Економіка, планування та організація діяльності підприємства

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Сенич Г. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118Сенич Г. Б.

Опис курсу

 1. Мета курсу:
 • формувати у студентів теоретичні знання і практичні навички з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства;
 • розкрити сутність виробництва, його складових та організаційних основ, процесів планування і перетворення ресурсів, що використовуються;
 • охарактеризувати систему планування, структуру та зміст виробничих процесів, принципи їх раціональної побудови;
 • викласти методики використання різноманітних інструментів реалізації організаційних рішень у виробництві, прийнятих на основі системи розроблених та обгрунтованих планів підприємства;
 • пояснити вплив різнних чинників на об′єктивність і своєчасність планування, гнучкість і мобільність виробництва.

Заплановані результати навчання:

Знати:

 • основи організації і планування діяльності підприємства;
 • основні поняття та категорії;
 • зміст видів планування та процесів, що відбуваються на підприємстві;
 • принципи, методи, способи та інструменти планування і раціональної організації підприємницької діяльності.

Вміти:

 • самостійного розробити проект діяльності організації;
 • проводити аналіз процесів, що відбуваються в організації;
 • проявляти дослідницькі та організаторські здібності у процесі підготовки організаційних проектів та їх реалізації.
 • вміти вдосконалювати наявні методики, розробляти нові алгоритми та творчо вирішувати складні нетипові завдання сьогодення.
 1. Організація курсу:

навчальний курс « Економіка, планування  та організація діяльності підприємства»

для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа триває один семестр (І-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 81 год, з них 36 аудиторних: 16 лекційних та 20 семінарських. Курс завершується складанням студентом іспиту.

3.Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

результатів роботи під час семінарських занять (26 бал). Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше, як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять. Пропущені з поважних причин (через хворобу тощо) заняття студенти можуть відпрацювати у години, передбачені для щотижневих консультацій викладачів;

– двох модульних контрольних робіт (10 балів х 2 = 20 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2);

– самостійна робота передбачає виконання різних видів робіт: конспектування завдання, виконання тестів, індивідуальних робіт, тощо – 14 балів за семестр.

         Поточне оцінювання упродовж семестру:

 

Опитування та самостійна робота Загальна кількість  за поточний контроль
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т

2

Т

5

Срс Мкр Т

8

Т

11

Т

12

Т

13

Срс Мкр 50
5 5 5 10 4 4 4 4 9 10
Максимальна кількість балів – 25 Максимальна кількість балів- 25

 

Поточне тестування та самостійна робота Загальна кількість  за поточний контроль Іспит Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т 1-6 Т 7-14 50 50 100
Семінар – 5 балів (макс 10):

Виконання тестів – 5 балів

Самостійна робота студентів  упродовж семестру: до 5 балів: індивідуальні творчо – пошукові роботи, реферати   —  до 5 балів, повідомлення  –   2 бали

Модульна контрольна робота – 10 балів

Семінар – 4 бали( макс. 12)

Практичне заняття – 4 бали

Самостійна робота студентів  упродовж семестру -9 б.:

Індивідуальні  творчі роботи, реферати –  до 5 балів,повідомлення –  2 бали

Модульна контрольна робота -10 балів

Максимальна кількість балів – 25 Максимальна кількість балів-          25

 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на іспиті – 50 балів.

Перше і друге  питання теоретичні –  20 х 2 = 40 балів

Якщо у студента відповідь 19-20 балів : у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому нормативну,  та додаткову літературу. Студент здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями.

11-18 балів : достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому нормативну та обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Студент здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, у яких можуть бути окремі несуттєві помилки, формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями

6-10 балів : у цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Студент має ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і формулювання висновків.

0-5 балів : не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Безсистемне відділення випадкових ознак вивченого; невміння робити найпростіші операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки.

 

Третє практичне :  6-10  балів – розкриває значення термінів і понять у повному обсязі, може навести приклади;  1-5 балів – орієнтується у значенні, але не може пояснити відповідь тесту.

Шкала перерахунку підсумкових оцінок

(за результатами роботи в семестрі та іспиту)

Оцінка за 100-бальною рейтинговою шкалою Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за заліковою шкалою
90-100 А Зараховано
81-89 В
71-80 С
61-70 D
51-60 Е
0-50

(за роботу в семестрі)

FX Не зараховано
Сума балів після здачі по талону № 1, 2

(0–50)

FX
Сума балів після здачі по талону “К”

(0-50)

F

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму