерії оцінювання:

Завдання №1-10

 

За кожне правильно виконане завдання по 2 бали.

10 описових питань.

Максимальна кількість балів – 20.

Всього: 20 балів.

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 100 балів, залік виставляється автоматично, якщо студент не згоден з поточним балом, він здає залік (не більше 5 балів) і бали із заліку додаються до загальної кількості балів отриманих під час поточного навчання.

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка, оцінка з

диференційованого  заліку (національна Шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму