Інформаційні технології та технічні засоби

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Кірсанова О. В.ДШВ-11, ДШВ-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
16ДШВ-11
ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
114ДШВ-11Кірсанова О. В.
ДШВ-12Кірсанова О. В.

Опис курсу

Успішний розвиток усіх галузей суспільного життя значною мірою залежить від застосування інформаційних технологій. Впровадження сучасних інформаційних технологій у систему освіти є закономірною необхідністю.

Головна ознака кінця ХХ та початку ХХІ ст. – залежність розвитку всіх галузей суспільного життя від інформаційного забезпечення. Вислів “хто володіє інформацією, той володіє всім” став епіграфом сьогодення. Це зумовлено бурхливим розвитком і взаємодією інформаційних технологій і науки у різних її напрямах. Використання інформаційних технологій у галузі освіти зумовлено такими причинами:

 • Збільшенням кількості інформації, яку мають засвоїти студенти у період навчання. Як стверджують фахівці, тепер кількість інформації зростає по експоненті з періодом подвоєння близько п’яти років.
 • Збільшенням кількості та різновидностей інформаційних технічних засобів із постійним поліпшенням функціональних можливостей і технологічних характеристик.
 • Перебудовою системи освіти відповідно до нових соціально-економічних умов із зверненням особливої уваги у навчально-виховному процесі на особистість, на розвиток її пізнавальних і творчих здібностей.
 • Впровадження у навчально-виховний процес ефективних форм, методів і засобів навчання, виховання та контролю.

Особливістю використання інформаційних засобів і технологій в освіті є:

 • Специфіка освітньої інформації, яка повинна відповідати певним дидактичним вимогам.
 • Багатоструктурність інформаційних потоків, що зумовлюються багатогранністю освітніх процесів.
 • Рівень матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів.
 • Рівень методичної підготовки щодо використання інформаційних засобів і технологій у професійній діяльності.
 • Врахування доцільності, ефективності, економічності, безпечності застосування різних інформаційних засобів та технологій.

Вони зумовлюють новий підхід до підготовки працівників освіти у напрямку використання сучасних інформаційних засобів і технологій, серед яких поряд із комп’ютерними інформаційними технологіями, відповідно до освітніх інформаційних процесів, ефективними і доцільними є технології, що грунтуються на екранно-проекційних, відеотехнічних, звукозаписуючих, відтворюючих та інших технічних засобах.

Вивчення інформаційних засобів та технологій грунтується на завданнях з психології, педагогіки і є невід’ємною частиною методичної підготовки.

Програма курсу розрахована на 54 години. Вивчення курсу супроводжується лекційними, семінарськими та практичними заняттями. Для забезпечення постійного характеру засвоєння знань використовуються поточні та підсумкові контролі знань (тести з модулів). Після вивчення курсу студенти складають залік.

 

 

Мета і завдання дисципліни.

 

Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформативно-комунікативної компетентності.

Завданнями курсу є:

 • формування у студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
 • розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
 • формування у студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Місце курсу:

Вивчення інформаційних засобів і технологій грунтується на знаннях з психології, педагогіки і є невід’ємною частиною методичної підготовки.

На лекціях студенти ознайомлюються з загальними теоретичними основами інформаційних  засобів і технологій, загальними методичними порадами щодо їх використання, Під час виконання лабораторного практикуму у студентів формується вміння і навички роботи з технічними засобами та ефективного використання їх у своїй професійній діяльності. Вивчення кожного виду технічного засобу складається з таких етапів:

– дидактичні основи використання цього виду засобу;

– принципи дії, будова та функціональні можливості;

– експлуатація і технічне обслуговування;

– методика використання в освітній діяльності.

У процесі вивчення курсу студенти ознайомлюються з фондом екранно-звукових посібників, одержують завдання на розробку і виготовлення екранно-звукових посібників, які зможуть використати на уроках у період педагогічної практики.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

 

 • Розуміти значення ІТ в педагогічному процесі, вміти самостійно застосовувати екранні і звукові засоби інформації.
 • Оволодіти загальною методикою використання всіх видів екранних і звукових засобів в навчальній і виховній роботі.
 • Знати правила експлуатації, охорону праці та техніку безпеки ІТ і технічних засобів. Вимоги до розміщення обладнання та технічних засобів.

Матеріали

Питання до заліку ІТтаТЗН

Тестові завдання (зразок)

Тема. Загальна характеристика нових інформаційних технологій навчання

Варіант 1

 1. Технологія навчання це:

а) процес одержання певного штучного продукту;

б) систематичне застосування наукових або інших організованих знань до практичних задач;

в) певні засоби, що з’явилися внаслідок революційних звершень в засобах комунікації які застосовуються в навчальних цілях;

г)  різноманітні методи матеріали обладнання і система постачання, що застосовується в навчальному процесі і сприяє роботі системи освіти;

д) певний інструментарій, який включає різноманітні технічні засоби, що використовуються в навчальному процесі;

е)  певна галузь знань про навчання і характеристика навчальної діяльності;

 1. КНС (комп’ютерна навчальна система) це:

а) Навчальна  програма;

б) Навчальна  програма + відповідне програмне забезпечення;

в) Педагогічний програмний засіб, прикладні програми  навчального  призначення;

г)  Педагогічний програмний засіб, програми які  безпосередньо управляють учбовою діяльністю + комп’ютер.

 1. До якого типу можна віднести програми, призначенні переважно для закріплення вмінь та навичок

а) Опитувальні;

б) Ігрові;

в) Тестуючі;

г)  Тренувальні;

д) Наставницькі;

 

 1. До якого типу відносяться програми, в яких як основний засіб навчання використовується педагогічне моделювання:

а) ігрові;

б) наставницькі;

в) проблемного навчання;

г)  тренувальні;

д) імітаційно-моделюючі.

 1. До якого жанру відносяться комп’ютерні ігри, в основі яких лежить моделювання того або іншого процесу:

а) ігри-імітатори

б) рольові;

в) пригодницькі;

г)  стратегічні;

д) аркадні

е)  спортивні

 1. З якою метою комп’ютерні ігри використовуються в навчальному процесі:

а) підсилення мотивації навчання;

б) стимулювання дослідницьких навичок;

в) досягнення навчальних цілей;

г)  підсилення інтересу до навчання;

д) поглиблення знань.

 

 

Тестові завдання НІТ

Тема. Загальна характеристика нових інформаційних технологій навчання

Варіант 2

 1. Функції технології навчання;

а) Навчальна, виховна, організаційна;

б) Технічна, пояснювальна, організаційна;

в) Описова, пояснювальна,  проектувальна;

 1. Типи навчальних систем згідно класифікації;

а) Навчальні,  тренувальні;

б) Ігрові, навчальні, тестуючі;

в) Опитувальні, ігрові, навчальні;

г)  Ігрові, тестуючі, опитувальні;

д) Тренувальні, наставницькі, імітаційно-моделюючі;

 1. До якого типу відносяться програми з викладенням завершеного фрагмента навчальної програми орієнтовані на засвоєння нових понять

а) тестуючи;

б) тренувальні;

в) опитувальні;

г)  наставницькі;

д) імітаційно-моделюючі.

 1. До якого жанру відносяться комп’ютерні ігри , метою яких за сценарієм – знищити всіх супротивників, залишившись при цьому в живих:

а) пригодницькі;

б) рольові;

в) аркадні;

г)  спортивні;

д) стратегічні;

е)  ігри-імітатори.

 1. До якого жанру відносяться комп’ютерні ігри, які являють собою поєднання аркадних і пригодницьких ігор, в яких на початку гри надається можливість вибору характеристик головного героя

а) спортивні

б) аркадні;

в) стратегічні;

г)  ігри-імітатори;

д) рольові;

е)  пригодницькі.

 1. Що таке мультимедійні ігри на CD-ROM:

а) ігрове  програмне забезпечення пов’язане з уявною реальністю;

б) ігрове поле пов’язане з віртуальною реальністю;

в) ігрове програмне забезпечення пов’язане з принципами навчального моделювання.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму