Безпека життєдіяльності (027 Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Соболевська О. Б.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку й усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях; формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних  цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику; набуття студентами знань, умінь і здатностей ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я й працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Студенти повинні знати:

 • основні етапи та принципи формування безпечної життєдіяльності людини;
 • характеристики, класифікацію та нормування зовнішніх та внутрішніх  негативних факторів, що впливають на здоров’я людини;
 • вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;
 • небезпеки, які можуть виникнути вдома, на вулиці, у довкіллі, в освітньому закладі та їх можливі наслідки;
 • правила безпеки, шляхи захисту себе та свого оточення при виникненні різноманітних надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально- політичного та воєнного характеру;
 • можливості запобігання, реагування на небезпеки різного походження та їх наслідки;
 • законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності людини;
 • основи само- та взаємодопомоги у невідкладних станах, небезпечних ситуаціях;
 • сутність культури безпечної життєдіяльності, етапи її формування та основні життєві цінності.

 

Студенти повинні вміти:

 • визначати рівень безпеки системи «людина – життєве середовище»;
 • оцінювати середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки колективу;
 • ідентифікувати небезпеку;
 • визначати причини та можливі наслідки небезпек;
 • оцінювати рівень небезпек;
 • визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні особистої безпеки;
 • надавати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншім потерпілим;
 • визначати вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності.

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» студенти повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій. Знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування та розташування.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

– основні нормативно-правові акти в області забезпечення безпеки;

– сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності;

– організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності;

– небезпечні чинники природного та техногенного середовища;

– механізми впливу небезпек на людину.

 

Програмні результати навчання:

 • оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства;
 • провести моніторинг небезпечних ситуації та обґрунтувати основні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту дітей в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
 • приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень;
 • орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення безпеки;
 • вміти попередити виникнення надзвичайних ситуацій, локалізувати та ліквідувати їхні наслідки.

Рекомендована література

Основна:

 • Атаманчук, Петро Сергійович Безпека життєдіяльності: навч. посібник для студ. вузів. – К. : Центр учбової літ., 2011
 • Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. – К. : Каравела, 2007. – 288 с.
 • Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / – К.: Основа, 2016. 267 с.
 • Толок А.О. Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – 2011. – 215 с.
 • Халмурадов Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях / Б. Д. Халмурадов. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 138 с.

 

Допоміжна:

 • Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко – К., 2004. – 328с
 • 2.Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.
 • Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності / В. М. Заплатинський. – К. : Вид. центр КДТЕУ, 1999. – 208 с.

4.Коваленко Г. І. Безпека життєдіяльності людини : конспект лекцій /                      Г. І. Коваленко, Ф. В. Мусіяченко, О. Ф. Протасенко. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2008. – 360 с.

5.Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. Навчальний посібник. Київ, 2011. – 189 с.

6.Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини / В. М. Лапін. – К. : Знання, 2007. – 332 с.

7. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2009.- 264 с.

8.Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2005. – 304 с. 18.

9.Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2005.- 301 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Безпека життя і охорона праці. Посібник для студентів та викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації. [Електроний ресурс] – К: Охорона праці, 2000.
 • Ідентифікація небезпек [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/search
 • 3.Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  http://www.scgis.ru/russian
 • 4.Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму