Етика соціально-педагогічної діяльності

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136ArrayДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШС-11

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Мета курсу: формування у майбутніх соціальних педагогів моральних цінностей соціально-педагогічної діяльності; оволодіння необхідними знаннями з основ професійної етики та навичками їх реалізації у практичній діяльності.

Завдання курсу:

 • сформувати усвідомлення важливості етичних принципів та норм у соціально-педагогічній діяльності;
 • розкрити соціальну значущість дотримання соціальним педагогом педагогічної етики, оволодіння професійно-етичними якостями;
 • ознайомлення майбутніх соціальних педагогів з принципами та нормами соціально-педагогічної етики;
 • розкрити особливості етичної поведінки в процесі розв’язання соціально-педагогічних проблем;
 • розвивати навички регулювання власної поведінки в різноманітних ситуаціях професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні етичні концепції;
 • визначення етичних проблем і дилем;
 • кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності фахівця;
 • моделі прийняття етичних рішень;
 • цінності, принципи, ролі соціального педагога;
 • існуючі кодекси етики соціальних педагогів;
 • особливості професійного спілкування.

вміти:

 • аналізувати питання реального стану соціально-педагогічної роботи;
 • користуватись вимогами педагогічного етикету у практичній діяльності з клієнтами;
 • керуватись моделями прийняття рішень з конкретних етичних проблем;
 • використовувати категоріально-понятійний апарат етики соціально-педагогічної роботи та деонтології;
 • формувати особисте бачення соціально-педагогічної ситуації й самостійно визначати морально-етичні шляхи її вирішення.

Рекомендована література

Базова

 1. Васянович Г. П. Педагогічна етика: навчально-методичний посібник / Г.П. Васянович − Львів, «Норма», 2005. − 344с.
 2. Волкова Н. П. Професійно – педагогічна комунікація: навчальний посібник Н.П. Волкова – К.: ВЦ «Академія», 2006. − 256с.

 Допоміжна

 1. Бугай Н.І. Український етикет / Бугай Н.І. − К. : Бібліотека українця, 2000. − 264 с.
 2. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: навч. посібник / Н.Ю. Бутенко – К.,2005.
 3. Гриньова В. М. Професійна етика як умова успішності трудової діяльності / В.М. Гриньова // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації : реалії, проблеми та перспективи : матеріали І наук.-практ. конф. (Житомир, 26-27 квітня 2007 р.). – Житомир, 2007. − С. 37-38.
 4. Етика. Навч. посіб./ За ред. проф. В.О. Лозового.-К.:Юріксон Інтер, 2005 – 224с.
 5. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник / Л.О. Ковальчук − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608с.
 6. Соціальна робота: В 3 ч.- К.:Вид. дім «Києво – Могилянська академія», 2004. Ч.1:Основи соціальної роботи / За ред. Бондаренко Н.Б. та ін. – 2004. − 178с.
 7. Соціальна робота в Україні: навч. посібник / За заг. ред.. Звєрєвої І.Д , Лактіонової Г.М. – К.: Наук. Світ, 2003. – 233с.
 8. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. / Л. Л. Хоружа − К. : Академвидав, 2012. − 208 с.

Інтернет-ресурси:

 1. http://lib.mdpu.org.ua/e-book/
 2. kubg.edu.ua/8665/1/T_SPIRINA
 3. ssm.kiev.ua/index.php/dopomoga/53-obitnucyz.html.

Матеріали

Перелік питань для заліку

Програма навчальної дисципліни