Людина в сучасному соціумі

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Рудкевич Н. І.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ДШС-11Рудкевич Н. І.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з місцем людини в сучасному суспільстві, вплив різних сфер діяльності на становлення людини, розвиток людини як повноправного члена правового суспільства, вплив внутрішнього світу людина на культуру взаємин з оточуючими, формування у молодих громадян України поваги до прав людини, здатності реалізувати свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму і демократії

Завдання:

– формувати у студентів уявлень про саму сутність людини та суспільства як соціальних феноменів сучасної цивілізації; ознайомлення із закономірностями функціонування і розвитку соціуму як в цілому, так і його підсистем і форм;

– сприяти засвоєнню студентами основ теоретичних знань з різних суспільно-гуманітарних наук, вироблення навичок узагальнення та систематизації їх науково-теоретичної інформації;

– засвоєння категоріального апарату курсу, понятійної бази, яка складає теоретичний фундамент і розкриває зміст і сутність сучасних соціальних проблем;

– допомогти студентам у власному самовизначенні, тобто усвідомленні свого місця, з’ясуванні своєї ролі та своїх можливостей у суспільстві, вироблення власного ставлення до суспільства і самих себе як частки цього суспільства;

– послідовне втілення загальнолюдських цінностей, формування полікультурності і плюралізму мислення людини сучасної доби, розвиток творчих здібностей, критичного та конструктивного мислення;

– набуття студентами узагальнених знань про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя демократичного суспільства;

– формувати у студентів розуміння важливості етичних принципів та норм спілкування для культурного розвитку людини;

– підготовка студентів до свідомої активної професійної діяльності

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • існуючі тлумачення понять “людина”, ”індивід”, «особистість”, “суспільство”, “соціум”;
 • процес соціалізації людини (сутність, етапи, проблеми, значення);
 • основні етапи становлення людської цивілізації, їхню характеристику;
 • соціальну структуру суспільства;
 • закономірності розвитку особистості в сучасному соціумі: соціальне самовизначення, вирішення важливих завдань взаємодії з навколишнім середовищем, досягнення життєвого успіху, соціальної компетентності, конкурентноздатності у змінному щодо умов соціумі.

вміти:

 • вільно і науково грамотно користуватися понятійним матеріалом;
 • визначати актуальність і важливість людинознавства;
 • розмежовувати біологічні та соціальні виміри людського існування;
 • характеризувати вплив різних сфер діяльності на становлення людини, розвиток людини як повноправного члена правового суспільства, вплив внутрішнього світу людина на культуру взаємин з оточуючим;
 • виділяти фактори впливу економічної, політичної, правової, культурної сфер суспільного життя на життєдіяльність людини;
 • характеризувати суспільство як особливе формоутворення соціуму, як життєвий простір людини;
 • порівнювати поняття «індивід» та «особа», «індивідуальність» та «особистість», «нація» та «етнос», «полі культурність» та «глобалізація»;
 • працювати з навчальною та науковою літературою;
 • аналізувати інформацію.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи під час семінарських занять (20 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях  (12 годин) визначається як сума балів, отриманих за усні відповіді (доповіді) студента. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять.

– трьох модульних контрольних робіт (10 балів х 3 = 30 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3);

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього завдання, яке передбачає пояснення поняття (10 балів).

 

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

(екзамен)

Сума
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль

2

Змістовний модуль

3

 

 

 

50

 

 

 

100

Т3, Т 8 МКР Т 10, Т 13 МКР Т18 Т 21 МКР
5 10 5

 

10 5 5 10

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка,

оцінка з диференційованого

заліку

(національна шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

Рекомендована література

Базова:

 1. Вілков В. Людина і світ. − Харків, 2001. − 260 с.
 2. Гісем 0., Мартинюк 0. Людина і суспільство. 11 клас: в схемах, таблицях і коментарях. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. − 252 с.
 3. Діденко В. Ф., Кондрашова-Діденко В. І., Діденко Л. В. Людина і світ: словник. − К., 1998.
 4. Діденко В.Ф. Людина і світ: навч. посіб. − К.: Вища шк„ 2001. − 229 с.

