Методика валеологічної освіти дошкільників

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Нежура Т. В.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШВ-11Нежура Т. В.
ДШВ-12Нежура Т. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості та зміст роботи вихователя з дітьми дошкільного віку з валеологічної освіти.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Теоретичні основи здоров’я.
 2. Планування та організація роботи вихователя з валеологічної освіти з наскрізним плануванням.

Метою викладання навчальної дисципліни « Методика валеологічної освіти дошкільників» є: ознайомлення студентів з основними завданнями, принципами та технологією організації валеологічної освіти та валеологічного виховання дошкільників, підготовка студентів – майбутніх фахівців з дошкільної освіти, до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • методичні: ознайомити студентів з основами організації валеологічного виховання в дитячих закладах освіти, з оздоровчими педагогічними технологіями, спрямованими на формування ціннісного ставлення до власного здоров’я, дієвого підходу до його збереження і зміцнення, оптимальної організації навчально-виховного процесу, поведінкової стратегії, етичного відношення до себе, інших, оточуючого світу;
 • пізнавальні: засвоїти комплекс валеологічний знань про: сутність та механізми здоров’я дитини; чинники здоров’я і способи його збереження; сутність і мету валеологічного виховання дитини; шляхи, форми і засоби виховання у дитини навичок здорового способу життя; переосмислити і усвідомити їх з точки зору професійного і життєвого досвід;
 • практичні: навчитися структурувати зміст навчального матеріалу за його компонентами, виділяти знання та уміння, що мають засвоюватись дітьми дошкільного віку; здійснювати вибір форм і методів валеологічної освіти та виховання в залежності від віку та індивідуальних особливостей дітей тощо; аналізувати заняття з валеологічного виховання та визначати їх ефективність; застосовувати теоретичні знання курсу у педагогічній практиці в дитячих закладах освіти.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • про сутність та механізми здоров’я дитини,
 • чинники здоров’я дитини і засоби його збереження;
 • зміст валеологічної освіти дошкільників;
 • шляхи, форми та засоби виховання у дітей навичок здорового способу життя.

вміти:

 • застосовувати теоретичні знання з курсу в практиці навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах;
 • структурувати зміст навчального матеріалу за його компонентами, виділяти знання і вміння, що мають засвоюватися дітьми дошкільного віку;
 • розробляти форми та методи валеологічної освіти та виховання в залежності від віку та індивідуальних особливостей дітей;
 • самостійно складати конспекти різних форм роботи (бесіди, ігри, заняття тощо) з валеологічної освіти з дітьми різного віку;
 • аналізувати ефективність валеологічної роботи вихователя;
 • навчати дітей стежити за власним здоров’ям.

На вивчення дисципліни відводиться 144 години, що відповідає 4 кредитам за ЄТКС.

Рекомендована література

Основна

 1. Буліч Є. Г. Валеологія. Теоретичні основи валеології: навч. посібник / Є. Г. Буліч, І. В. Муравов. – К. : УЗМН, 1997. – 224с.
 2. Григоренко Г. І. Малятам про здоров’я і безпеку життя (хрестоматія для дошкільників) / Г. І. Григоренко – Дніпропетровськ : Генеза -Південь, 2003. – 92с.
 3. Денисенко Н. Ф. Формування у молодших дошкільників свідомого ставлення до власного здоров’я: навч. метод. посібник до Базової програми розв. дитини  дошк. віку «Я у світі» / Н. Ф. Денисенко. – К. : Наш час; Х. : Ранок, 2010. – 95 с.
 4. Калуська Л. В. Здоров’я дитини в садку і в родині / Л. В. Калуська – Харків: «Ранок-НТ», 2005. – 96с.
 5. Левченко Т. Г. Валеологія щодня. Основи здоров’я для дітей 5 – 6 років / Т. Г. Левченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 321 с.
 6. Організація оздоровчої роботи в ДНЗ / Упорядн. Л.А. Швайка. – Х.: Вид. група «Основа»,2011, – 319c.
 7. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичні рекомендації (№1/9-438 від 27.08.04р.) // «Дошкільне виховання», – 2004, №10, – С.5 – 7.
 1. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/О.І.Білан; за заг.ред. О.В. Низковської. – Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 256с.
 1. Психологічне здоров’я дошкільників / Уклад. Т.І. Пришепа. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 239 с.
 2. Цимбал Н. М. Методи зміцнення здоров’я / Н. М. Цимбал – Тернопіль, 2003 – 168 с.
 3. Цимбал Н. М. Практикум з валеології / Н. М. Цимбал – Тернопіль, 1999. – 112с.

 

Допоміжна

 1. Андрюшенко Т. Туризм – нетрадиційна форма оздоровлення / Т. Андрюшенко // «Дошкільне виховання». – – №7. – С. 24 – 26.
 2. Антон Алатон Валеологія: на допомогу вчителю / Алатон Антон – Київ, 1997, – 112с.
 3. Амосов М. М. Роздуми про здоров’я / М. М. Амосов – К. : «Здоров’я», 1990. – 166 с.
 4. Богініч О. Оздоровчу ідеологію в життя малят / О. Богініч // «Дошкільне виховання». – – №3. – С.14 -16.
 5. Вільчковський Е. С. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. / Е. С. Вільчковський – Львів : ВНТЛ – – 336 с.
 6. Декларація прав дитини / Права дитини. Збірник документів. – Львів: Оксарт, 1997. – С. 25 –
 7. Денисенко Н. Ф. Оздоровчі технології в освітньому процесі / Н. Ф. Денисенко // «Палітра педагога». – – №4. – С. 4 – 7.
 8. Денисенко Н. Ф. Освітній процес має бути здоров’язбережувальним / Н. Ф. Денисенко // «Дошкільне виховання». – – №7. – С. 8 – 11.
 9. Конвенція про права дитини / Права дитини. Збірник документів. – Львів: Оксарт, 1997. – С. 29 –
 10. Литвиненко І. М. Відповідальність за власне здоров’я формуємо разом з батьками / І. М. Литвиненко // «Дошкільне виховання», 2006. – №10. – С. 6 – 8.
 11. Лохвицька І. В. Про здоров’я треба дбати, про здоров’я треба знати / І. В, Лохвицька // “Дошкільне виховання», 2002. – №12. – С. 10 – 14.
 12. Ляшенко Г. І. Фізіологічні особливості дітей дошкільного віку / Г. І. Лященко – Київ, 1982. – 149 с.
 13. Мойсок О. Д. Основи медичних знань: Гігієнічні основи виховання дітей / О. Д. Мойсок – Ч.1. – Київ, 1997. – 95 с.
 14. Національна доктрина розвитку освіти // «Освіта». – №26. – С.2 – 4.
 15. Провозюк Г. Г. Дитина – диво світу / Г. Г. Провозюк, Л. І. Білоус, Г. Ф. Яцук – Тернопіль : «Мандрівець», 2002. – 72 с.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 1. Закон України «Про дошкільну освіту» // сайт Верховної Ради України, режим доступу – zakon.rada.gov.ua/go/2628-14
 2. Закон України «Про охорону дитинства» // сайт Верховної Ради України, режим доступу – zakon.rada.gov.ua/go/2628-14

 

 

 

 

 

Матеріали

Питаня до заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму