Архівознавство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Шукалович А. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118Шукалович А. М.

Опис курсу

 

 1. Мета курсу: забезпечити здобуття студентами знань про архівознавство як наукову галузь i навчальну дисципліну; ознайомлення з підходами до формування Національного архівного фонду, описування, зберігання документів і використання відомостей, що містяться в них; домагатись засвоєння ними базових засад i практичних навичок сучасної архівної справи, навчити принципам роботи з архівною документацією, правилам архівування та зберігання документів; прищепити студентам вміння використовувати знання у галузі архівознавства при проведенні професійної діяльності

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 • знати загальні засади архівознавства як науки; головні поняття та термінологію архівознавства; основні етапи історії архівної справи в світі та Україні; організацію архівних документів в Україні; правила та методи обліку, описування та каталогізації архівних матеріалів; основи та порядок проведення експертизи архівних документів; специфіку обліку та технології зберігання документів в архівах;принципи i методів використання архівної інформації;
 • вміти орієнтуватися в теоретичних засадах та термінології архівної справи; піддавати обліку та державній реєстрації архівні документи; описувати архівні матеріали згідно з нормативними вимогами; вільно використовувати довідковий апарат архівів; архівувати документацію; професійно використовувати інформацію архівних документів; застосовувати сучасні інформаційні технології в архівній справі
 1. Організація курсу: навчальний курс «Архівознавство» триває один семестр (І-й) і складається з лекційних та семінарських (практичних) занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторних годин, з них 18 лекційних та 18 семінарських (практичних). Курс завершується складанням студентом іспиту.
 2. Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Лекції читаються за проблемно-хронологічним принципом. Мета лекцій – дати систематизовані основи наукових знань з архівознавства; розкрити особливості розвитку архівознавства; сконцентрувати увагу на нормативно-правовій базі роботи архівів, вміти на практиці застосовувати набуті вміння та навички
 3. Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи під час семінарських занять (30 балів). Участь кожного студента в семінарських заняттях (18 годин) – обов’язкова. Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях визначається як сума балів, що їх отримував студент за п’ятибальною шкалою. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше, як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять. Тільки пропущені з поважних причин (через хворобу тощо) заняття студенти можуть відпрацювати.

На семінарські заняття покладаються наступні вимоги: формування у студентів вмінь і навичок: рецензування, реферування, порівняння, критичного аналізу рекомендованих до опрацювання джерел та наукової літератури

– двох модульних контрольних робіт (10 балів х 2 = 20 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1 та змістовного модуля 2). Передбачається, що кожна робота (по 2 години) включатиме завдання трьох рівнів складності. І рівень – т.зв. закриті тести, що вимагають від студента вибору правильної відповіді з кількох запропонованих варіантів. ІІ рівень – т.зв. тести відкритого типу, що вимагають вибору кількох вірних відповідей, встановлення відповідності та розгорнутої теоретичної відповіді. ІІІ рівень складності включає завдання описового характеру, відповідь на яке має бути структурованою, відтворювати зміст основного питання, відображати власне оціночне ставлення до даного питання, бути повною і розгорнутою, із використання термінології

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і пояснення поняття (10 балів).

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест

(екзамен)

Сума
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2  

50

Т 1 Т 2 Т 4 МКР Т 6 Т 8 Т 9 Т 11 МКР 100
5 5 10 5 5 5 5 10

Шкала перерахунку оцінок (за результатами роботи в семестрі).

81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна

 1. Архівознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закл. України / редкол.: Я.С. Калакура (гол. ред.) та ін. Київ: Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1998. 316 с.
 2. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. ред. І. Матяш та К. Климової. Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. 612 с.

3. Хрестоматія з архівознавства: навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Держкомархів, УНДІАСД; наук. ред. І.Б. Матяш; упоряд.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш, Р.Я. Пиріг. Київ: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. 408 с.

 

Допоміжна

 1. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 15. С. 86.
 2. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 13 грудня 2001 р. (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. 2002. №11. С. 81.
 3. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. С. 93.
 4. Про страховий фонд документації України: Закон України від 22 березня 2001 р. // Голос України. 2001. 27 квіт.
 5. Про затвердження Положення про Державний комітет архівів України: Указ Президента України від 22 березня 2000 р. // Офіц. вісник України. 2000. № 12. С. 454.
 6. Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи: Розпорядження Президента України від 2 вересня 2000 р. // Уряд. кур’єр. 2000. 6 верес.

 

Державні та галузеві стандарти України

 1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2 732-94. Введ. 01.07.95. Київ, 1994. 33 с.
 2. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55. 001-98. Введ. 01.01.99. Київ, 1998. 34 с.
 3. Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002-2002. Введ. 01.09.02. Київ, 2002. 23 с.

***

Навчальна та наукова

 1. Архівістика: Термінолог. словник / ГАУ при КМ України. УД НДІАСД; Авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський та ін. Київ, 1998. 106 с.
 2. Архівознавство / за ред. Г.В. Боряк . Київ: Держкомархів, 1998. 250 с.
 3. Апанович О. М. Архів Коша Запорозької Січ / О.М. Апанович // Арх. України. 1989. № 6. С. 13‒27.
 4. Бездрабко В. В. Класифікація документів : здобутки і нагальні завдання сьогодення / В. В. Бездрабко URL: http://www.nbuv.gov.ua /portal/natural/Nvuu/Ist/2009_22/023.htm
 5. 5. Калакура Я. Архівознавство : наука чи система наукових знань? / Я. Калакура // Студії з архівної справи та документознавстваю. Київ, Т. 1. С 43-49
 6. 6. Нефедов К.Ю., Карпенко О.О. Архівознавство: навч. посіб. Харків: Нац. аерокосм. ун-т “Харк. авіац. ін-т”, 2008. 82 с.
 7. 7. Нефедов К. Ю. Теорія і практика архівної справи: навч. посіб. Харків: ХАІ, 2009. 73 с.
 8. Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит/ Держкомархів України, УНДІАСД. Київ, 2006. 348 с.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

* Археографічний щорічник. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pam/2008_9/index.htm (дата звернення: 18.07.2017)

*        Архівні зібрання України: Матеріали до бібліографії довідників,

оглядів фондів, колекцій. URL: http://www.scarch.кіеv.uа/Агhives/ Віblіоgr/Віblіоgr-1.uа.html# АrchСоll-Кеf (2001) (дата звернення: 19.07.2017)

*        Архіви України. URL: http:// www.archives.gov.ua/Publicat/AU/

* Вісник Державної архівної служби України. URL: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Visnyk/ (дата звернення: 18.07.2017)

*        Державна архівна служба України – нормативна база. URL: http://www.archives.gov.ua/Law-base/ (дата звернення: 18.07.2017)

* Програми розвитку архівної справи в Україні. URL: www.archives.gov.ua/BranchProgs/ (дата звернення: 22.07.2017)

* Студії з архівної справи та документознавство. URL: www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii-pub.php/ (дата звернення: 05.08.2017)

* Центральний державний електронний архів України. URL: http://tsdea.archives.gov.ua/

* Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавство // undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21 (дата звернення: 08.08.2017)

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ  З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Предмет, об’єкт та принципи архівознавства.
 2. Зв’язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами.
 3. Зародження архівної справи
 4. Архівна справа в добу античності.
 5. Архівна справа в середні віки. Монастирські та феодальні архіви.
 6. Розвиток архівної справи у новий та новітній час.
 7. Організації архівних осередків у Київській Русі та Галицько-Волинській державі.
 8. Литовська метрика
 9. Українська архівна справа в ХVІІ ст.
 10. Особливості функціонування установ та архівів Гетьманщини у ХVІІІ ст.
 11. Архів Коша Нової Запорізької Січі.
 12. Архівна справа на Правобережній Україні та західноукраїнських землях у ХVІІІ ст.
 13. Архіви та архівна справа в Україні кінця ХVІІІ ‒ ХІХ ст.
 14. Центральний державний історичний архів у Львові: історія, структура, фонди.
 15. Організація архівної справи часів Української національно-демократичної революції (1917–1921 рр.).
 16. Архівна справа в Західній Україні, на Буковині та Закарпатті у 1920‒1930-х рр.
 17. Архівна справа в УРСР
 18. Організація роботи архівів у незалежній Україні
 19. Архівна система: поняття, суть, типологія.
 20. Поняття «система архівних установ» і «мережа архівних установ».
 21. 21. Центральні державні архіви України.
 22. Архівна україніка.
 23. Поняття Національний архівний фонд (НАФ). Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи».
 24. Поняття про облік архівних документів: визначення кількості, складу і стану документів в одиницях обліку та відображення їх в облікових документах.
 25. Право власності на документи НАФу.
 26. Доступ до документів НАФу.
 27. Класифікація архівних документів
 28. Поняття експертизи цінності документів та її завдання.
 29. Архівне описування: поняття, види, принципи і методи
 30. Забезпечення зберігання архівних документів
 31. Інформатизація архівної справи: поняття, мета і завдання
 32. Архівна евристика та маркетинг

 Пояснити поняття:

 1. Архів
 2. Архівний документ
 3. Архівна довідка
 4. Архівна справа
 5. Архівна установа
 6. Архівосховище
 7. Державна архівна установа

8.Документ Національного архівного фонду

 1. Дублетні документи
 2. Експертиза цінності документів
 3. Комплектування архіву
 4. Користувач архівними документами
 5. Національний архівний фонд
 6. Особистий архівний документ
 7. Особливо цінний документ

16. Фондоутворювач