Методика навчання іноземної мови

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218ArrayШКВ-11, ШКВ-12,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ШКВ-11Шалаєва О. З.
ШКВ-12Шалаєва О. З.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Методика навчання англійської мови ” є забезпечити методичну підготовку студентів до реалізації їх професійних функцій вчителя англійської мови:

 • навчання, виховання та розвиток учнів засобами англійської мови на уроці та в позакласній роботі;
 • науково-методичної та організаційно-методичної роботи з запровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання англійської мови;
 • навчально-методичної роботи в школі  з вивчення, узагальнення та розповсюдження ефективних методів навчання англійської мови.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методики навчання англійської мови ” є

 • створити у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання англійської мови як засобу спілкування, освіти і розвитку, який включає, крім методичних знань, також знання з суміжних з методикою наук психолого-педагогічного циклу, і на цій основі сформувати знання про зміст і структуру педагогічної діяльності вчителя;
 • ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами, методами, формами і засобами навчання англійської мови, а також сформувати у них основи вмінь творчо застосовувати свої знання на практиці.
 • на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів творче мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у навчально-виховному процесі з англійської мови.

Програма передбачає тісний зв’язок теоретичного курсу методики з практикою.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні методологічні визначення та поняття, цілі та мету навчання, засоби навчання, методи навчання, вимоги програми для 4 річної початкової школи щодо рівня володіння англійською мовою.

вміти:

 • визначати і характеризувати методи навчання іноземної мови, визначати та розподіляти навчальний матеріал за рівнем труднощів його засвоєння, ефективно організовувати роботу учнів на уроці, вміти підбирати вправи для розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності.

Рекомендована література

Базова

 • Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С.Панова, І.Ф.Андрійко, С.В.Тезікова та ін. – К.:ВЦ “Академія”, 2010. – 327c.
 • «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи»,  Видавничий дім «Освіта», 2012 р. – Електроний ресурс] /  – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/inozem/im.pdf
 • Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – Київ: Ленвіт, 1999. – 328c.

Допоміжна

 • Довідник учителя англійської мови в запитаннях та відповідях / Авт.- упорядн. С. Ф. Корогодіна, О. С. Любченко. – X.: Веста: Видавництво „Ранок“, 2006. – 576 с.
 • Книга для вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика – К.: Партнер, 1997 – 193 с.
 • 3. Куліш Л. Ю. Прискорений курс англійської мови. – К.: Видавництво “Вища школа”, 1995. – 303 с.
 • Мансі Є. О. English: Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми. Підручник. – К.: Видавничий центр “Логос”, 2004. – 368 с.
 • Мансі Є. О. English: Тексти. Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 528 с.
 • Шпак В. К. Англійська мова. – К.: Видавництво “Вища школа”, 1995. – 239 с.
 • Evans V., Dooley J. Enterprise. – Express Publishing, 2010.
 • Falla T., Davies P. A. Solutions. – Oxford University Press, 2011.
 • Hutchinson T. English for Life. – Oxford University Press, 2012

Інформаційні ресурси

 1. www.cambridge.org
 2. www.longman.com
 3. www.oup.com/elt