Методика навчання природознавства

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає
21Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110Галата Д. Р.ШКВ-11, ШКВ-12
28Галата Д. Р.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ШКВ-11Галата Д. Р.
ШКВ-12Галата Д. Р.
29ШКВ-11Галата Д. Р.
ШКВ-12Галата Д. Р.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання природознавства» є  формування професійних компетентностей майбутніх вчителів початкової школи з організації і здійснення навчально-виховної роботи з природознавства.

Завдання:

Теоретичні:

 • формування у майбутніх учителів знань прооб’єкт, предмет методики навчання природознавства; структуру процесу навчання, зміст його компонентів, зв’язків і відношень між ними; загальний спосіб їх визначення в конкретних педагогічних ситуаціях;
 • розкриття змісту і завдань методики навчання природознавства як педагогічної науки, з’ясування її зв’язків з іншими науками;
 • ознайомлення студентів із шляхом включення знань про природу в практику навчання учнів початкової школи;
 • формування знань про методи і прийоми ознайомлення учнів з природою, загальні питання методики (мету і завдання навчання, зміст, форми, засоби) та особливості розкриття основних змістовних ліній курсу природознавства.

Практичні:

формування фахових умінь в майбутніх учителів початкової школи на засадах компетентнісного підходу.

 1. Організація курсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– предмет, мету та завдання методики навчанняприродознавства як науки;

– структуру процесунавчання, змістйогоструктурнихкомпонентів, зв’язків і відношеньміж ними;

– способиформування в учнівприродничихуявлень та понять;

–  класифікацію методів і прийомів формування природничих уявлень і понять в учнів початкових класів;

– форми навчання природознавства у початковій школі;

– типи уроків з природознавства, їх макроструктуру та мікроструктуру; фактори, що зумовлюють варіативність структури уроків;

– засоби наочності, які використовуються в процесі навчання природознавства; – технології навчання природознавства;

– зміст позаурочної і позакласної роботи з природознавства; їх види, вимоги до методики організації і проведення усіх видів позаурочної і позакласної роботи з природознавства;

– значення і види оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у процесі навчання природознавства;

– зміст та методику роботи з вивчення навчального предмету «Природознавство» у 1-4 класі.

вміти:

– аналізувати зміст навчальних програм, підручників і посібників;

– виділяти у змісті природознавства елементи знань, якими оволодівають молодші школярі; ефективно управляти об’єктивно зумовленим процесом їх формування в реальних педагогічних умовах;

– визначати педагогічні (освітні, розвивальні, виховні) цілі в реальних педагогічних ситуаціях;

– вибирати оптимальні методи та прийоми навчання природознавства з метою ефективного досягнення дидактичних цілей у конкретних педагогічних ситуаціях; – встановлювати взаємозв’язки між різними формами організації процесу навчання природознавства в початкових класах;

– обґрунтовувати ефективність вибору засобів наочності відповідно до дидактичної мети;

– виготовляти саморобні засоби наочності;

– використовувати під час побудови різних типів уроків основні технології вивчення природознавства у початковій школі;

– визначати макроструктуру уроку в конкретних педагогічних ситуаціях, його тип;

– розробляти методику організації і проведення уроків природознавства всіх типів; писати їх детальні конспекти;

– самостійно працювати з науково-методичною літературою та навчальними посібниками.

 1. Лекції.

 

з/п

 

Перелік тем лекцій

І семестр

1

2

3

 

4

5

Тема 1. Методика природознавства – педагогічна наука, її завдання.

Тема 3. Методика формування уявлень, понять про предмети і явища природи.

Тема 4. Методи і прийоми організації процесу навчання у методиці природознавства. Словесні методи навчання.

Тема 5. Наочні і практичні методи навчання.

Тема 7. Повторення, контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

ІІ семестр

1

 

2

 

3

4

5

Тема 10. Форми організації навчального процесу з природознавства. Типи та види уроків.

Тема 12. Методика проведення предметного уроку з природознавства. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Тема 13. Особливості проведення інтегрованих уроків з природознавства.

Тема 15. Методика проведення уроку-екскурсії.

Тема 18. Підсумкове заняття

 

 1. Семінарські / практичні заняття

 

І семестр

з/п

Тема практичного

(лабораторного, семінарського) заняття

1 Тема 2. Аналіз програми та підручників з природознавства. Планування роботи вчителя
2 Тема 6. Використання дидактичної гри і цікавих матеріалів на уроках природознавства.
3 Тема 8. Педагогічний досвід і педмайстерність – основа інтерактивних методів та інноваційних технологій
4 Тема 9. Контроль знань матеріалу модуля №1
 

ІІ семестр

1 Тема 11. Презентація комбінованого уроку з природознавства у 1 класі
2 Тема 14. Презентація інтегрованого уроку
3 Тема 16. Місце і роль позакласної і позаурочної роботи з природознавства
4 Тема 17. Контроль знань матеріалу модуля № 2

 

 1. Оцінювання знань, вмінь і навиків студентів.

 

                                                 1 курс І семестр         

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 50
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6

 

Т7 Т8 Т17

мкр

ср2 5 ср2 ср2 ср3 5+ср2 ср3 5+ср1 20,0

 

2 курс ІІ семестр

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-вий тест

(екзамен)

Сума
Змістовий модуль 2 50 100
Т10

 

Т11

 

Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17

 

ср2

 

5+

ср3

ср3 ср3 5+

ср2

ср2 5 мкр

20,0

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник / Т.М.Байбара. – К.: Веселка, 1998. – 326 с.
 2. Ваврик С. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації / С.Ваврик. – К., 2003. – 127с.
 3. Луцан Н.І. «Людина і світ» в інноваційних педагогічних технологіях. Навчальний посібник / Н.І. Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с.
 4. Методика викладання природознавства у початковій школі: навчально – методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спеціальності «Початкова освіта»: Навч. посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2011. – 223 с.

