Методика навчання предмета “Я у світі”

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Кірсанова О. В.ШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ШКВ-21Кірсанова О. В.
ШКВ-22Кірсанова О. В.

Опис курсу

Мета і завдання навчальної дисципліни «Методики навчального предмета «Я у світі»

 

У початковій школі передбачено курс «Я у світі», який базується на  суспільствознавчих знаннях.

Мета курсу «Методика навчання предмета «Я у світі» у вищій школі – підготувати майбутнього вчителя до організації навчального процесу відповідно до мети та завдань освітньої галузі «Суспільствознавство».

Завдання курсу: сформувати у студентів методичні основи навчання  курсу початкової школи «Я у світі», надати необхідні знання про особливості навчально-виховного процесу з суспільствознавства, про засоби, методи, прийоми, форми та сучасні педагогічні технології в суспільствознавчій освіті початкової школи.

Програма навчальної дисципліни розрахована на 90 навчальних години, з яких 18 годин лекцій, 18 – практичних і 54 години відводяться на самостійну роботу студентів.

Студенти повинні опанувати не тільки теоретичні знання, але й практичні навички, зокрема, це – організація, та проведення уроків і екскурсій на високому методичному рівні, вміння працювати з сучасними програмами, підручниками, різними засобами навчання, складати річні календарні плани, розробляти плани та конспекти уроків, добирати до теми уроку засоби навчання та наочний матеріал, проводити практичні роботи на уроках та в позаурочний час.

Вимоги до знань та умінь:

Студенти повинні знати:

–    мету та завдання освітньої галузі «Суспільствознавство» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти 2011р;

–    програму та підручники курсу  «Я у світі» для початкових класів;

–    сучасні методи, форми, прийоми організації навчального процесу відповідно до вимог програми «Я у світі»;

–    основні  терміни і поняття, які формуються в початковій школі;

–    сучасні педагогічні технології  навчання.

Студенти повинні вміти:

–    вибрати типологію уроку відповідно до змістових ліній освітньої галузі «Суспільствознавство» та курсу «Методика навчання предмета «Я у світі»;

–    визначити методи та прийоми проведення уроків залежно від змістових ліній;

–    володіти базовими знаннями, необхідними для формування знань з суспільствознавства, природознавства, народознавства та інших наук;

–    формувати соціальну, комунікативну та громадянську компетенції,  знання про навколишній світ і своє місце в ньому, знати найближчі сусідні країни, з якими Україна підтримує дружні відносини.

 

 

 

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова :

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти (2011р)-http://mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/149
 2. Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді. – Режим доступу:http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-
 3. Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 року – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/391/39144/List_1_9-74.doc
 4. Ліннік О.О.Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ»/ О.О.Ліннік.  – К.:Слово, 2010. – 248с.
 5. Луцан Н.І. «Людина і світ» в інноваційних педагогічних технологіях. Навчальний посібник/ Н.І.Луцан -К.:«Слово»,-184 с.

Допоміжна

 1. Байбара Т. Урок-екскурсія. Методика його організації і проведення // Початкова школа. – 1998. – №11. – С. 11-13. – №12. -С. 18-22.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/bazovij_komponent-doshkilnoji_osviti_v_ukrajini/
 3. Гуїн С.Ф.Філософія у вихованні дітей як громадян світу/С.Ф.Гуїн//Рідна школа. – 2001. – №4. – С.54.
 4. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”), (затверджена від 3 листопада 1993 р. N 896). – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93
 5. Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням іннова­ційних технологій: 1-4 класи. – Харків., 2007. – 160 с.
 6. Князева Т. Використання методів проблемного навчання на уроках курсу «Я і Україна» // Початкова школа. – 2002. – №2. -С. 35-36.
 7. Людина і світ: Підручник/За ред. Л.В.Губерський. – К.: «Знання», 2001. – 349 с.
 8. Нарочна Л.К. та ін. Методика викладання курсу «Я і Україна»: Навч. посібник/Л.К.Нарочна, Г.В.Ковальчук, К.Д.Гончарова. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 1990. – 302 с.
 9. Носенко Е.Л.Картина світу як інтегруючий і гуманізуючий фактор у змісті освіти/ Е.Л.Носенко//Педагогіка і психологія. – 1995. – №1. – С.22-30.
 10. Освітні технології:навч. – метод.посібник/О.М.Пєхота, А.З.кіктенко, О.М.Любарська;заг.ред О.М.Пєхоти. – К.:А.С.К., 2003. – 255с.
 11. Помогайбо В.М. Довкілля: Підручник для студентів ви­щих педагогічних навчальних закладів зі спеціальності «По­чаткове навчання»/ В.М. Помогайбо – Полтава: Довкілля. – К., 2005. – 304с.
 12. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи/ О.Я. Савченко – К.: Генеза, 1999. – 425с.
 13. Савченко О.Я. Сучасний урок в початкових класах./ О.Я.Савченко. – К.: Генеза, 1997. – 368с.
 14. Шейко Г.К. Інноваційні методи роботи в початковій шко­лі/ Г.К. Шейко – Харків, 2008. – 208 с.

 

Інформаційні ресурси

http://www.mon.gov.ua/ua

http://kuncevo.ucoz.ru/load/uroki/istorija/konspekti_urokiv_do_kursu_ljudina_i_svit/

http://pidruchniki.ws/15840720/sotsiologiya/lyudina_i_svit_-_yuriy_mf

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму