Культура мовлення і практикум з виразного читання (012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
290Деміхова С. В.

Опис курсу

Опис курсу
Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес оволодіння культурою мовлення та практичне застосування виразного читання, розповідання в роботі з дітьми дошкільного віку.
Міждисциплінарні зв’язки: українська мова за професійним спрямуванням, література для дітей дошкільного віку, фахові методики.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль І. Культура мовлення у педагогічній роботі
Змістовий модуль ІІ. Техніка мовлення та виразне читання

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення нормативної дисципліни: підвищення рівня загальної та мовної культури майбутніх вихователів; навчання студентів досконалому володінню мовними засобами; формування навичок вести монологічне чи діалогічне мовлення й виразно читати літературні твори, дотримуючись норм сучасної української мови та мовленнєвого етикету; сприяти кращому емоційному та літературному осмисленню й розумнію студентами текстового матеріалу; розвивати уміння застосовувати елементи техніки мовлення та прийоми виразного читання у навчально-виховному процесі ДНЗ.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:
– ознайомити зі сучасним термінологічним апаратом;
– ознайомити із методологічними засадами культури мовлення і практики виразного читання;
– виробити навички аналізу типових орфоепічних, лексичних, мовностилістичних помилок;
– формувати аналітичне та критичне мислення і мовленнєву компетенцю, що охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та діалогічні
висловлювання різних видів, типів і жанрів);
– акцентувати на базовому понятті мовної норми, формувати вміння давати оцінку мовленнєвим явищам.

Після вивчення курсу студенти повинні
знати:
– теоретико-практичні засади культури мовлення, норми сучасної української мови та принципи її основних комунікативних ознак;
– норми мовленнєвого етикету;
– особливості та специфіку мистецтва виразного читання як одного із складових синкретичної природи театрального жанру;
– основні положення засобів логіко-емоційної виразності читання;
жанрову різноманітність дитячої літератури;
– особливості аналізу та підготовку до читання й виконання різножанрових творів письменників-класиків та сучасних дитячих письменників.

вміти:
– дотримуватися норм сучасного правопису української мови та здійснювати самоаналіз культури власного усного й писемного мовлення;
– використовувати у практичній педагогічній діяльності складові техніки мовлення та деякі методи й прийоми театральної педагогіки;
– підбирати різножанрові твори для читання дітям дошкільного віку, враховуючи психолого-педагогічні особливості їхнього розвитку;
– самостійно опрацьовувати партитуру твору для виразного читання, враховуючи специфіку жанру;
майстерно виконувати літературні твори для дітей, враховуючи структурні елементи техніки мовлення, засоби мовної та логіко-емоційної виразності читання;
– здійснювати театралізовану постановку літературного твору для дітей чи з дітьми, враховуючи алгоритм розробки сценарію п’єси на основі художнього тексту;
– надавати фахові теоретико-практичні консультації батькам дітей дошкільного віку з теми «Підбір творів для читання дітям та особливості майстерності виконання творів».

Рекомендована література

Основна:
1.Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 624 с.
2.Кацавець Р. Українська мова усна і писемна (ділове спрямування). Київ : «Алерта», 2020. 280 с.
3.Корж А. Українська мова професійного спрямування. Київ : «КНТ», 2020. 296 с.
4.Соболевська О.Б. Усне професійне мовлення. Львів : Растр-7, 2021. 164 с.
5.Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ : Алерта, 2019. 640 с.

Допоміжна:
1.Васенко Л.А. Фахова українська мова. Київ : Ліра-К, 2017. 272 с.
2.Вознюк Г.Л., Булик-Верхола С. З. Українська мова (за професійним спрямуванням. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 324 с.
3.Гіндзбург М.Д. Українська мова і фахова мова. Київ : Ліра-К, 2017. 272 с.
4.Дедухно А.В., Сизоненко П.М. Українська мова за професійним спрямуванням. К : Ліра-К, 2018. 180 с.
5.Коцюбовська Г.А., Баракатова Н.А. Основи культури фахової мови. Дніпро : НМетАУ, 2018. 36с.
6.Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 592 с. 43 табл.
7.Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 220 с.
8.Плотницька І.М. Ділова українська мова. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 256 с.
9.Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ : «Центр учбової літератури», 2020. 186 с.
10.Тихоненко О.В., Підгородецька І.Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням. Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2020. 182 с.

Інтернет-ресурси:
1. www.novamova.com.ua
2. www.pereklad.kiev.ua
3. www.pravopys.net
4. www.r2u.org.ua
5. www.rozum.org.ua
6. www.litopys.org.ua
7. www.mova.info

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус