Культурологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Івах О. С.ШКВ-21, ШКВ-22
420Івах О. С.ДШС-21
420Івах О. С.ДШВ-21, ДШВ-22
418Івах О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ШКВ-21Івах О. С.
ШКВ-22Івах О. С.
410ДШС-21Івах О. С.
418Івах О. С.
410ДШВ-21Івах О. С.
ДШВ-22Івах О. С.

Опис курсу

     

 1. Мета курсу: ознайомити студентів з фундаментальними досягненнями світової та вітчизняної культури, розкрити єдність і різноманітність культур світу, показати значущість культури в життєдіяльності людини й соціальних груп, її роль у творчості та вдосконаленні особистості, гуманізації суспільних відносин, долучитися до скарбниці мудрості й досвіду, надбаних людством протягом тисячоліть. Оволодіти сучасним категоріальним апаратом дослідження явищ культури.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 • знати: основні терміни та поняття культурології на рівні відтворення, тлумачення для розширення інтелектуального рівня;
 • закономірності культурного процесу, культури як специфічного та унікального феномену людства;
 • основні етапи розвитку світової культури;
 • основні етапи розвитку української культури;
 • тенденції розвитку і взаємозв’язків світової та української культури на сучасному етапі.
 • вміти: визначати основні етапи розвитку світової та української культури;
 • правильно оцінити стан культури й культурного розвитку, бачити і розуміти постійні зміни в різноманітних сферах соціокультурного процесу;
 • визначати проблеми розвитку культури українського народу в контексті світової культури, а також аналізувати культури народів в їхньому взаємозв’язку;
 • реалізувати одержані знання з культурології для формування особистості в умовах розмаїття культур;
 • застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті;
 • аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок;.
 • збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти.

 

 1. Організація курсу: навчальний курс «Культурологія», для спеціальності 231 «Соціальна робота», триває один семестр (ІV-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 30 аудиторних годин, з них 18 лекційних та 12 практичних/семінарських. Курс завершується складанням студентом заліку;навчальний курс «Культурологія», для спеціальності 012  Дошкільна освіта, триває один семестр (ІV-й) і складається з лекційних та модульних занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 30 аудиторни годин. Курс завершується складанням студентом іспиту; навчальний курс «Культурологія», для спеціальності 013 Початкова освіта, триває один семестр (ІV-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 30 аудиторних годин, з них 20 лекційних та 10 практичних/семінарських. Курс завершується складанням студентом заліку;навчальний курс «Культурологія», для спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справи триває один семестр (ІV-й) і складається з лекційних та семінарських занять, модульних контрольних робіт. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 30 аудиторних годин, з них 20 лекційних та 16. практичних/семінарських. Курс завершується складанням студентом заліку.
 2. Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Лекції читаються за хронологічним принципом. Мета лекцій – сформувати у студентів систему знань про закономірності культурного процесу, про культуру як специфічний та унікальний феномен людства, надати уявлення про типологічні структури культури, особливості культурних епох та стилів, навчити культурологічному аналізу процесів та явищ.
 3. Семінарські заняття: участь кожного студента в семінарських заняттях – обов’язкова. На семінарські заняття покладаються наступні вимоги: формування у студентів вмінь і навичок: рецензування, реферування, порівняння, критичного аналізу рекомендованих до опрацювання джерел та наукової літератури.
 4. Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру (100 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (6 балів х 4 = 24 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (8 годин) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

– двох модульних контрольних робіт (25 балів х 2 = 50 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 );

– самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс 26  балів):

реферат  – (7 балів), презентація – (7 балів), повідомлення (3 бали  х 2 = 6 балів), есе  – (3 бали  х 2 = 6 балів).

За кожне додаткове питання на заліку – 1 бал, максимальна кількість балів на заліку – 5 балів.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка,

оцінка з диференційованого

заліку

(національна шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно

 

Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів спеціальності 012 “Дошкільна освіта”:  результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– двох модульних контрольних робіт (15 балів х 2 = 30 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 );

       – самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс 20  балів):

реферат  – (5 балів), презентація – (7 балів), повідомлення (2 бали  х 2 = 4 бали), есе  – (2 бали  х 2 = 4 бали).

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних понять, фундаментальних досягнень світової та вітчизняної культури, теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього завдання, яке включає в себе: охарактеризувати художню течію або творчість митця (10 балів).

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка,

оцінка з диференційованого

заліку

(національна шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

студентів заочної форми навчання спеціальності 012 “Дошкільна освіта”

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи під час семінарських занять (10 х 2 = 20 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях  (4 години) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять.

– однієї модульної контрольної роботи (20 балів), що проводиться за результатами вивчення навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2);

– індивідуального письмового опитування по темах самостійної роботи (10 балів), яке проводиться в межах змістовного модуля 2.

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних понять, фундаментальних досягнень світової та вітчизняної культури, теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього завдання, яке включає в себе: охарактеризувати художню течію або творчість митця (10 балів).

 

Домашня контрольна  робота, що виконується студентом, оцінюється за 100-бальною шкалою.

Домашня контрольна робота виконується в окремому зошиті або на окремих аркушах  формату А 4. Обсяг – 12-18 сторінок учнівського зошита, або 8-10 сторінок формату А–4 (14 шрифт, 1,5 інтервал) основного тексту (без урахування титульної сторінки, сторінки опису використаної літератури).

Кожен студент академічної групи обирає один із запропонованих викладачем варіантів роботи. Не допускається написання двома або більше студентами одного і того ж варіанту.

Домашня контрольна робота складається з варіантів, кожен з яких містить по 4 завдання. Перші два завдання (30 х 2 = 60 балів) кожного варіанту описового характеру. Третє завдання (30 балів) – описати життя та діяльність відомого митця. Четверте завдання (10 балів) – розкрити наукове поняття.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму