Менеджмент соціально-педагогічної роботи

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Верхоляк М. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
218ДШС-21Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент соціально-педагогічної роботи» є підготувати фахівців, які володіють управлінськими методами та прийомами роботи в соціальній сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент соціально-педагогічної роботи» є:

 • Теоретичне оволодіння студентами основ менеджменту соціальної роботи
 • Навчити студентів виявляти та аналізувати проблеми управління конкретною соціальною службою
 • Розвивати вміння використовувати інструменти менеджменту соціальної роботи та теоретичні знання на практиці.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • Сутність, структура та типологія менеджменту соціальної роботи.
 • Основні складові процесу менеджменту соціальної роботи.
 • Принципи, функції та методи менеджменту соціальної роботи.
 • Поняття соціальної політики та кадровий потенціал.
 • Особливості та ознаки організації в менеджменті соціальної роботи.
 • Критерії оцінки ефективності діяльності організації соціальної сфери.
 • Елементи та основні види мотивації персоналу.
 • Шляхи та методи вирішення конфліктів.
 • Основні принципи соціального проектування.
 • Складові та етапи само менеджменту соціального педагога.

вміти:

 • Виявляти та аналізувати проблеми управління конкретною соціальною службою.
 • Використовувати інструменти менеджменту соціальної роботи.
 • Застосовувати менеджерські методи.
 • Аналізувати та впорядковувати становище з управлінням персоналу в соціальній службі.
 • Розробляти проект надання соціальної послуги в умовах конкретної соціальної служби.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Опорні конспекти лекцій, електронні презентації, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (плани семінарських занять, методичні вказівки до практичних занять, виконання завдань самостійної роботи, підбірка психологічних тестів, перелік літератури) .

 

Література:

 1. Баєва О. В. Основи менеджменту: Практикум/ О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 522 с.
 2. Вачевський М.В. Маркетинг для менеджера: монографія/ М.В.Вачевський, М.І. Долішний, В.Г.Скотний . – Стрий: Просвіта, 2005. – 139 с.
 3. Вершигора Е. Менеджмент: Учебное пособие/ Евгений Вершигора,. – М.: Инфра-М, 2004. – 256 с.
 4. Виноградський М. Організація праці менеджера: Навчальний посібник/ Микола Виноградський, Алла Виноградська, Олена Шканова,; Київ. економ. ін-т менеджм.. – К.: Кондор, 2004. – 516 с.
 5. Виханский О. Менеджмент: [Учебник]/ О. С. Виханский, А. И. Наумов. – [2-е изд.]. – М.: Фирма “Гардарика”, 2003. – 415 с.
 6. Герчикова И. Менеджмент: Учебник : [Для экон. спец. вузов]/ Ирина Герчикова,. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Банки и биржи, 2004. – 478 с.
 7. Гріфін Р. Основи менеджменту: Підручник для студ. екон. спец./ Рикі Гріфін, Володимир Яцура,. – Львів: БаК, 2005. – 605 с.
 8. Єрмошенко М. Менеджмент: Навчальний посібник/ Микола Єрмошенко, Сергій Єрохін, Олег Стороженко,; Національна академія управління. – К.: Національна академія управління, 2006. – 655 с.
 9. Іванова В. Менеджер – професійний керівник: Навчальний посібник/ Ірина Іванова,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. К., 2005. – 106 с
 10. Кузьмін О. Основи менеджменту: Підручник/ Олег Кузьмін, Ольга Мельник,. – К.: Академвидав, 2003. – 414 с.
 11. Лукашевич Н. Самоменеджмент: Теория и практика/ Николай Лукашевич. – К.: Ника-Центр, 2007. – 339 с.
 12. Мартиненко М. Основи менеджменту: Підручник/ Микола Мартиненко,. – К.: Каравела, 2005. – 494 с.
 13. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. – 3-е вид., перероб. и доп.. – К.: Кондор, 2006. – 661 с.
 14. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 415 с.
 15. Стадник В. Менеджмент: Посібник/ Валентина Стадник, Микола Йохна,. – К.: Академія, 2003. – 463 с.
 16. Стеценко І. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: Навчальний посібник/ Іван Стеценко,. – К.: А.С.К., 2005. – 221 с.
 17. Хміль Ф. Менеджмент: Підручник для студ. вуз./ Федір Хміль,. – К.: Академвидав, 2003. – 607 с.
 18. Шегда А. Менеджмент: Учебник/ Анатолий Шегда,. – 3-е изд., испр. и доп.. – К.: Знання , 2006. – 645 с.

Матеріали

Питання до іспиту

І

 1. Еволюція менеджменту соціальної роботи.
 2. Основні підходи управлінської системи.
 3. Розкрити підхід управлінської системи з позиції різних наукових шкіл.
 4. Розкрити процесний підхід управлінської системи.
 5. Розкрити системний підхід управлінської системи.
 6. Розкрити ситуативний підхід управлінської системи.
 7. Унікальність менеджменту соціальної роботи з точки зору соціальних явищ.
 8. Унікальність менеджменту соціальної роботи з точки зору професійної діяльності.
 9. Унікальність менеджменту соціальної роботи з точки зору соціальних проблем.
 10. Характеристика поняття – самоменеджмент.
 11. Розкрити етапи самоменеджменту.
 12. Суть і зміст менеджменту соціальної роботи.
 13. Розкрийте основні значення менеджменту соціальної роботи.
 14. Організація в менеджменті соціальної роботи.
 15. Різновиди соціальних організацій.
 16. Характеристика державної і приватної соціальної служби.
 17. Менеджерські функції соціальної служби.
 18. Основні властивості соціальної організації.
 19. Моделі взаємозв’язку об’єктів і суб’єктів менеджменту соціальної роботи.
 20. Менеджерські прийоми самоаналізу в соціальних службах.
 21. Загальна характеристика організації в системі менеджменту соціальної роботи.
 22. Суть, зміст і значення проекту соціальної роботи.
 23. Розкрийте поняття – соціальний проект, його складові.
 24. Суть і зміст поняття – соціальна політика.

ІІ

 1. Права і обов’язки менеджера соціально-педагогічної роботи.
 2. Суть і зміст поняття – кадрова політика. Характеристика поняття – кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи.
 3. Розкрийте основні цілі та напрямки кадрової політики.
 4. Назвіть ділові якості та компетенції менеджера соціально-педагогічної роботи.
 5. Характеристика управлінських відносин в системі менеджменту соціальної роботи.
 6. Розкрийте основні типи соціально-управлінських відносин.
 7. Типологія менеджменту соціальної роботи.
 8. Розкрийте зміст поняття – закони менеджменту соціальної роботи.
 9. Розкрийте основні закономірності менеджменту соціальної роботи.
 10. Розкрийте основні принципи менеджменту соціальної роботи.
 11. Суть і місце мотивації в менеджменті соціальної роботи.
 12. Елементи мотиваційного процесу.
 13. Характеристика основних видів мотивації.
 14. Стадії мотиваційного процесу.
 15. Розкрийте основні управлінські ролі.
 16. Поняття супервізії в менеджменті соціальної роботи.
 17. Охарактеризуйте адміністративний метод супервізії менеджменту соціальної роботи.
 18. Охарактеризуйте навчальний метод супервізії менеджменту соціальної роботи.
 19. Загальна характеристика консалтингу в менеджменті соціальної роботи.
 20. Особливості ділового спілкування.
 21. Поняття конфлікту в менеджменті соціальної роботи.
 22. Характеристика основних причин виникнення конфліктів в менеджменті соціальної роботи.
 23. Основні типи конфліктів в менеджменті соціальної роботи.
 24. Розкрийте основні способи управління конфліктами в менеджменті соціальної роботи.

ІІІ

 1. Зробіть порівняльну характеристику між поняттями «соціальна педагогіка» та «соціальна робота».
 2. Зробіть порівняльну характеристику державної і приватної соціальної служби.
 3. Перелічіть нормативно-правові документи, які ви будете використовувати в соціально-педагогічній практиці.
 4. Перелічіть основні компоненти проекту соціальної роботи. Поясніть чому складові проекту знаходяться саме в такій послідовності.
 5. Розробіть анкету для прийняття соціального працівника на роботу. Поясніть, чому ви обрали саме такий перелік запитань.
 6. Поясніть, за яких умов і як ви будете використовувати винагороду і покарання при управлінні персоналом.
 7. Яким видам мотивації і чому будете надавати перевагу при управлінні персоналом соціальної служби.
 8. Складіть план соціального проекту для впровадження його в дію у Центрі зайнятості щодо працевлаштування випускників навчальних закладів.
 9. Складіть професійний портрет ефективного менеджера певної соціальної організації.
 10. Поясніть специфіку діяльності соціальних служб як організацій соціальної сфери.
 11. Поясніть, чому менеджмент соціальної роботи є унікальна чи специфічна сфера діяльності.
 12. Розробити розширений план авторського проекту на тему «Формування позитивної поведінки підлітків загальноосвітніх шкіл».
 13. Складіть перелік обмежень менеджерської діяльності, що не дозволяють ефективно здійснювати управління в соціальній сфері.
 14. Розробіть критерії прийому на роботу працівників соціальної сфери.
 15. Розробіть розгорнутий план проекту надання певної соціальної послуги в умовах конкретної соціальної служби.
 16. Виділіть основні компоненти ефективної діяльності менеджера соціальної роботи.
 17. Розробіть критерії оцінювання кадрового потенціалу соціальної служби.
 18. Поясніть, якими критеріями ви будете керуватись при підборі персоналу для роботи у відділі у справах неповнолітніх.
 19. Розкрийте особливості менеджменту соціального центру зайнятості.
 20. Складіть план проекту,орієнтованого на організацію роботи геріатричного центру.
 21. Розкрийте особливості менеджменту соціальної служби для молоді.
 22. Які типові помилки в діяльності менеджера будуть підставами для зниження ефективності співпраці в організації соціальної роботи.
 23. Як впливає соціальна політика на формування складових праці менеджера, його управлінської діяльності.
 24. В чому принципова різниця між супервізією та консультуванням в менеджменті соціальної роботи.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль Ι

Менеджмент соціальної роботи як стратегія управління у соціальній сфері

Тема 1. Огляд курсу, структура, завдання, зв’язок з іншими дисциплінами.

Предмет  і  структура курсу. Основні завдання курсу. Зв’язок з іншими  дисциплінами.

Тема 2. Генеза менеджменту соціальної роботи.

План

 1. Еволюція менеджменту соціальної роботи.
 2. Значення менеджменту соціальної роботи.
 3. Унікальність менеджменту соціальної роботи.

Тема 3. Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи.

Характеристика поняття «соціальна політика». Принципи соціальної політики. Функції соціальної політики. Особливості поняття «соціальна держава».

Тема 3. Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи.

План

1.Основні підходи взаємозв’язку соціальної політики і менеджменту соціальної

роботи.

2.Роль соціальної політики як управлінського інструменту розбудови соціальної

держави.

 1. Стратегічна місія менеджменту соціальної роботи як механізм реалізації

соціальної політики.

Тема 4. Основні закони, закономірності та принципи менеджменту соціальної роботи.

Закони менеджменту соціальної роботи. Закономірності менеджменту соціальної роботи. Принципи менеджменту соціальної роботи.

Тема 5. Методологія менеджменту соціальної роботи. 

План

1.Характеристика поняття «метод менеджменту соціальної роботи».

2.Основні загальнонаукові методи, що застосовуються в менеджменті соціальної роботи.

3.Конкретні та специфічні методи менеджменту соціальної роботи. 4.Взаємозв’язок методів менеджменту соціальної роботи з потребами та інтересами людей.

Тема 6. Об'єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи.

Об'єкт менеджменту соціальної роботи. 
Підходи, моделі та метода взаємозв'язку об'єктів та суб'єктів менеджменту соціальної роботи.

Тема 7. Суть поняття само менеджмент.

Суть і зміст самоменеджменту. Стратегічний самоменеджмент.

Тема 7. Суть поняття само менеджмент  

Розробка стратегічного плану щодо організації власної діяльності відповідно до етапів стратегічного самоменеджменту. Аргументувати вибір власної стратегії.

 

Змістовий модуль 2.

Роль та місце управлінської діяльності  в системі соціальної роботи.

Тема 8. Управління в системі соціальної роботи.

Типологія управління соціальної роботи. Стилі управління. Управлінські ролі керівників.

Тема 9. Управлінські рішення, облік та контроль.

План

1.Управлінська інформація та її види.

2.Роль управлінських рішень в менеджменті соціальної роботи.

3.Класифікація рішень.

4.Вимоги до рішень.

Тема 10. Суть і зміст кадрової політики.

Поняття кадрової політики. Кадровий потенціал та його складові.

Тема 11. Кадрове планування та його зміст.

Кадрове планування та його характеристика. Основні завдання та види кадрового планування.

Тема 12. Управління мотивацією персоналу.

Поняття мотивації. Елементи мотиваційного процесу. Стадії мотиваційного процесу. Характеристика основних видів мотивації.

Тема 13. Технологія управління мотивацією персоналу соціальних служб.

Мотиваційний потенціал основних джерел влади керівників соціальних

служб. Управління винагородою робітників. Критика і покарання підлеглих.

Тема 14. Місце та роль консалтингу в системі управління соціальною роботою.

Загальна характеристика консалтингу. Головні завдання консалтингу.

Тема 15. Проектування як специфічний інструмент менеджменту соціальної роботи.

Сучасні концепції соціального проектування. Логіка проектування в соціальній роботі. Проект: структура, компоненти та фактори успішної реалізації.