Дитяча література з основами культури і техніки мовлення

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Ланцута З. Я.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ШКВ-11Ланцута З. Я.
ШКВ-12Ланцута З. Я.

Опис курсу

Опис курсу “Дитяча література з основами культури і техніки мовлення”

 

Мета і завдання навчальної дисципліни

Програма вивчення навчальної дисципліни «Дитяча література з основами культури і техніки мовлення» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності «Початкова освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни  «Дитяча література з основами культури і техніки мовлення» є українська та світова художня література для дітей та комунікативні ознаки мовлення.

Міждисциплінарні зв’язки : історія України, всесвітня історія, історія  української літератури, основи історії світової літератури та культури, риторика, педагогіка, психологія, сучасна українська мова.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Основи культури і техніки мовлення .
 2. Українська дитяча література.
 3. Світова дитяча література.
 4. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Дитяча література з основами культури і техніки мовлення» є сформувати у студентів необхідні теоретичні знання і практичні уміння для пізнання та аналізу художніх творів дитячої літератури, для методичної роботи на уроках читання у початковій школі; навчити студентів досконало володіти мовними засобами, спілкуватися з дотриманням норм сучасної української мови та мовленнєвого етикету, сформувати уміння впливати словом, відтворювати експресивно-емоційний зміст художніх творів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Дитяча література з основами культури і техніки мовлення» є засвоєння студентом історико-літературного, критичного, теоретичного матеріалу з дитячої української та світової літератури; розвиток комунікативних можливостей майбутніх вчителів початкової школи; формування особистісно зорієнтованої форми спілкування вчителя з учнями через звернення до словесного мистецтва, формування навичок і вмінь виразно читати, коментувати, аналізувати художні твори дитячої літератури.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати: визначення основних понять курсу; історико-літературний, критичний, теоретичний матеріал з української та світової дитячої літератури; основні характеристики виразного читання та його значення; норми української мови; стильову диференціацію сучасної української літературної мови; складові техніки мовлення та уміння їх реалізувати на практиці; специфіку опрацювання текстів різних стилів;

вміти: характеризувати основні поняття курсу; виразно, правильно читати художні тексти;  робити цілісний літературознавчий і методичний аналіз програмового твору; виразно, логічно й емоційно декламувати художні твори (прозові та поетичні); обґрунтовано добирати художні твори для дитячого читання; правильно відповідно до норм сучасної української літературної мови моделювати і здійснювати комунікативну діяльність, також – і в межах кола дитячого читання.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин 3 кредити ЄКТС.

 1. Програма навчальної дисципліни

                              Модуль 1. Основи культури і техніки мовлення

Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни. Основні комунікативні ознаки культури мовлення.  Мовні норми і стильова диференціація сучасної української мови.

Тема 2. Культура мовлення вчителя.  Мовний етикет як необхідна одиниця культури мовлення.

Тема 3. Техніка мовлення. Складові техніки мовлення. Виражальні засоби художнього мовлення. Виразне читання вголос прозових, поетичних і драматичних творів.

 

Модуль 2. Українська дитяча література

Тема 4. Дитяча література: специфіка, диференціація понять, термінів. Дитячий фольклор. Давня українська література в колі дитячого читання.

Тема 5. Нова українська література для дітей (ХІХ ст.).

Тема 6. Новітня українська література для дітей  ХХ ст. Сучасна українська література для дітей.

 

Модуль 3. Світова дитяча література

Тема 7. Аспекти вивчення світової дитячої літератури. Світова дитяча література XVIII ст.

Тема  8. Світова дитяча література ХІХ ст.

Тема  9. Світова дитяча література  ХХ ст. Сучасна світова дитяча література.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

 • Рідне слово. Українська дитяча література. Навчальний посібник : У 2-х кн. / Упор. Мовчун А.І, Варавкіна З.Д. – К.: Арій, 2007.
 • Українська дитяча література: хрестоматія. / Упор. Л.П.Козачок.- 2-ге вид. – К.:Вища школа, 2006.
 • Більчук М. Українські та зарубіжні письменники. Розповіді про життя і творчість. – Т.:Підручники і посібники, 2008.
 • Зарубіжна література для дітей: хрестоматія/ Упор. А.І.Мовчун та ін. – К.: Арій, 2011.
 • Кіліченко Л.М. Українська дитяча література: Навч. посіб. – К.: Вища

шк, 1988.

 • Ревуцький Д. Живе слово: Теорія виразного читання для школи:

Перевидання. – Львів, 2001.

 • Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 ч.: Навч. посіб. //

Упор. І.А. Луценко, A.M. Подолинний, Б.Й. Чатовськш. – К.: Вища

шк, 1992.

 • Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч.посібник. –

2-ге   вид.  – К. : Ліра- К.,2007.

 • Зарубіжна література для дітей: підручник / Т.Б.Качак, Л.М.Круль.

– К.:   Академвидав, 2014.

 • Українська література для дітей та юнацтва: підручник/ Тетяна Качак. – К.: ВЦ «Академія»,2016.