Іноземна мова (англійська)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
372ШКМ-21Шалаєва О. З.
468ШКМ-21Шалаєва О. З.
172ДШВ-11Шалаєва О. З.
ДШВ-12Шалаєва О. З.
234ДШВ-11Шалаєва О. З.
ДШВ-12Шалаєва О. З.
136ДШС-11Шалаєва О. З.
268ДШС-11Шалаєва О. З.
136ШКВ-11Шалаєва О. З.
ШКВ-12Шалаєва О. З.
234ШКВ-11Шалаєва О. З.
ШКВ-12Шалаєва О. З.

Опис курсу

1. Цикл загальних компетентностей
Найменування навчальної дисципліни: Іноземна мова

Компетентності, якими повинен оволодіти студент Програмні результати навчання
• Знати граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів професійного спрямування;
• Правила англійського синтаксису, що дасть можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів;
• Мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів професійного мовлення;
• Володіти широким словниковим запасом (у т.ч. професійною термінологією), необхідним в академічній і професійній сферах;
• Розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка в академічному та професійному середовищі України відрізняються при порівнянні однієї культури з іншими (міжнародні, національні. Інституційні особливості);
• Застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного та писемного спілкування в академічному та професійному середовищі;
• Належним чином поводитися й реагувати у типових світських, академічних і професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати правила взаємодії між людьми у таких ситуація (розпізнавання відповідних жестів, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної дистанції та розуміння жестикуляції у кожній з таких ситуацій);
• Термінологію та ідіоматичні вирази мови ділового спілкування;
• Особливості письмового оформлення ділових документів англійською мовою;
• Особливості ділового та офіційного стилю; міжкультурні елементи ділової англійської мови. • Описати роль мови у житті суспільства;
• Висловити основні вимоги до складання документів;
• Вибрати граматичні форми у діловому мовлення;
• Використовувати програмний лексичний матеріал у підготовленому та/або непідготовленому (відповідно до вимог до кожного рівня) монологічному та діалогічному мовленні в межах професійної тематики;
• Читати тексти в обсязі, передбаченому програмою;
• Здобувати та аналізувати інформаці. При прослуховуванні аудіо матеріалів у передбаченому програмою обсязі, темпі мовлення, а також відповідного рівня лексичної та граматичної складності;
• Вести бесіду-діалог проблемного характеру відповідно до програмної тематики та комунікативної функції;
• Реферувати (усно та письмово) оригінальні педагогічні тексти;
• Здійснювати адекватний переклад документів педагогічного спрямування з англійської мови на українську (з української на англійську)
2. ДЕСКРИПТОРИ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МУЗЕЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ ТА КУЛЬТУРІ НА РІВНІ А2 ЗА ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рівень володіння мовою Вид мовленнєвої діяльності Дескриптори критеріїв

А2 Усне мовлення:
– використовуючи прості фрази та нескладні граматичні конструкції розповідає про свою сім’ю та інших людей, умови життя, навчання, соціальні взаємини, повідомляє про події, факти та наміри; описує власний досвід та почуття; викладає основний зміст прочитаного або прослуханого;
– уміє спілкуватися в простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих йому тем і видів діяльності, може підтримувати коротку розмову на побутові теми;
– бере участь у діалозі в стандартних ситуаціях спілкування, дотримуючись правил етикету лінгвокультури носіїв мови, норм їх мовленнєвої поведінки.
А2 Письмо:
виконує письмові вправи та завдання, що відображають лексичний матеріал до знайомих тем, тем особистих інтересів, тем, що окреслюють навчальну діяльність, діяльність у повсякденних ситуаціях і граматичний матеріал у межах тем: ступені порівняння прикметників та прислівників, особові та присвійні займенники, прийменники часу та місця, сполучники, часові форми дієслова активного та пасивного стану, модальні дієслова, умовний спосіб дієслова (First condsutional), інфінітивні конструкції з та без частки to;
– уміє писати прості короткі записки, повідомлення, розповіді; давати визначення та пояснювати й описувати, вживаючи вивчені мовні та граматичні структури;
– може написати нескладний лист особистого характеру, мейл, листівку, заповнити анкету, дотримуючись формату письмового висловлювання.
А2
Читання:
– читає і розуміє автентичні тексти рівня складності, що визначається як середній, з підручників та посібників, адаптованої літератури, оголошень, плакатів та каталогів;
– читає і розуміє інструкції з виконання навчальних завдань рівня складності, що визначається як середній, у сфері спеціалізації;
– читає тексти середнього рівня складності з метою отримання інформації змістового, лексичного та граматичного характеру;
– розуміє комунікативний намір автора нескладного письмового дискурсу відомих йому жанрів;
– розпізнає та розуміє мовні явища, які зустрічаються у нескладних письмових дискурсах відомих йому жанрів.
А2 Аудіювання:
– розуміє зміст навчального аудіо- чи відеозапису рівня складності сприйняття, що визначається як середній, за кількістю інформації, вживанням мовних і граматичних структур, вимовою, темпом на теми, передбачені навчальною програмою;
– розуміє знайомі слова й фрази в ситуаціях повсякденного спілкування;
– розпізнає потрібну інформацію та основні ідеї висловлювань в ході бесід на теми повсякденного життя, навчання, соціальних стосунків та відносин та інших, визначених навчальною програмою;
– виокремлює ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів і успішно виконує завдання на розуміння прослуханого;
– розпізнає граматичні конструкції в усному мовленні.

Рекомендована література

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА:
1. Capel A., Sharp W. Obective Key. A2 English Profile. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – 199 p.
2. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 3- тє вид., перероб і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 272 с.

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА:
1. Evans, Virginia Round Up 3. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.
2. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Elementary/. – Cambridge University Press, 1999.
3. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. /Pre-intermediate – Intermediate/. – Cambridge University Press, 2003.
4. Ісаєва Г.Т. Improve your English. Посібник з англійської мови для самостійної роботи. – Львів: ПАІС, 2010.
5. Ісаєва Г.Т., Микитенко Н.О. Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008
6. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України)
7. Falk, Randee. Spotlight on the USA. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
8. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
9. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
10. Інтернет ресурси.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму