Кадрове діловодство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Соболевська О. Б.

Опис курсу

Назва курсу              “Кадрове діловодство

Спеціальність          “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”

Рівень                         Молодший спеціаліст

Рік навчання                 І

Семестр                      ІІ

Кадрове діловодство посідає особливе місце у системі документознавства. Робота з персоналом підприємств, установ, закладів починається з процесу підбору кадрів, встановлення трудових правовідно­син і триває аж до звільнення працівника. Кожен такий юридичний факт має бути відображений у відповідних кадрових документах.

Під час вивчення дисципліни “Кадрове діловодство” студенти ознайомлюються зі сучасною класифікацією документів, набувають навичок складання різних видів кадрових документів, оформлення реквізитів, отримують зразки ділових паперів, які необхідні у прак­тичній діяльності.

Об’єкт дисципліни – кадрове діловодство як сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської документації та організацію роботи з кадровими документами.

Предмет дисципліни – норми, правила та принципи створення кадрової документації, яка використовуються для забезпечення основних функцій управління персоналом.

Метою вивчення  дисципліни  є: формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань з кадрового діловодства,  опанування правил підготовки документів, складання та оформлення документів, розвиток практичних умінь та навичок реалізації діловодних процесів відповідно до нормативно-правових актів з кадрового діловодства та національних стандартів.

Завдання курсу:

 • вивчення основних понять курсу;
 • ознайомлення студентів  з  основами  організації  кадрового діловодства;
 • вивчення підходів до створення різноманітних форм професійної документації;

–   формування у студентів уміння і навички самостійно готувати різноманітні документи, а також ведення кадрового діловодства

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 

знати:

 • законодавство України, державні стандарти,  інші нормативні та методичні документи із кадрового діловодства;
 •   правила  кадрового діловодства в установах,  організаціях і підприємствах України;
 •   основні напрямки уніфікації і стандартизації документів;
 •   уніфіковані форми кадрових  документів;
 •  особливості перенесення документної інформації за допомогою друкувальних засобів;
 •  форми та методи контролю, типові та індивідуальні терміни виконання документів;
 •   основні вимоги до організації зберігання документів;
 •  порядок формування документів у справи, порядок  і термін зберігання документів.

вміти:

 • використовувати державні стандарти, інші нормативні та методичні документи;
 • розробляти інструкції з діловодства, положення про службу діловодства, посадові інструкції працівників;
 • вести картотеку обліку наказів; розпоряджень та інших документів;
 • застосовувати раціональні прийоми складання  та  оформлення  кадрових документів;
 • відображати в документах питання про трудову діяльність персоналу;
 • демонструвати вміння практично готувати різноманітні документи.

володіти:

 •  культурою оформлення документа;
 •  основними методами обробки, зберігання, архівації кадрової документів;
 •  юридичними кліше й штампами;
 •  навичками роботи з кадровими документами .

Організація курсу: навчальний курс «Кадрове діловодство»  триває один семестр (2-й) і складається з лекційних, практичних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 34 аудиторних годин, з них: 18 годин лекційні та 16 практичні заняття. Підсумковий контроль знань – іспит.

Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Мета лекцій – ознайомити студента з навчальним матеріалом, навчити їх критично осмислювати лекційний матеріал та використовувати на практиці набуті знання.

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань. Проведення таких занять ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі. Воно включає ставлення загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, вирішування завдань із їх обґрунтуванням, вирішування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Семінарське заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді та презентації з окреслених питань, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали за кожне семінарське заняття виставляються у журнал. Набрані студентом бали за окремі семінарські заняття враховуються у процесі накопичення підсумкових балів із даної навчальної дисципліни.

Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів:

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  за поточну успішність становить 50 балів, на іспиті – 50 балів.

Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати максимально 10 балів (2х10=20).

За виконання практичних завдань студент може впродовж семестру отримати 30 балів. Програмою передбачено 7 практичних занять. За одне практичне заняття студент отримує 4-5б. (залежно від складності питання.).

Іспит передбачає три питання. Перше і друге питання  – це усна відповідь студента, оцінюється по  15 балів кожне питання. Третє питання виконання практичного завдання і оцінюється в 20 балів. Максимальна кількість балів 50.

Бали набрані впродовж семестру додаються до балів за іспит і в сумі студент може отримати 100 балів.

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т2 Т5 Т6 мкр Т8 Т9 Т11

 

Т12 мкр 50 100
4 5 4 10 4 5 4 4 10

 

 

Шкала перерахунку підсумкових оцінок

(за результатами роботи в семестрі)

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

Національна шкала
90-100 A Відмінно
81-89 B Дуже добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно
51-60 E Достатньо

 

Рекомендована література

Основна:

 

 • Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч.посібник – К.: Каравела, 2006. – 240 с.
 • Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посібник. – Київ: МАУП, 2002. – 168с.
 • Матвєєва В. Кадрова документація. – 2-ге вид.,  перероб. і допов.  – Х.: Фактор, 2002. – 316 с.
 • Рожнов В.С. Загальне і кадрове діловодство. – К.: МАУП, 1996.
 • Трудовий Кодекс України.
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» // Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – Ст. 1764.

Допоміжна:

 • Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 320 с.
 • Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 2003. – 400 с.
 • Закон України «Про державну таємницю» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16.– Ст.93.
 • Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
 • Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. – ДСТУ 4163-2003. Затверджено наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року № 55 (введено вперше зі скасуванням українського ГОСТ 6.38 – 90).

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • ДСТУ 1.5:2003. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua.
 • Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ : Наказ Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України від 5 травня 1998 року № 24 [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Про затвердження Положення про проведення атестації дер- жавних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу : Наказ Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року № 227 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua
 • Про затвердження типових форм первинного обліку : Наказ Мі- ністерства статистики України від 5 грудня 2008 року № 253 [Електрон- ний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму