Діловодство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Немає
22.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Соболевська О. Б.
234Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136Соболевська О. Б.
234Соболевська О. Б.

Опис курсу

Назва курсу              “Діловодство

Спеціальність          “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”

Рівень                         Молодший спеціаліст

Рік навчання                 І

Семестр                      І, ІІ

Актуальність та необхідність вивчення навчальної дисципліни «Діловодство» зумовлена змістом практичної діяльності майбутніх правників, потребою підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними знаннями теорії і навиками практики документування інформації та роботи з документами.

Метою вивчення  дисципліни  «Діловодство»  є формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про діловодство як діяльність з питань документування та організації роботи з документами в процесі діяльності;  набуття  практичних навичок з використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для документаційного забезпечення; складання та оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів; розвиток практичних умінь та навичок реалізації діловодних процесів відповідно до нормативно-правових актів з діловодства та національних стандартів.

Завдання курсу:

 • вивчення основних понять курсу;
 • набуття практичних навичок відтворення реквізитів організаційно-розпорядчої документації;
 • формування вмінь грамотного складання основних документів, які використовуються в діяльності;
 • формування системи знань про сучасний діловий документ, який використовується в процесі управління;
 • вивчення підходів до створення різноманітних форм професійної документації;
 • аналіз і виявлення типових помилок-недоліків, які трапляються під час складання документів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 •  законодавство України, державні стандарти,  інші нормативні та методичні документи;
 •   правила  діловодства в установах,  організаціях і підприємствах України;
 •   основні напрямки уніфікації і стандартизації документів;
 •   уніфіковані форми організаційно-розпорядчих документів;
 •   вимоги до організації текстової частини документів;
 • особливості перенесення документної інформації за допомогою друкувальних засобів;
 •  форми та методи контролю, типові та індивідуальні терміни виконання документів;
 •  перелік документів, що підлягають особистому контролю виконання, порядок контролю виконання службових документів;
 •  основні вимоги до організації зберігання документів;
 • основні правила роботи відомчих архівів  з питань формування, зберігання справ, передачі до відомчого архіву, технологію формування справ; вимоги до зберігання справ; методику передачі справ до відомчого архівуВміти:

вміти:

 • використовувати державні стандарти, інші нормативні та методичні документи;
 • розробляти інструкції з діловодства, положення про службу діловодства, навчальні інструкції, посадові інструкції працівників;
 • проводити обстеження системи документації, документопотоків; аналізувати результат обстеження;
 • приймати кореспонденцію, розробляти графік кур’єрського зв’язку, здійснювати приймання документів за описом (реєстром) та номенклатурою справ;
 • реєструвати документи, вести довідково-інформаційний апарат по документації, що реєструється;
 • вести картотеку обліку наказів; розпоряджень та інших документів;
 • вести облік використання документів та справ.

Організація курсу: навчальний курс «Діловодство»  триває два семестри (1-й та 2-й) і складається з лекційних, практичних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 140 аудиторних годин, з них: 80 годин лекційні та 60 практичні заняття. Підсумковий контроль знань  в І семестрі – іспит, в ІІ семестрі – іспит.

Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Мета лекцій – ознайомити студента з навчальним матеріалом, навчити їх критично осмислювати лекційний матеріал та використовувати на практиці набуті знання.

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань. Проведення таких занять ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі. Воно включає ставлення загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, вирішування завдань із їх обґрунтуванням, вирішування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Семінарське заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді та презентації з окреслених питань, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали за кожне семінарське заняття виставляються у журнал. Набрані студентом бали за окремі семінарські заняття враховуються у процесі накопичення підсумкових балів із даної навчальної дисципліни.

Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів впродовж одного семестру:

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  впродовж семестру 50 балів, за іспит – 50 балів . Навчальна дисципліна викладається два семестри. В кінці обох семестрів студенти складають іспит.

У першому семестрі програмою передбачено три модульні контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати 10 балів (3х10=30).

За виконання практичних завдань студент може впродовж семестру отримати 20 балів. Програмою передбачено 13 практично-семінарських занять. За одне практичне заняття  –  1 або 2 бали (залежно від складності завдання) . Кількість балів, які студент може отримати за практичні завдання та усні відповіді  подано в таблиці.

І семестр

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т1 Т2 Т3 мкр Т5 Т7 Т9

 

Т10 Т 12 Т15
1 2 1 10 2 1 2 1 2 1

 

Змістовий модуль №2 Змістовий модуль № 3 Іспит Сума
Т16 Т17 Мкр Т19 Т21 мкр

 

 

50

100
1 2 10 2 2 10

 

 

 

У другому семестрі програмою передбачено три модульні контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати 10 балів (3х10=30).

За виконання практичних завдань студент може впродовж семестру отримати 20 балів. Програмою передбачено 11 практично-семінарських занять. За одне практичне заняття  –  1 або 2 бали (залежно від складності завдання) . Кількість балів, які студент може отримати за практичні завдання та усні відповіді  подано в таблиці.

ІІ семестр

 

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №4

 

Т25 Т27 Т28 кр Т31 Мкр
2 1 2 10 2 10

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума
Змістовий модуль № 5

 

Т34 Т36 Т39 Т40 Т41 Т42 Т43

 

мкр 50 100
2 2 1 2 2 2 2 10

 

Шкала перерахунку підсумкових оцінок

(за результатами роботи в семестрі)

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

Національна шкала
90-100 A Відмінно
81-89 B Дуже добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

Рекомендована література

Основна:

 • Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2005.
 • Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 2003. – 400 с.
 • Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 4-те вид.– Київ: Либідь, 2004. – 384 с.
 • Казмірчук П.Є. Складання ділових паперів.: Довідник –практикум.
 • Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль: Навч. посібник. – 3-тє вид.– Київ: ЦНЛ, 2004. – 364 с.
 • Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ – К.: Техніка, 1992.
 • Скібіцька Л.І. Діловодство: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 224 с.

Допоміжна:

 • Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 260 с.
 • Закон України «Про державну таємницю» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16.– Ст.93.
 • Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
 • Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1989. – № 45. – Ст. 631.
 • Закон України «Про поштовий зв’язок» // http: //www.portal. rada.gov.ua – Верховна Рада України
 • Зубенко Л.Г. Ділові папери в менеджменті: Навч. Посібник/Л.Г.Зубенко, В.Д.Нємцов, М.О.Чупріна. – Київ: ТОВ “УВПК “ЕксОб”. –
 • Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 248 с.
 • Кірічок О.Г., Корбутяк В.І. Документування у менеджменті: Підручник. – 2-е вид., перероб. – Київ: Центр навч. літ., 2005. – 216 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

 • Державний класифікатор управлінської документації ДК 010–98: Наказ Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 • http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/
 • Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 616 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2011-%EF.
 • Про затвердження Положення про Державну архівну службу України : Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 407/2011 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/34685.
 • Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/12422011%D0%BF/print1390125178279818
 • Про затвердження Примірної номенклатури справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: Наказ Державного комітету архівів України від 18.02.2003 р. № 24 //http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?2003-p-n

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму