Інформаційне та документальне обслуговування у сфері освіти

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
424Соболевська О. Б.

Опис курсу

Рекомендована література

Основна:

 • Антонюк  А. О.  Основи захисту  інформації  в  автоматизованих системах: Навч. посіб. — К.: КМ Академія, 2000. — 200 с.
 • Бибик С. П., Сюта Г. М. Ділові документи та правові папери. — Х.: Фоліо, 2005. — 191 с.
 • Білик  В. М.  Інформаційні технології  та  системи:  Навч.  посіб./ В. М. Білик, В. С. Костирко. — К.: ЦНЛ, 2006. — 202 с.
 • Гайсинюк Н.А. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства: К., 2003.-24 с.;
 • Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2001. — 180 с.

Допоміжна:

 • Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в освітній діяльності: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 275 с.
 • Богуш В. М. Інформаційна безпека / В. М. Богуш, О. К. Юдін. — К.: МК-Прес, 2005. — 102 с.
 • Бондар Ю. В. Проблеми інформаційної безпеки в умовах перехідного суспільства // Персонал. — 2006. — № 8. — С.17–19.
 • Бондар  Ю. В.  Національний інформаційний  простір  новітньої України:  становлення  та  функціонування  у  процесі  політичної трансформації  суспільства:  Монографія. —  К.:  МАУП,    180с.
 • Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документальної інформації: Навч. посіб. — К.: Ун-т Україна, 2005. — 206 с.
 • Домарєв В. В. Організація захисту інформації на об’єктах державної та підприємницької діяльності: Навч. посіб./ В. В. Домарєв, С. О. Скворцов. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. — 102 с.
 • Задірака В. К. Методи захисту фінансової інформації/ В. К. Задірака, О. С. Олексюк. — Тернопіль: Збруч, 2000. — 160 с.
 • Кушнаренко Н.М. Складові змісту спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”: питання методології//Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004.-№1.- С.42-45.
 • Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навч. посіб./ В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. — К.: КНТ, 2006. — 280 с.
 • Матвієнко О. В.  Основи  менеджменту  інформаційних  систем: Навч. посіб./ О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: ЦУЛ, 2005. — 176 с.
 • Морозюк І. Документознавство та інформаційна діяльність: проблеми спеціалізацій і вимоги практики//Вісник Книжкової палати.-2003.-№8.-С.18-20;
 • Організаційно-правові основи  захисту  інформації  з  обмеженим доступом: Навч. посіб./ Ред. В. С. Сідак — К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. — 202 с
 • Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій. — К.: Кондор, 2006. — 66 с.
 • Слободяник М.С. Документологія: Зміст. Перспективи//Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2004.-№4.-С.4-9;
 • Сучасні  технології  та  засоби  маніпулювання  свідомістю,  ведення  інформаційних  війн  і  спеціальних  інформаційних  операцій:Навч. посіб./ В. М. Петрик, О. А. Штоквиш, В. І. Полевий та ін. — К.: Росава, 2006. — 208

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Державний класифікатор управлінської документації ДК 010–98: Наказ Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/
 • Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 616 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2011-%EF.
 • Про затвердження Положення про Державну архівну службу України : Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 407/2011 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/34685.
 • Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/12422011%D0%BF/print1390125178279818
 • Про затвердження Примірної номенклатури справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: Наказ Державного комітету архівів України від 18.02.2003 р. № 24 //http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?2003-p-n
 • Швецова-Водка Г. Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін//Cтудії з архівної справи та документознавства  [Електр.ресурс].- Спосіб доступу: URL: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12.php.- Загол. з екрану.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму