Обчислювальна техніка та програмування

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25.25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
240Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
228

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» є формування знань про принципи побудови та функціонування ЕОМ, програмне забезпечення персональних комп’ютерів; формування знань, вмінь та навичок, необхідних для побудови алгоритмів при розв’язуванні задач та програмування на алгоритмічній мові Pascal.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» є ознайомлення з апаратним і програмним забезпеченням ЕОМ; вивчення принципів побудови алгоритмів та їх реалізація на алгоритмічній мові.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • структуру ЕОМ, загальні принципи функціонування її основних компонентів; принципи взаємодії компонентів комп’ютера;
 • основні властивості операційних систем;
 • призначення і правила використання програмного забезпечення;
 • терміни та фундаментальні основи сучасних технологій програмування;

вміти:

 • працювати в різних операційних системах;
 • користуватися основним та спеціальним програмним забезпеченням;
 • володіти практичними прийомами програмування на мові Pascal.

Рекомендована література

 1. Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., Трифонова Г.Н. Введение в язык Паскаль. – М.: Наука, 1988.
 2. Абрамов С.А., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по программированию. – М.: Наука, 1988.
 3. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы. – М.: Мир, 1985.
 4. Вьюнова Н.И., Галатенко В.А., Ходулев А.Б. Систематический подход к программированию. – М.: Наука, 1988.
 5. Довгаль С.И., Литвинов Б.Ю., Сбитнев А.И. Персональные ЭВМ: Турбо Паскаль V6.0. Объектное программирование. Локальные сети. – К.: Информ­система сервис, 1993.
 6. Дудзяний І. М. Програмування мовою Object Pascal. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004
 7. Злобін Г.Г. Посібник користувача ПК. Навч. посібник – Львів, СПОЛОМ, 2003 – 272 с.
 8. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура і апаратне забезпечення IBM-подібних ПЕОМ. Навч. посібник – К.: Каравела, 2005 – 304 с.
 9. Зуев Е.А. Язык программирования Turbo Pascal 6.0. – М.: Унитех, 1992.
 10. Ковалюк Т.В. Основи програмування. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 384с.
 11. Костів О. В., Ярошко С. А. Методи розробки алгоритмів: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002.
 12. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. – М.: Наука, 1989.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму