Документознавство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Немає
32.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Цигилик-Копцюх О. О.
32Цигилик-Копцюх О. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217Цигилик-Копцюх О. О.
352Цигилик-Копцюх О. О.

Опис курсу

Міждисциплінарні зв’язки з діловодством, архівознавством, спеціальним діловодством.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 

Змістовий модуль 1. Документ – засіб реалізації функцій  управлінської діяльності.

Змістовий модуль 2. Документування управлінської діяльності

Змістовий модуль 3. Управлінські ділові документи

Змістовий модуль 4. Підприємство як галузь управління

Змістовий модуль 5. Класифікація документів

Змістовий модуль 6.  Основні нормативні документи

Змістовий модуль 7. Різновиди документів

Змістовий модуль 8.  Різновиди документів

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення управління» є формування умінь й навичок складання, написання та оформлення управлінської документації; вивчення процесів підготовки і надання інформації для вирішення управлінських завдань; аналіз   інформаційних потоків, які включають збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації (в тому числі із використанням комп’ютерних інформаційних систем) з метою аналізу одержаних результаті для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • вивчення основних понять курсу;
 • ознайомлення студентів  з видами та типами документів та користування ними у професійній діяльності;
 • вивчення підходів до створення різноманітних форм професійної документації;

–   формування у студентів уміння і навички самостійно готувати різноманітні документи.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • законодавство України, державні стандарти,  інші нормативні та методичні документи із діловодства;
 •  основні напрямки уніфікації і стандартизації документів;
 •  уніфіковані форми  документів;
 • особливості перенесення документної інформації за допомогою друкувальних засобів;
 •  типи і види документів;
 • класифікацію документів за різними ознаками;
 • основні функції, ознаки та властивості документа.

вміти:
      –     використовувати державні стандарти, інші нормативні та методичні документи;

 • розробляти різні види трафаретних документів;
 • застосовувати раціональні прийоми складання  та  оформлення  документів;
 • демонструвати вміння практично готувати різноманітні документи;
 • складати і редагувати документи групи ОРД;
 • складати довідково-інформаційні документи;
 • користуватись документами на новітніх носіях інформації.

 

Рекомендована література

 

 • Бездрабко В.В. Управлінське документознавство. К.: Кондар. 2007.

– 260 с. – 2 екз.

 • Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2009. – 162 с. – 2 екз.
 • Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство.Навч. посібник: К.:Ліра-К-2009. –395с. – 2 екз.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 • Швецова-Водка Г. Документознавство: Навч. посіб. – К: Знання, 2008. – 398 с. – 2 екз.
 • Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: Матеріали наук. конф. 18 квітня 2007р. / М.С.Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ, 2007. – 120 с. – 2 екз.
 • Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 167 с. – 2 екз.
 • Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник. – К.: ДАКККіМ, 2007. – 57 с.; – 2 екз.
 • Пізнюк Л.В. Лінгвістичні основи документознавства. Навч. посібник./ За ред. проф. І.П. Ющука. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 355 с. – 2 екз.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму