Інформаційне забезпечення управління

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424Сенич Г. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
424Сенич Г. Б.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни є збір, процес комп’ютерної обробки та передачі економічної та керуючої інформації для забезпечення прийняття рішень, планування та прогнозу розвитку установи.
Мета: висвітлити способи і методи управління інформаційними процесами при
вирішенні завдань управління підприємством, сформувати у студентів розуміння
законів і принципів, за якими створюються і розвиваються інформаційні зв’язки
та технології їх реалізації.
Завдання: отримання студентами теоретичних знань, спеціальних умінь і
практичних навичок з питань організації та використання автоматизованих
інформаційних систем у відповідності до освітньо-кваліфікаційно

Результати навчання:

знати:

– Законодавство України у сфері інформаційного забезпечення управління;

– порядок структурування даних, основні методи обробки і аналізу даних;

– постановку і методи розв’язку задач з використанням фінансового аналізу системи електронних таблиць, критерії прийняття рішень за результатами розрахунків;

– сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій;

– використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем в управлінні;

– розвиток і запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень;

– використання комп’ютерних мереж в управлінні;

– найбільш поширені системи автоматизації управління підприємством.

– форми та методи контролю, типові та індивідуальні терміни виконання документів;

 

вміти:

  • працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях;
  • використовувати спеціалізовані програмні продукти для аналізу і прогнозування економічних процесів, автоматизації обміну інформації між структурними підрозділами , для користування базами даних;
  • раціоналізувати технологічні потоки за рахунок впровадження операційно-програмних продуктів і спеціалізованих модулів; створювати документи згідно з УСОРД;
  • опрацьовувати і передавати інформацію у встановлені законом терміни;використовувати офіційний сайт підприємства для управління закладом;
  • демонструвати вміння практично готувати різноманітні документи.

Рекомендована література

1. Федосов В.Л. Автоматизоване робоче місце менеджера: Навчальний
посібник.- К., 2008.- 329с.
2. Ананьєв О.М., Білик В.М., ГончарукЯ.А. Інформаційні системи і
технології в комерційній діяльності: Підручник.-Львів:Новий світ-2000,
2006.-584с.
3. Антонов В.М., Яловий Г.К. Фінансовий менеджмент: сучасні
інформаційні технології. Навчальний посібник.-К.:‖Центр видавничої
літератури‖, 2005.-432с.
4. Новак В.О., МакаренкоЛ.Г., ЛуцькийМ.Г. Інформаційне
забеспечення менеджменту: навчальний посібник.- К.:Кондор,2006, 462с.

Допоміжна
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №30. – 141
2. Про національну програму інформатизації: Закон України //
Урядовий кур’єр. – 1998. – 12 березня. – С.9-12.
3. Про Концепцію Національної програми інформатизації // Відомості
Верховної Ради. – 1998. – №2728.
4. Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на
1998-2000 рр. // Відомості Верховної Ради. – 1998. – №2728.
5. Про інформацію: Закон України // Голос України. – 1992. – 13
листопада. – С. 3-5.

6.Комова М. Діловодство: Навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів/ Марія Комова,; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів: Тріада плюс, 2006. – 217 с.
Інформаційні ресурси
1. http://iportal.rada.gov.ua/
2. http://zakon4.rada.gov.ua/laws
3. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radac/pd_index_n
4. uk.wikipedia.org

5.http://ibib.ltd.ua/suschnost-znachenie-osobennosti.html

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму