Інформаційні системи та мережі

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Сенич Г. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318Сенич Г. Б.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з актуальними проблемами інформаційних технологій та систем, формування системи фундаментальних знань щодо аналізу та проектування локальних мереж; формувати уміння і навички ефективного використання сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності, формування практичних умінь, що дозволять ефективно використовувати ресурси локальної та глобальної мережі Інтернет.

Предмет вивчення навчальної дисципліни є інформаційні системи та мережі.

Завдання: формування теоретичної бази знань у галузі інформаційних систем і комп’ютерних мереж; формування теоретичних знань та практичних навичок професійної роботи, що необхідні для використання універсальних і спеціалізованих інформаційних технологій та систем у сфері діловодства;

Заплановані результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • розуміти основні поняття інформаційних систем та технологій;
 • принципи функціонування інформаційних систем та їх використання;
 • архітектуру комп’ютерних мереж;
 • принципи функціонування глобальної мережі Інтернет та її служб (WWW, e-mail);
 • структуру HTML-документу, теги форматування тексту.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти:

 • користуватись пошуковими ресурсами WWW, знаходити потрібну інформацію;
 • користуватись електронною поштою, отримувати та надсилати електронні повідомлення;
 • створювати прості HTML-документи, використовувати теги для форматування тексту, малюнків;
 • обмінюватися даними в комп’ютерній мережі.

Рекомендована література

 1. Буров С. Комп’ютерні мережі. – Львів: СП – «БаК», 1999.
 2. Глинський Я.М. Інформатика. Інформаційні технології. – Львів: Деол, 2001.
 3. Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. Компьютерные сети. – Київ: «Юніор», 1998.
 4. Струтинська О. В. Інформаційні системи та мережеві технології: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. М. І. Жалдака. – К.: Університет «Україна», 2008. – 211 с.
 5. Грицунов О.В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортнітехнології» / О.В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222с.
 6. Использование НТМL 4 пер. З англ. – 3–є изд. – К.; М.; СПб. 1998
 7. Практикум для користувачів персональних комп’ютерів: Пос. для студ. неспец. ф-тів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007.
 8. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 420с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму