Циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов

 • Про відділення
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

«Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я… І поки живе мова – житиме й народ, яко національність… От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань‎».

митрополит Іларіон (Іван Огієнко)

 

 

Діяльність циклової комісії регламентує план роботи на навчальний рік. Проведення круглих столів, методичних семінарів, семінарів-практикумів, конференцій, літературних вечорів, зустрічей, презентацій, багатолітні навчально-методичні напрацювання, наукова діяльність викладачів, впровадження інноваційних тенденцій у викладацьку працю сприяють ґрунтовному наповненню та реалізації усіх складових змісту освіти у Педагогічному коледжі.

Викладачі циклової комісії забезпечують на усіх спеціальностях такі навчальні курси:

 • «Сучасна українська мова» («Сучасна українська мова з основами культури мовлення», «Сучасна українська мова з практикумом»);
 • «Українська мова за професійним спрямуванням»;
 • «Основи культури і техніки мовлення»;
 • «Риторика» («Основи красномовства», «Риторика, культура та техніка мовлення»);
 • «Дитяча література» («Дитяча література з практикумом виразного читання»);
 • «Основи сценарної роботи»;
 • «Діловодство»;
 • «Кадрове діловодство»;
 • «Спеціальні системи документування»;
 • «Вступ до спеціальності»;
 • «Практикум з комп’ютерного діловодства»;
 • «Інформаційне та документальне обслуговування у сфері освіти»;
 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»;
 • «Методика навчання іноземної мови»;
 • «Сучасна польська мова»;
 • «Методика навчання польської мови».

Педагогічна парадигма, що лежить в основі навчально-виховного процесу на заняттях, пов’язаних з вивченням української мови, передбачає створення оптимальних умов для самореалізації студентів через мовні засоби. Студенти Коледжу мають добру філологічну підготовку, щороку є учасниками та переможцями районних, обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та олімпіад з української та іноземних мов.

Для належного забезпечення дидактико-методичного процесу  створено кабінети: української мови та літератури імені Осипа Маковея (завідувач – О.Б.Соболевська), української мови «Франкова світлиця» (завідувач –  О. О. Цигилик-Копцюх), літератури для дітей дошкільного віку імені Марії Підгірянки (завідувач – З.Я. Ланцута) , іноземних мов з методикою навчання (завідувач –   Н.М. Биць).

Виховання всебічно розвиненої рідномовної особистості, формування засобами української мови лінгвістичної основи для виконання професійної діяльності – мета праці викладачів циклової комісії. Реалізація цієї мети можлива завдяки сформованій упродовж багатьох років послідовній, ґрунтовній методиці здобуття та вдосконалення лінгвістичних знань майбутнього педагога.

Завдання діяльності викладачів циклової комісії:

 • навчити розуміти роль і місце державної української мови, усвідомлювати її значення в майбутній професійній діяльності;
 • удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами сучасної української мови;
 • удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами іноземної мови;
 • сформувати навички роботи з діловою документацією;
 • навчити створювати та редагувати документи;
 • сприяти цілісному розумінню історико-культурних процесів, вивченню літературних джерел, що впливають на формування особистості;
 • підвищити загальний рівень культури мовлення.

Наукова діяльність викладачів циклової комісії

   Науково-методична робота викладачів циклової комісії української мови,  методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов – один з основних напрямів діяльності, адже дає змогу забезпечувати гідні, об’єктивні умови та можливості викладачам і студентам систематично засвоювати мовні знання задля фахового зростання, здобуття професійних навичок. Важливою складовою цього аспекту є формування науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Викладачі-філологи є авторами матеріалів планування вивчення дисциплін:

 • програм викладання:

– «Українська мова за професійним спрямуванням», «Сучасна українська мова», «Основи сценарної роботи» (спеціальність «Початкова освіта») –    О.О. Цигилик-Копцюх;

– «Дитяча література» – З.Я. Ланцута;

– «Українська мова за професійним спрямуванням» (спеціальність «Дошкільна освіта») – С.В.  Деміхова;

–«Діловодство», «Кадрове діловодство», «Спеціальне діловодство» – (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») –                    Н.П. Вишенська;

– «Основи красномовства», «Українська мова за професійним спрямуванням» (спеціальності «Соціальна робота», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») – О.Б.Соболевська;

– «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (спеціальності «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Соціальна робота», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») – Н.М. Биць, О.З. Шалаєва;

– «Методика навчання іноземної мови» (спеціальність «Початкова освіта») – О.З.Шалаєва;

–«Сучасна польська мова», «Методика навчання польської мови (спеціальність «Початкова освіта»)» – М.М. Данилюк;

 • розробниками засобів контролю знань (питання поточного контролю, тести, питання до іспиту, (заліку), переліку тем курсових робіт та матеріалів методичного забезпечення вивчення дисциплін:

– «Українська мова за професійним спрямуванням»    (О.О. Цигилик-Копцюх, О.Б. Соболевська, С.В.Деміхова);

– «Тестові завдання, завдання для контрольних робіт, практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів спеціальності “Початкова освіта»)  (О.О.Цигилик-Копцюх);

– «Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»» (О.Б.Соболевська);

 • методичні розробки на теми:

– «Морфологічні норми мови професійного спрямування» (М.М.Данилюк);

–  «Культура мовлення викладача у професійно-педагогічному спілкуванні», «Основні положення логіко-емоційної виразності читання» (С.В.Деміхова);

– «Українські фраземи й особливості їх творення», «Усне професійне мовлення» , «Культура мовлення та мовленнєвий етикет в професійній діяльності » (О.Б.Соболевська);

– «Тематичні діалоги з англійської мови»,  комплекс вправ для розвитку діалогічного та монологічного  мовлення»,  «Збірник тем для практики писемного висловлювання» (О.З.Шалаєва).

Дослідницький аспект оптимізує наукову роботу викладачів та студентів, сприяє формуванню правильної мотивації до наукової складової викладацької праці. Сприяють науковому зростанню викладачів співпраця з іншими ВНЗ Львова – участь у методичних семінарах, у конференціях, читаннях з презентацією відповідних самостійних наукових напрацювань, у Школі педагогічної майстерності, навчання в аспірантурі, праця над кандидатськими дисертаціями, врешті – апробація набутого досвіду і знань – заохочення і викладачів, і студентів до науково-пошукової діяльності, до організації відповідних наукових обговорень у Педагогічному коледжі, а також публікація результатів своїх напрацювань.

У педагогічному гроні циклової комісії формувалися наукові інтереси колишніх викладачів – Л.В. Мацевко-Бекерської (доктора філологічних наук, доцента, завідувача кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка),  М. С. Якубовської (кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства Української академії друкарства; письменниці, голови Львівської організації Національної спілки письменників України; головного редактора часопису «Літературний Львів».

Конференції,  семінари, круглі столи в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

 • Круглий стіл «Мова – засіб консолідації нації» до Дня української писемності та мови (С.В.Деміхова,  М.М. Данилюк, 2014);
 • ІІ Міжнародний іспано-український конгрес (О.І.Сулим, 2018);
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»    (Н.М. Биць, 2018);
 • V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інформаційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» (О.З.Шалаєва, 2018);
 • Усний журнал «Я все зробив, що міг зробити…» (пам’яті Івана Огієнка)  ( С.В.Деміхова, 2018);
 • Семінар-практикум «Нова українська школа: інтегроване навчання» ( О.І.Сулим, 2018);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» (Н.М. Биць, М.М. Данилюк, С.В. Деміхова, З.Я. Ланцута, О.Б. Соболевська, О.І. Сулим, О.О. Цигилик-Копцюх, О.З. Шалаєва, 2018);
 • ІХ Луньовські читання «Проблеми Музейної освіти в Україні» (О.І Сулим,  2018 р.);
 • Науково-практична конференція-круглий стіл «Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська 2019);
 • Міжнародна науково-практична конференція,  присвячена 70-річчю Педагогічного факультету Прежовського університету (О.І.Сулим, 2019).

 

Публікації викладачів циклової комісії

Биць Н.М.

 • Биць Н.М. Філософія освіти у США та Великій Британії: теоретичний аспект // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. – 2015. – Вип. 45(1). – С. 96-104.
 • Биць Н.М. The Importance of Developing Speaking Skills In English Language Teaching. – Харків. –  2018.
 • Биць Н. М.  Професійні вимоги до сучасного вчителя як організатора педагогічного процесу // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7.– 2018. – С. 18-20.

Деміхова С.В.

 • Деміхова С.В.  Мовна культура як складова педагогічної культури вихователя дошкільного закладу // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 34-36.

Ланцута З.Я.

 • Ланцута З.Я.  Мовна особистість педагога і мистецтво слова у професійній комунікації  // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 67-68.

Соболевська О.Б.

 • Соболевська О.Б. Мовленнєва культура педагога як компонент педагогічної майстерності //  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 118-120.
 • Соболевська О.Б., Байцар М. Популяризація української мови серед молоді. – Львів, 2019.

Сулим О.І.

 • Кость Г.М., Сулим О.І. Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект. Навчальний посібник. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 210 с. Рекомендовано МОН України (№1/11 –12066 від 29.07.2013).
 • Сулим О.І. Методологічні засади формування світогляду учнів початкової школи у процесі вивчення іноземної мови / О. І. Сулим //Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки № 21 (354) . Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького Черкаси, 2015. – С. 80-86.
 • Сулим О.І. Нова концепція викладання германських та романських мов в ЛНУ імені Івана Франка з урахування їх національно-культурної специфіки та плюріцентричного характеру, 2018.
 • Сулим О.І. Формування лінгвокультурологічної компетенції учителя для його педагогічної діяльності // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 120-122.
 • Сулим О.І.  Музейна педагогіка у системі міждисциплінарної підготовки майбутніх вчителів ( на прикладі спеціальності “Шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі. –м.Харків, –  30 березня 2018 р.
 • Оксана Сурмач, Ольга Сулим. Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка в системі загальноєвропейської педагогічної освіти – Республіка Словаччина, – 2019.

Цигилик-Копцюх О.О.:

 • Цигилик-Копцюх О.О. Феномен Тараса Шевченка в національно-культурному вимірі України.
 • Цигилик-Копцюх О.О. Львів крізь призму імен. Літературні портрети.- Львів: ЗУКЦ, 2018. – 196 с.
 • Цигилик-Копцюх О.О. Особистість педагога в сучасному освітньому процесі // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 132-134.

Шалаєва О.З.

 • Шалаєва О.З. Вчитися будемо по-новому // Новий погляд-райони. –  №6(92). – 2016.
 • Шалаєва О.З. Освітні послуги в Україні та їхня . –Харків. – 2017.
 • Шалаєва О.З. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій . – «Європейська гуманітарна освіта та її внесок у формування особистості та соціуму XXI ст. – 2018.
 • Шалаєва О.З.  Удосконалення іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи  // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 134-136.

Виховний напрям діяльності викладачів циклової комісії

 • «З Учителем у серці» – літературно-музичний вечір (О.О.Цигилик-Копцюх, 2015);
 • «Прекрасне слово і душа у мові рідній об’єднались» – усний журнал, присвячений Дню писемності (О.Б.Соболевська, 2015);
 • «Під зорею Франкового слова» – вечір поезії (О.Б.Соболевська, 2016);
 • «Кращий мовознавець Коледжу» – конкурс знавців української мови серед студентів першого курсу      (О. Б. Соболевська, 2015, 2016, 2017);
 • «Екскурсія в садибу Маркіяна Шашкевича» (О.Б.Соболевська, 2017);
 • «Феномен Івана Франка» – відкрита лекція (О.О.Цигилик-Копцюх, 2017,2018);
 • «Пісня серця галицького Орфея… Слово про письменника і педагога…» – відкрита лекція (З.Я.Ланцута, 2017,2018);
 • «Постать Шептицького в листуванні Софії Шептицької » (М.М. Данилюк , 2018),
 • «День подяки у США – історія походження та особливості святкування» (Н.М. Биць, О.З.Шалаєва, 2018);
 • «Я все зробив, що міг зробити… (пам’яті Івана Огієнка)» (С.В.Деміхова, 2018);
 • «Через роки, через віки ми чуєм  голос твій, Тарасе» ( С.В. Деміхова, О.Б.Соболевська, 2019).