Допоміжна:

 1. Діденко В. Ф., Кондрашова-Діденко В. І. Людина і світ для самопідготовки. − К., 1998. − 160 с.
 2. Коноплицкий В. А., Филина А. И. Маркетинг, рынок, финансы: Терминологический словарь-справочник. − К., 1992.
 3. Краткая философская знциклопедия. − М., 1994.
 4. Людина і світ: підручник / за ред. Л. В. Губерського, А.   О.   Приятельчука. − К., 1999.
 5. Людина і світ: підручник / Л.В. Губернський, В.Г. Кремень та ін. − К.: Т-во “Знанняˮ, КОО, 2001. − 349 с.
 6. Людина і суспільство: навч.-метод. посіб. / за ред. С. П. Щерби. − Тернопіль, 1996.
 7. Особа і суспільство: підруч. для 10 кл. / Р. А. Арцишевський, С.   О.   Бондарук, В. І. Бортніков та ін. − К., 1997.
 8. Політологічний енциклопедичний словник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. — К., 1997.
 9. Світ, людина, суспільство: Хрестоматія / Упоряд.: І. П. Арцишевська, Р. А. Арцишевський. − К., 1997.
 10. Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник/ за ред. В. П.  Андрущенко, М. І. Горлач. − К.; 1997.

 

Інформаційні ресурси

bookss.in.ua/book_75

djerelo.com/philosophy/84-liuduna-i-svit-kremen

library.tneu.edu.ua/index.php?option=com…id…

shkola.ua/book/view/80

textbooks.net.ua/content/category/40/92/128/

vchitel.info/konspekti-urokiv/lyudina-i-svit/11-klas-lyudina-i-svit/

Матеріали

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

   1. Людина
   2. Індивідуальність
   3. Особистість
   4. Суспільство
   5. Соціум
   6. Свідомість
   7. Суспільна свідомість
   8. Пізнання
   9. Світогляд
   10. Соціалізація
   11. Конформізм
   12. Соціальні цінності
   13. Гуманізм
   14. Соціальний прогрес і регрес
   15. Цивілізація
   16. Соціальна структура
   17. Соціальна група
   18. Соціальна стратифікація
   19. Етнос
   20. Нація
   21. Толерантність
   22. Дискримінація
   23. Геноцид
   24. Тероризм
   25. Влада
   26. Державний устрій
   27. Конкуренція
   28. Потреба
   29. Благо
   30. Предмети праці
   31. Засоби праці
   32. Ринок
   33. Власність
   34. Інфляція
   35. Економічна криза
   36. Культура
   37. Звичай
   38. Ідеал
   39. Досвід
   40. Правда
   41. Гідність
   42. Освіта
   43. Спілкування
   44. Творчість
   45. Спадковість
   46. Екологія
   47. Спосіб життя
   48. Право
   49. Держава
    1. Людина
    2. Індивідуальність
    3. Особистість
    4. Суспільство
    5. Соціум
    6. Свідомість
    7. Суспільна свідомість
    8. Пізнання
    9. Світогляд
    10. Соціалізація
    11. Конформізм
    12. Соціальні цінності
    13. Гуманізм
    14. Соціальний прогрес і регрес
    15. Цивілізація
    16. Соціальна структура
    17. Соціальна група
    18. Соціальна стратифікація
    19. Етнос
    20. Нація
    21. Толерантність
    22. Дискримінація
    23. Геноцид
    24. Тероризм
    25. Влада
    26. Державний устрій
    27. Конкуренція
    28. Потреба
    29. Благо
    30. Предмети праці
    31. Засоби праці
    32. Ринок
    33. Власність
    34. Інфляція
    35. Економічна криза
    36. Культура
    37. Звичай
    38. Ідеал
    39. Досвід
    40. Правда
    41. Гідність
    42. Освіта
    43. Спілкування
    44. Творчість
    45. Спадковість
    46. Екологія
    47. Спосіб життя
    48. Право
    49. Держава
    50. Мета та основні завдання курсу «Людина в сучасному соціумі».
     1. Проблема сутності людини та її існування.
     2. Феномен людського життя. Сенс життя людини.
     3. Основні тлумачення походження людини.
     4. Духовність людини. Поняття «дух», «душа», «духовність».
     5. Прекрасне і потворне. Добро і зло – категорії цінності. Інтелігентність і порядність.
     6. Індивідуальне становлення людини. Індивід.
     7. Індивідуальність як феномен людини.
     8. Особа. Особистість. Соціальна типологія особистості.
     9. Соціалізація особистості: агенти, етапи, рівні.
     10. Свідомість людини. Свідоме і несвідоме.
     11. Буденна і теоретична свідомість. Суспільний характер свідомості.
     12. Розвиток уявлень про світ. Поняття матеріального та ідеального.
     13. Рух як загальний спосіб існування світу.
     14. Пізнання як форма духовного освоєння дійсності. Істина
     15. Стереотипи: види, властивості, функції та роль в житті людини
     16. Діяльність у житті людини
     17. Потреби − рушійні сили людської діяльності.
     18. Мета та засоби її досягнення. Наміри і наслідки.
     19. Поняття світогляду та його структура.
     20. Типологія світогляду. Життєва позиція.
     21. Людина у світі культури
     22. Соціальні цінності особистості
     23. Суспільство як самоорганізована система.
     24. Соціальна структура, її основні елементи.
     25. Соціальні групи: поняття, види.

     27 Історичні уявлення про природу.

     1. Поняття біосфери та ноосфери.
     2. Демографічні і глобальні проблеми сучасності.
     3. Суспільне виробництво та його результати.
     4. Гроші, їхня сутність та функції. Ціни.
     5. Політичні засади людського співіснування
     6. Рід, плем’я, народність, нація.
     7. Поняття полікультурності як добросусідства культур.
     8. Історичні події ХХ – початку ХХІ ст. в Україні та їх вплив на людину
     9. Суспільство як самоорганізована система. Суспільні відносини
     10. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.
     11. Сім’я як посередник між соціумом та індивідом.
     12. Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства.
     13. ЗМІ як засіб формування громадської думки. Свобода слова та цензура.
     14. Інформаційний простір в Україні

     42 Поняття прав і свобод людини. Сутність стосунків між людиною та державою.

     1. Культура спілкування. Стилі спілкування.
     2. Сучасні норми етикету в країнах Європи та Азії
     3. Етикет ділової людини. Прийом на роботу і співбесіда.
     4. Стиль людини. «Український стиль» – продовження національних традицій
     5. Глобалізація світу як фактор розвитку сучасного людства: переваги і недоліки
     6. Стан економіки та її роль у рівні життя населення
     7. Проблеми війни і миру в сучасних умовах
     8. Тероризм як соціальне явище та світова проблема.

     Поясніть поняття:

    1. Людина
    2. Індивідуальність
    3. Особистість
    4. Суспільство
    5. Соціум
    6. Свідомість
    7. Суспільна свідомість
    8. Пізнання
    9. Світогляд
    10. Соціалізація
    11. Конформізм
    12. Соціальні цінності
    13. Гуманізм
    14. Соціальний прогрес і регрес
    15. Цивілізація
    16. Соціальна структура
    17. Соціальна група
    18. Соціальна стратифікація
    19. Етнос
    20. Нація
    21. Толерантність
    22. Дискримінація
    23. Геноцид
    24. Тероризм
    25. Влада
    26. Державний устрій
    27. Конкуренція
    28. Потреба
    29. Благо
    30. Предмети праці
    31. Засоби праці
    32. Ринок
    33. Власність
    34. Інфляція
    35. Економічна криза
    36. Культура
    37. Звичай
    38. Ідеал
    39. Досвід
    40. Правда
    41. Гідність
    42. Освіта
    43. Спілкування
    44. Творчість
    45. Спадковість
    46. Екологія
    47. Спосіб життя
    48. Право
    49. Держава

  50. Парламент