Філософія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки (педагогічний напрям)

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Шукалович А. М.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ДШС-21Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета:

формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, осмислення студентами сутності філософської проблематики, історії розвитку зарубіжних та українських філософських учень, актуальних питань онтології, гносеології, соціальної філософії у поєднанні з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури в широкому контексті сучасної світової філософської думки.

Предмет: відношення “людина – світ”

Завдання: раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне й естетичне ставлення людини до світу

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати: предмет, джерела виникнення, функції та призначення філософії; форми і види світогляду, розуміти розбіжності світобачення і світорозуміння; основні галузі філософського знання; основні етапи історії розвитку філософської думки, сенс основних досягнень та видатних мислителів кожної філософської епохи; основні форми буття; походження, форми, структура, функції свідомості; зміст філософського вчення про пізнання, істину; основні наукові методи пізнавальної і практичної діяльності; основні положення філософської концепції суспільства; зміст проблем відчуження та самореалізації особистості в суспільстві та шляхи вирішення цих проблем.

Заплановані результати навчання: студенти повинні вміти самостійно працювати з першоджерелами; користуватися науковою термінологією; розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи; вдаватися до діалогу, як засобу вирішення соціальних і етнічних проблем, досягнення консенсусу; аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, брати участь у дискусіях, толерантно ставитися до протилежних думок;  визначати ступінь впливу релігійної свідомості на суспільство, молодь, різні верстви населення; застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті.

 

Студент набуде компетентностей:

 1. Загальні компетентності:
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації
 • здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
 • здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
 • здатність спілкуватися представниками інших професійних груп різного рівня (експертів з інших галузей знань)
 1. Фахові компетентності:

– здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати професійну діяльність і взаємодію її суб’єктів;

– здатність спілкуватися із представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства;

– здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи;

– здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві для громадськості.

Програмні результати навчання:

 • розуміння значущості обраної професії;
 • автономно приймати рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях;
 • демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності;
 • самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (15 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (7 годин) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

– двох модульних контрольних робіт (20 балів + 15 балів = 35 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістового модуля 1 та змістового модуля 2);

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього – пояснення поняття (10 балів).

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

 

Змістовий модуль 1

 

Змістовий модуль 2

 

 

Т 2

 

 

Т 3

 

 

МКР

 

 

Т 6,

Т 8

 

 

МКР

Підсумковий тест

(екзамен)

5 5 20 5 15 50 100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

Рекомендована література

Базова:

1 Андрущенко В., Михальченко М. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підруч. Київ: Генеза, 2006. 656 с.

 1. Бичко. І.В. Філософія як історія філософі.: підруч. / за заг. ред. Ярошовця В. І. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 648 с.
 2. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 1. Історія світової та української філософії. 187 с.
 3. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 2. Філософські системи. 179 с.
 4. Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П. та ін.Філософія: навч. посіб. / за ред. І.Ф. Надольного. Вид. 7-е, стереот. Київ: Вікар, 2008. 448 с.
 5. Петрушеноко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. Вид. 5-е, стереот. Львів: «Новий світ-2000», 2011. 504с.
 6. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). Київ: Абрис, 2002. 742 с.

 

Допоміжна:

 1. Андрущенко В., Волинка Г., Мозгова Н. та ін. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за ред. Г. Волинки. Київ: Каравела, 2009. 368 с.
 2. Бойченко І. Горлач М., Жиленкова І., Мануйлов Є. Філософія історії. Київ: Прапор, 2006. 656 с.
 3. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. Київ: Центр навч. літ-ри, 2005. 160 с.
 4. Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. Київ: Знання, 2009. 621 с.
 5. Касьян В. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 347 с.
 6. Колодний А. Основи релігієзнавства: підруч. Чернівці: Рута, 2005. 304с
 7. Кремень В. Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підруч. Київ: Книга, 2005. 528 с.
 8. Надольний І.Ф. Філософія: посіб. Київ, 1999, 2000,2004.
 9. Петрушенко В.П. Практикум з філософії: навч. посіб. Львів: Новий світ 2000, Магнолія 2003. 256 с.
 10. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Львів: Новий світ, 2007. 506с.
 11. Причепій Є.М., Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підруч. Вид.2-ге, випр. Київ: Академвидав, 2007. 592с.
 12. Релігієзнавство: навч. посіб. / А.Г.Баканурський та інші. Київ, 2004.
 13. Табаковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В.Філософія. Світ людини: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ: Либідь, 2004, 432 с.
 14. Хамітов Н. Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж: навч. посіб. Київ: КНТ, Центр навч. літ-ри, 2006. 296 с.
 15. Щерба С.П., Заглада О.А. Філософія: підруч. для студ. ВНЗ. / С.П.Щерба, Житомир: Полісся, 2010. 548 с.
 16. Щерба С.П., Щедрін В.К., Заглада О.А. Філософія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за заг. ред. С. П. Щерби. Київ: МАУП, 2004. 216 с.
 17. Ярошовець В., Бичко І., Бугров В. та ін. Історія філософії: підруч. / за ред. В. Ярошовця. Київ: Центр навч. літ-ри, 2010. 648 с.
 18. Ярошовець В. Історія філософії: словник / за заг. ред. В. Ярошовця. Київ: Знання України, 2005. 1200 с.

 

Інформаційні ресурси:

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. URL: http://www.filosof.com.ua (дата звернення: 18.06.2016)

Портал філософія і релігієзнавство. URL: http://tureligious.com.ua/ (дата звернення: 18.06.2016)

Філософія.pdf Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академвидав, 2005. 592 с. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/2579/1/ (дата звернення: 18.06.2016)

Філософія туризму. URL: http://tourlib.net/filosofia.htm (дата звернення: 18.06.2016)

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Поняття, предмет і ознаки філософії та філософствування.
 2. Світогляд, його структура, риси, суспільно-історичний характер.
 3. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.
 4. Філософський світогляд. Характерні риси філософського мислення.

5.Філософія в системі галузей наук.

 1. Проблема “Схід-Захід” у розвитку сучасної цивілізації. Особливості західного та східного філософського мислення.
 2. Стародавньоіндійська філософія: періодизація, джерела та напрями.
 3. Провідні ідеї філософії Стародавнього Китаю. Даосизм. Конфуціанство.
 4. Основні риси античної філософії.
 5. 10. Західноєвропейська філософія середньовіччя (XIII – XV ст.).
 6. Людина і суспільство у філософській думці епохи Відродження.
 7. Емпіризм та раціоналізм у філософії Нового часу (XVII – XVIII ст.).
 8. Французький матеріалізм і Просвітництво другої половини ХVІІІ ст.
 9. Класична німецька філософія. Іммануїл Кант.
 10. Філософська думка Давньоруської держави.
 11. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець ХV – початок ХVІІ ст..)
 12. Філософська система Григорія Сковороди.
 13. Класична українська філософія.
 14. Філософія в радянській Україні.
 15. Філософська думка в українській діаспорі у 1920-1990 рр.
 16. Українська історіософія.
 17. Позитивізм, неопозитивізм і постпозитивізм.
 18. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, тейярдизм, персоналізм).
 19. Філософія життя та її напрямки.
 20. Психоаналіз і неофрейдизм.
 21. Феноменологічний напрям у філософії.
 22. Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення.
 23. Філософський сенс проблеми буття. її історичне усвідомлення.
 24. Категорія буття: її суть і специфіка.
 25. Основні форми буття.
 26. Формування науково-філософського поняття матерії. Матерія і рух.
 27. Простір і час як форми існування матерії.
 28. Проблема свідомості у філософії.
 29. Структура свідомості. Свідомість та самосвідомість
 30. Пізнання як предмет філософського аналізу. Структура процесу пізнання.
 31. Емпіричне та раціоналістичне пізнання. Інтуїція.
 32. Поняття істини. Абсолютна і відносна істина.
 33. Наука і наукове пізнання. Структура наукового знання.
 34. Діалектика як теорія і метод.
 35. Логіка як наука про закони і форми правильного мислення

41. Філософська антропологія як розділ філософського знання. Предмет філософської антропології.

 1. Основні підходи до сенсожиттєвих пошуків. Проблема смерті.
 2. Основні філософські підходи до сутності людини
 3. Поняття суспільства у філософії. Основні підходи до розуміння суспільства.
 4. Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система.
 5. Співвідношення природи і суспільства Матеріальні основи розвитку суспільства.
 6. Політична система суспільства.
 7. Духовна сфера суспільства.
 8. Суспільна рівність і нерівність. Свобода та необхідність
 9. Людина в суспільній системі: індивід, індивідуальність, особистість у суспільстві.
 10. Філософія історії. Основні теорії історико-культурного процесу.
 11. Сучасне інформаційне суспільство.
 12. Поясніть поняття: антропоцентризм
 13. Поясніть поняття: відчуття
 14. Поясніть поняття: гносеологія
 15. Поясніть поняття: гуманізм
 16. Поясніть поняття: дедуктивний метод
 17. Поясніть поняття: діалектика
 18. Поясніть поняття: дуалізм
 19. Поясніть поняття: емпіризм
 20. Поясніть поняття: індивід
 21. Поясніть поняття: індивідуальність
 22. Поясніть поняття: індуктивний метод
 23. Поясніть поняття: істина
 24. Поясніть поняття: інтуїція
 25. Поясніть поняття: матерія
 26. Поясніть поняття: наука
 27. Поясніть поняття: онтологія
 28. Поясніть поняття: особистість
 29. Поясніть поняття: поняття
 30. Поясніть поняття: раціоналізм
 31. Поясніть поняття: рефлексія
 32. Поясніть поняття: свідомість
 33. Поясніть поняття: сприйняття
 34. Поясніть поняття: суспільство
 35. Поясніть поняття: українська історіософія
 36. Поясніть поняття: уявлення

78. Поясніть поняття: філософія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму