Іноземна мова за професійним спрямуванням(Німецька мова) Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШВ-11
234ДШВ-11

Опис курсу

Мета:

Опанування студентами умінь та навичок у комунікативно-мовленнєвих видах діяльності, формування комунікативної спроможності у професійному та ситуативному спілкуванні в усній та письмовій формах, оволодіння новітньою фаховою інформацією з іноземних джерел.

Завдання:

 •    сформувати мовні та мовленнєві навички у професійній комунікації;
 •    сформувати навички використання лексичних, граматичних та синтаксичних конструкцій в усному та писемному мовленні;
 •    навчати професійної термінології з метою забезпечення можливості ознайомлюватися з передовим світовим досвідом у галузі виховання дітей дошкільного віку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 •    професійну термінологію;
 •    граматичний, лексичний матеріал;
 •    принципи та план аналізу граматичних та лексичних трансформацій при перекладі текстів за фахом та їх обговоренні;
 •    особливості реферування інформації та написання анотації на прочитаний твір.

вміти:

 •    здійснювати усно мовленнєве спілкування в типових фахових ситуаціях (у монологічній та діалогічній формах);
 •    розуміти на слух зміст автентичних текстів, розглядаючи їх як джерело інформації і як засіб оволодіння нею;
 •    здійснювати ознайомче, наукове чи вивчаюче читання;
 •    передавати письмово необхідну інформацію, визначати головну думку, рецензувати, анотувати англомовні джерела за фахом.

Рекомендована література

Базова

 • Мисик Л. Англійська мова. Комунікативний аспект: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Світ, 2007. – 432р.
 • Шкваріна Т.М. Англійська мова: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Освіта України, 2007. – 688с.

 

Допоміжна

 •  Mann М., Taylore-Knowles S. Destination Bl: Grammar and Vocabulary with Answer key. Macmillan Publishers Limited, 2008. – 256 p.
 • Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2: Grammar and Vocabulary with Answer key – Macmillan Publishers Limited, 2008. – 254 p.
 • Redman, Stuart. English vocabulary in use Pre-intermediate and Intermediate / S. Redman. – Cambridge, 2003 – 269 p.
 •  Swan M.. Practical English Usage. – Oxford University Press, 2005 – 688 p.
 • Vince M. First Certificate language practice: English Grammar and Vocabulary (with key). 4th ed. – Oxford: Macmillan education, 2009. – 344P.