Іноземна мова за професійним спрямуванням(Англійська мова) Спеціальність 013 Початкова освіта

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
42Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ШКВ-21Шалаєва О. З.
440ШКВ-21Шалаєва О. З.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням” є формування комунікативної спроможності у професійному та ситуативному спілкуванні в усній і письмовій формах, практичних навичок володіння іноземною мовою у мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією з іноземних джерел.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 •  сформувати мовні, комунікативно-пізнавальні, мовленнєві навички;
 •  сформувати навички використання лексичних, граматичних та синтаксичних конструкцій в усному та писемному мовленні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • лексику за темами згідно змісту програми
 •  граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів

вміти:

 •  реагувати на позицію або точку зору співрозмовника;
 •  гнучко користуватись загальновживаними фразами;
 • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, лекцій, бесід, дебатів, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю.

Рекомендована література

Базова

 • Валігура Ольга, Вознюк Леся, English Tests. Test your knowledge of Proverbs and Idioms. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. —128 с.
 •  Гужва Т. М., Англійські розмовні теми; 67 тем: Навч. посіб. для сту­дентів фак. інозем. філології/Хуцож.-оформлювач І. В. Оси­пов. — Харків: Фоліо, 2005. — 191 с.
 •  Голіцинський Ю. Б., Граматика: 36. вправ / Перекл. з рос. 4-го вид.— К.: А.С.К., 2005.— 544 с.
 • Тестові завдання з англійської мови (для вступників до вищих навчальних закладів) / За редакцією Ольги Валігури. Видання четве­рте. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 192 с.
 •  Шкваріна Т. М. Англійська мова: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. — К.: Освіта України, 2007. — 688 с.

 

Допоміжна

 •  Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови. – К.Ж Видавництво «Вища школа», 1995. – 303 с.
 •  Мансі Є.О. English: Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми. Підручник. – К.: Видавничий центр «Логос», 2004. – 368 с.
 •  Мансі Є.О. English: Тексти. Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004 – 528 с.
 •  Evans V., Dooley J. Enterprise. Express Publishing, 2010

 

Інформаційні ресурси

 • www.cambridge.org
 • www.longman.com
 • www.oup.com/elt

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму