Етнопедагогіка (Дошкільна освіта)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
326Кос Л. В.ДШВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
328ДШВ-21Кос Л. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Етнопедагогіка» є розкрити

закономірності розвитку етнопедагогіки, основні поняття української

етнопедагогіки, проаналізувати її походження та основні етапи становлення,

особливості її розвитку в умовах незалежної України; підкреслити роль курсу в професійній підготовці майбутніх педагогів відповідно до державних стандартів

і   потреб суспільства; формувати на цій основі національну свідомість

майбутніх педагогів.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

  • проаналізувати закономірності розвитку етнопедагогіки як актуальної

педагогічної дисципліни;

  • підвищити рівень власної морально-етичної культури;
  • розкрити роль народної педагогіки у розвитку національної системи освіти
  • навчити студентів вивчати і усвідомлювати народний виховний досвід для

підвищення рівня духовності майбутніх педагогів, відродження народних багатовікових традицій у системі виховання.

Рекомендована література

Основна

1.Маєвська Л.М. Етнопедагогіка: навчальний посібник,- Стереотип. вид. –

Херсон: ОЛДІ – ПЛЮС,2020._ 288с.

2.Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: навч. посіб. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 176 с

3.Українська етнопедагогіка: навч.-метод. посібник / ред. В. Кононенко. – К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 508 с. 17.

4.Руденко Ю., Губко О. Українська козацька педагогіка. – Київ: Академія, 2007. – 342 с. 18.

5.Українська етнопедагогіка: історичний контекст : навч. посібник / ред. Н.Лисенко. – Івано-Франківськ, 2005. – 184 с.

Допоміжна:

1.Гриців Т., Батрин В. Українська система виховання на засадах народної педагогіки : навч.-метод. посіб. для позакл. роботи в шк. – Чернівці : Народознав.- просвітн. центр “Факел Марії”, 2013. – 263 с.

2.Етновиховний прості сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика / за ред. проф. Н. В. Лисенко. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 2016 с.

3.Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства: навч.-метод. посіб. – К.: Слово, 2011. – 720 с.

4.Сапеляк О. Запорука здоров’я нації: збірник статей з питань виховання молоді / Оксана Сапеляк. – Львів: ІН НАН України, 2015. – 52 с

5.Українознавство в системі освіти. Навч.посібник. – К.: Міленіум, 2004. – 312с.

Інтернет ресурси

  1. http://diasporiana.org.ua

2. www.etnolog.org.uас

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус