Нежельченко Ольга Ігорівна

Наукові інтереси

Наукові інтереси: професійна самосвідомість студентів, клінічна психологія, соціальна психологія.

 

Навчальні дисципліни:  психологія (загальна, вікова, педагогічна), патопсихологія, психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування, психологія ділового спілкування.

Курси

Публікації

  1. Гапон Н.П., Нежельченко О.І. Ціннісні засади здобуття студентами знань в перспективі українських досліджень / Гапон Н.П., Нежельченко О.І. // Суспільні науки ХХІ ст.: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19-20 липня 2013 р., Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2013. – С.45-49.
  2. Нежельченко О. І. Професійна самосвідомість студентів-дефектологів / О. І. Нежельченко  // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка ; відп. за вип. проф. В. Мельник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 11. – С. 324–327.
  3. Нежельченко О. І. Особливості професійної самосвідомості студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації // О. І Нежельченко // Психологічні виміри культури, економіки, управління. Збірник статей. – Львів : Ліга Прес, 2014. – С. 56–60.
  4. Нежельченко О. І. Особливості професійної самосвідомості студентів-дефектологів / О. І. Нежельченко // International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists «Scientific genesis»: Materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. – Geneva (Switzerland), the 8th of August, 2014 / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Geneva, 2014, V. 2, p. 226–233.
  5. Нежельченко О. І. Особливості професійної самосвідомості студентів-майбутніх корекційних педагогів / О. І. Нежельченко // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – № 4. – 2015. – С. 97-100.
  6. Нежельченко О. І. Динаміка загальної самоефективності та рефлексії у студентів-майбутніх дефектологів / О. І. Нежельченко // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 12. – С. 145 – 149.
  7. Нежельченко О. І. Просоціальна складова професійної самосвідомості студентів, майбутніх корекційних педагогів / О. І. Нежельченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип. 36, Том ІІ (18): Тематичний випуск «Міжнародні Челпановські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2016, С. 359 – 366.
  8. Нежельченко О. І. Психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості студентів, майбутніх корекційних педагогів / О. І. Нежельченко // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. – Вип. 2, Том 1. – 2016. – С. 96 – 101.

Біографія

Аспірант кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!