Іноземна мова за професійним спрямуванням(Англійська мова) Спеціальність 231 «Соціальна робота»

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
168ДШС-11Шалаєва О. З.

Опис курсу

Мета:

Опанування студентами умінь та навичок у комунікативно-мовленнєвих видах діяльності, формування комунікативної спроможності у професійному та ситуативному спілкуванні в усній та письмовій формах, оволодіння професійною термінологією та робота з фаховою літературою іноземною мовою.

Завдання:

 • сформувати мовні та мовленнєві навички у професійній комунікації;
 • сформувати навички використання лексичних, граматичних та синтаксичних конструкцій в усному та писемному мовленні;
 • ознайомити з фаховою літературою та професійною термінологією.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • професійну термінологію;
 • граматичний, лексичний матеріал;
 • принципи та план аналізу граматичних та лексичних трансформацій при перекладі текстів за фахом та їх обговоренні;
 • особливості реферування інформації та написання анотації на прочитаний текст професійного спрямування.

вміти:

 • здійснювати усне мовленнєве спілкування у типових фахових ситуаціях (монологічна та діалогічна форми);
 • розуміти на слух зміст автентичних текстів, розглядаючи їх як джерело інформації професійного характеру;
 • здійснювати ознайомлювальне та вивчаюче читання з подальшим обговоренням;
 • передавати письмово необхідну інформацію, визначати головну думку, рецензувати, анотувати англомовні джерела за фахом.

Рекомендована література

Базова

 • Мисик Л., Англійська мова. Комунікативний аспект: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Світ, 2007. – 432р.
 • Шкваріна Т.М. Англійська мова: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Освіта України, 2007. – 688с.

 

Допоміжна

 •  Cameron C. Social Pedagogy and Working with Children and Young People: Where Care and Education Meet. Jessica Kingsley Publishers., 2011 – 225 p.
 • Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B1: Grammar and Vocabulary with Answer key. Macmillan Publishers Limited, 2008. – 256 р.
 • Mayor M. Dictionary of Contemporary English. 5th edition. Longman, 2009. – 2112 c.
 • McCarthy, M., O’Deil, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2010. – 176 p.
 • Redman, Stuart. English vocabulary in use Pre-intermediate and Intermediate / S. Redman. – Cambridge, 2003 – 269 р.
 • Swan M. Practical English Usage. – Oxford University Press, 2005 – 688 р.
 • Vince M. First Certificate language practice: English Grammar and Vocabulary (with key). 4th ed. – Oxford: Macmillan education, 2009. – 344 р.
 • Vince M., Sunderland P. Advanced Language Practice (with key). English Grammar and Vocabulary. Macmillan Publishers Ltd., 2003. – 336 р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму