Практика

Практика студентів є невід’ємною складовою  частиною  процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і  проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а  також

на  сучасних  підприємствах і в  організаціях    різних    галузей господарства,  освіти,  охорони  здоров’я, культури,  торгівлі  і державного управління.

 

МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

1.1.  Метою  практики  є  оволодіння  студентами    сучасними методами, формами організації та  знаряддями  праці  в  галузі  їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у  вищому навчальному  закладі  знань,  професійних  умінь  і  навичок   для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в  реальних ринкових  і  виробничих  умовах,  виховання  потреби  систематично
поновлювати свої знання та творчо їх  застосовувати  в  практичній діяльності.

1.2.  Практика  студентів  передбачає    безперервність    та послідовність її проведення при одержанні  потрібного  достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних  освітніх  та кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

1.3. Залежно від конкретної  спеціальності   студентів  практика   може    бути:    навчальна,  технологічна, педагогічна,    виробнича практики.

1.4. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності  їх  форми,  тривалість  і    терміни    проведення визначаються в навчальних планах.

Заключною  ланкою  практичної  підготовки  є    переддипломна  виробнича практика   студентів.  Під  час  цієї  практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання  з  усіх  дисциплін навчального плану, збирається фактичний  матеріал  для виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проекту або складання державних екзаменів.

1.5. Зміст і послідовність практики  визначається  програмою, яка розробляється  цикловою комісією згідно з навчальним планом. Загалом наскрізна і робочі програми  практики  затверджуються
керівником вищого навчального закладу.

За умови, коли галузеві міністерства і відомства  мають  вищі навчальні  заклади,  наскрізні  (типові)  програми   практик    за спеціальностями можуть розроблятись і затверджуватись ними.

БАЗИ ПРАКТИКИ

2.1. Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми.

Галузеві міністерства та  відомства,  котрі  мають  у  своєму підпорядкуванні  вищі  навчальні  заклади,  за    погодженням    з Міністерством  освіти  України  можуть  закріплювати    за    ними підприємства терміном до 5 років.

При  наявності  у  вищих  навчальних   закладах    державних, регіональних замовлень  на  підготовку  спеціалістів  перелік  баз практики надають цим закладам органи, які формували замовлення  на
спеціалістів.  При  підготовці  спеціалістів  вищими   навчальними закладами за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики передбачаються у цих договорах.  Як  бази
підготовки    студентів    з    робітничих    професій      можуть використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи  вищих навчальних      закладів,        навчально-виховні        заклади, професійно-технічні училища, дослідні  господарства,  полігони  та підприємства,  організації,  установи,   які    мають    необхідне
обладнання та педагогічні кадри.

2.2. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних  циклових  комісій  підбирати  для  себе   місце проходження практики і пропонувати його для використання.

 

 

ВИДИ ПРАКТИКИ:

 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Курс Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість кредитів
1 Педагогічна практика. Навчальна.

Пропедевтична.

I 2 3
2 Педагогічна практика. Навчальна. Спостереження та пробна практика в групах раннього та дошкільного віку.  

II

 

2

 

3

3 Літня педагогічна практика. III 3 4,5
4 Педагогічна практика. Навчальна. Спостереження і пробна практика в групах дошкільного віку.  

III

 

2

 

3

5 Виробнича  педагогічна практика. IV 4 6

 Наскрізна програма ДШВ

 

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Курс Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість кредитів
1 Навчальна (польова практика). Практика з основ природознавства та краєзнавства. I 2 1,5
2 Педагогічна практика. Позакласна та позашкільна  виховна робота. II 2 год/тиждень 1,5
3 Педагогічна практика. Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя початкових класів. II 3 год/тиждень 2
4 Педагогічна практика. Пробні уроки, виховні години та інші види педагогічної діяльності. ІІІ 4 год/тиждень 4,0
5  Виробнича педагогічна практика. IV 4 7

 Наскрізна програма ШКВ

 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Курс Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість кредитів
1 Навчальна (професійно-орієнтовна). 2 2 3
2 Навчальна (літня) практика. 2 2 3
3 Соціально-педагогічна практика. 3 1,5 2
4 Виробнича   практика 4 4 6

 Наскрізна програма ДШС

 

ДІЛОВОДСТВО

Курс Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість кредитів
1 Навчально-ознайомлююча  практика. 3 1,8 3
2 Виробнича (технологічна) практика. 4 3,4 5
3 Виробнича (технологічна) практика. 5 3,6 5,5
4 Виробнича (переддипломна) практика. 6 2 6

Наскрізна програма ШКД                                                                                   

 

 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (заочне відділення)

Курс Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість кредитів
1 Педагогічна (навчальна) практика. 3 2 3
2 Педагогічна (навчальна) практика. 4 2 3
3 Виробнича  практика. 5 4 6

Наскрізна програма ДШВ

 

 

Педагогічна практика у Коледжі