 

З 2017 року  по 2019  рік в Педагогічному коледжі діє   проект «Визначні особистості в історико-культурному вимірі  України», який започаткувала Цигилик-Копцюх О.О, викладач української мови.

Співробітники

завідувачСОБОЛЕВСЬКА Оксана Богданівназавідувач
викладачБИЦЬ Неля Миколаївнавикладач
викладачДАНИЛЮК Мирослава Михайлівнавикладач
викладачДЕМІХОВА Світлана Василівнавикладач
викладачЛАНЦУТА Зоряна Ярославівнавикладач
викладач (сумісник)СУЛИМ Ольга Іванівнавикладач (сумісник)
викладачЦИГИЛИК-КОПЦЮХ Оксана Олегівнавикладач
викладачШАЛАЄВА Ольга Зіновіївнавикладач

1 курс

2 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Звіт циклової комісії за І семестр 18-19 н.р

План роботи циклової комісії на ІІ семестр 2018-2019 н.р.

 • Соболевська О.Б.:

– Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з української мови за професійним спрямуванням doc

–Методична розробка “Українські фраземи й особливості їх творення” doc

–Усне професійне мовлення

 • Ланцута З.Я:

–  Методичні рекомендації “Читацька культура”

 

 • Деміхова С.В.

–Методична розробка “Молодіжний сленг”

 

 

 

 

«Тарас Шевченко. Спроба інтерпретації»

22.03.2019 | 13:08

   
 
ЗАПРОШУЄМО

на відкриту лекцію
«Тарас Шевченко. Спроба інтерпретації»,
яка відбудеться
25 березня  2019 року
о 15.10
в приміщенні Актової зали.

Лектор – Цигилик О.О.,
викладач української мови

Читати »

«Через роки, через віки ми чуєм голос твій, Тарасе»

14.03.2019 | 10:53

Щовесни, коли тануть сніги
І на рясті засяє веселка,
Повні сил і живої снаги
Ми вшановуєм пам’ять Шевченка
 
12 березня 2019 року студенти груп ДШС-11, ШКД-11 та  викладачі циклової комісії  української мови, методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов відвідали Народний музей Тараса Шевченка. Екскурсію провела Зеновія Філіпчук (випускниця Педагогічного коледжу), яка зазначила, що  кімната-музей Тараса Шевченка відкрита 7 березня 2004 року в приміщенні Львівського Палацу мистецтв. У березні 2006 року під час урочистих Шевченківських святкувань музеєві присвоєне звання громадського.
В основу створення кімнати-музею...

Читати »

Участь у конференції-круглому столі «Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку»

25.02.2019 | 15:48

У Міжнародний день рідної мови в стінах Львівського автомобільно-дорожнього коледжу НУ “Львівська політехніка” відбулася науково-пошукова студентська конференція – круглий стіл: «Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку», основною метою якого було привернути увагу молоді до української мови, її сучасного стану та популяризації.
З вітальним словом до учасників конференції звернулася гостя – мовознавець, професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету  ім.І.Франка – п. Галина Мацюк, яка високо оцінила активну громадську позицію наших вихованців щодо української мови, її вживання, наголосила, що...

Читати »

Українські педагоги обмінялися досвідом реалізації сучасних освітніх реформ

12.12.2018 | 12:33

6-7 грудня 2018 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ», ініційована Педагогічним коледжем Львівського національного університету імені Івана Франка.
Конференція розпочалася у традиційному форматі пленарного засідання, що відбувалося у Дзеркальній залі ЛНУ ім. Івана Франка, і продовжилася роботою в секціях. Усі заходи пройшли на високому науково-теоретичному рівні, відзначившись поміркованою полемікою та великим зацікавленням як науковців, викладачів, методистів, так і вчителів-практиків, керівників закладів освіти, студентської молоді.
З вітальним словом до учасників конференції звернулася директор Педагогічного коледжу...

Читати »