Допоміжна

 1. Бабовал Т.І., Вихрущ В.О. Природознавство. Цікавий світ навколо нас. Книга для читання. У 2-х частинах /Т.І. Бабовал. – Тернопіль: Навчальна книга – – 230 с.
 2. Вихрущ В.О. Природознавство в цифрах і фактах. Довідник для вчителів та учнів початкових класів / В.О. Вихрущ. – Тернопіль, 1998. – 115с.
 3. Данилко О., Лупійчук А. Пори року. Книга для читання в школі / О.Данилко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 85 с.
 4. Діптан Н.В. Природознавство 4 клас: Плани-конспекти уроків / Н.В.Діптан. – Харків: Ранок, 2000. – 45 с.
 5. Діптан Н.В. Зошит з природознавства. 4 клас / Н.В.Діптан.  – Харків: Ранок, 2001. – 34 с.
 6. Діптан Н.В. Я і Україна. Робочий зошит. 1 клас / Н.В.Діптан. – Харків, 2001. – 34 с.
 7. Зошит з природознавства: навч. посіб. для загально освіт. навч. закл.:  1 кл./ Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. –  4 – те вид. – К.: Ґенеза, 2013. – 48 с.
 1. Зошит з природознавства: навч. посіб. для загально освіт. навч. закл.:  2 кл./ Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. –  К.: Ґенеза, 2013. – 52 с.
 1. Майхрук М.І., Будна Н.О. Уроки природознавсва у 3 класі / М.І.Майхрук. – Тернопіль, 1998. – 43 с.
 2. Мацук Л.О. Методика ознайомлення дітей з природою: Навчально – методичний посібник / Л.О. Мацук. – Івано – Франківськ, 2006. – 192 с.
 3. Мечник Л.А. Природа України. Методичний посібник для вчителів початкових класів / Л.А.Мечник, О.М.Волошин, І.І.Мечник. – Тернопіль, 1995. – 45 с.
 4. Мечник Л.А. Дітям про тварин / Л.А.Мечник, О.М.Волошин, І.І .Мечник.- Тернопіль, 1997. – 65 с.
 5. Наумчук М. Новий універсальний довідник “Хочу все знати”/ М.Наумчук, В.Наумчук . – Тернопіль, 2003. – 125 с.
 6. Природа України в казках та легендах / Редактор – укладач О.А. Волосевич. – Львів: Аверс, 2004.
 7. Природознавство: підручник для загально освіт. навч. закл.: 1 кл./ Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К.: Ґенеза, 2012. – 112 с.
 8. Природознавство: підручник для загально освіт. навч. закл.: 2 кл./ Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К.: Ґенеза, 2012. – 160 с.
 9. Сучасний урок у початкових класах /О.Я. Савченко . – К.: «Магістр – S», 1997. – 256 с.
 10. Хітяєва Л.П., Діптан Н.В. Я і Україна. Природознавство. Робочий зошит. З клас. – Харків, 2003.
 11. Природознавство: підручник для загально освіт. навч. закл.: 3 кл./ Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К.: Ґенеза, 2014. – 160 с.
 12. Я і Україна: Підручник для 4 кл./ Т.М. Байбара , Н.М.Бібік . – К. : Форум, 2004. – 176 с.

 Інформаційні ресурси

 1. www.ostriv.in.ua
  2. www.iteach.com.ua
  3. www.testportal.gov.ua
  4. http://school.kiev.ua
  5. www.student.ck.ua
  6. http://osvita.pedagog.org.ua
  7. http://www.idn.npu.edu.ua
  8. www.osvita.org.ua
  9.www.uroki.net
  Електронні бібліотеки
  10. http://ihtika.net
 2. ttp://readbookz.com
  12.http://lib.misto.kiev.ua

Матеріали

Самостійна робота

 

Номер

тижня

 

Тема самостійної  роботи

Кількість годин
1 Коротка історія виникнення та розвитку методики навчання природознавства 3
2

 

Географічний майданчик.  Куточок живої природи. Навчально – дослідна ділянка. 2
3 Використання методу проектів на уроках природознавства 2
4 Підготовка до семінарського заняття «Використання дидактичних ігор на уроках природознавства в початковій школі». 3
5 Засоби навчання природознавству в початкових класах 2
6 Підготовка до семінарського заняття «Педагогічний досвід і педмайстерність – основа інтерактивних методів та інноваційних технологій». 3
7 Підготовка до контролю знань матеріалу модуля № 1 3
Разом за І семестр 18
8 Дидактичні особливості організації навчального процесу в 1 класі. Розробити конспект комбінованого уроку для 1 класу. 4
9 Розробити конспект уроку засвоєння нових знань з природознавства для 2 класу. 2
10 Розробити конспект предметного уроку для 3 класу 3
11 Розробити конспект інтегрованого уроку для 4 класу 3
12 Особливості навчання природознавству в малокомплектній школі. 2
13 Оформлення матеріалів творчо-пошукової роботи та спостережень за різними явищами природи. 2
14 Підготовка до контролю знань матеріалу модуля №2 3
Разом за ІІ семестр 19