Циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов

 • Про відділення
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

«Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я… І поки живе мова – житиме й народ, яко національність… От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань‎».

митрополит Іларіон (Іван Огієнко)

 

 

Діяльність циклової комісії регламентує план роботи на навчальний рік. Проведення круглих столів, методичних семінарів, семінарів-практикумів, конференцій, літературних вечорів, зустрічей, презентацій, багатолітні навчально-методичні напрацювання, наукова діяльність викладачів, впровадження інноваційних тенденцій у викладацьку працю сприяють ґрунтовному наповненню та реалізації усіх складових змісту освіти у Педагогічному коледжі.

Викладачі циклової комісії забезпечують на усіх спеціальностях такі навчальні курси:

 • «Сучасна українська мова» («Сучасна українська мова з основами культури мовлення», «Сучасна українська мова з практикумом»);
 • «Українська мова за професійним спрямуванням»;
 • «Основи культури і техніки мовлення»;
 • «Риторика» («Основи красномовства», «Риторика, культура та техніка мовлення»);
 • «Дитяча література» («Дитяча література з практикумом виразного читання»);
 • «Основи сценарної роботи»;
 • «Діловодство»;
 • «Кадрове діловодство»;
 • «Спеціальні системи документування»;
 • «Вступ до спеціальності»;
 • «Практикум з комп’ютерного діловодства»;
 • «Інформаційне та документальне обслуговування у сфері освіти»;
 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»;
 • «Методика навчання іноземної мови»;
 • «Сучасна польська мова»;
 • «Методика навчання польської мови».

Педагогічна парадигма, що лежить в основі навчально-виховного процесу на заняттях, пов’язаних з вивченням української мови, передбачає створення оптимальних умов для самореалізації студентів через мовні засоби. Студенти Коледжу мають добру філологічну підготовку, щороку є учасниками та переможцями районних, обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та олімпіад з української та іноземних мов.

Для належного забезпечення дидактико-методичного процесу  створено кабінети: української мови та літератури імені Осипа Маковея (завідувач – О.Б.Соболевська), української мови «Франкова світлиця» (завідувач –  О. О. Цигилик-Копцюх), літератури для дітей дошкільного віку імені Марії Підгірянки (завідувач – З.Я. Ланцута) , іноземних мов з методикою навчання (завідувач –   Н.М. Биць).

Виховання всебічно розвиненої рідномовної особистості, формування засобами української мови лінгвістичної основи для виконання професійної діяльності – мета праці викладачів циклової комісії. Реалізація цієї мети можлива завдяки сформованій упродовж багатьох років послідовній, ґрунтовній методиці здобуття та вдосконалення лінгвістичних знань майбутнього педагога.

Завдання діяльності викладачів циклової комісії:

 • навчити розуміти роль і місце державної української мови, усвідомлювати її значення в майбутній професійній діяльності;
 • удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами сучасної української мови;
 • удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами іноземної мови;
 • сформувати навички роботи з діловою документацією;
 • навчити створювати та редагувати документи;
 • сприяти цілісному розумінню історико-культурних процесів, вивченню літературних джерел, що впливають на формування особистості;
 • підвищити загальний рівень культури мовлення.

Наукова діяльність викладачів циклової комісії

   Науково-методична робота викладачів циклової комісії української мови,  методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов – один з основних напрямів діяльності, адже дає змогу забезпечувати гідні, об’єктивні умови та можливості викладачам і студентам систематично засвоювати мовні знання задля фахового зростання, здобуття професійних навичок. Важливою складовою цього аспекту є формування науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Викладачі-філологи є авторами матеріалів планування дисциплін:

 • програм викладання:

– «Українська мова за професійним спрямуванням», «Сучасна українська мова», «Основи сценарної роботи» (спеціальність «Початкова освіта») –    О.О. Цигилик-Копцюх;

– «Дитяча література» – З.Я. Ланцута;

– «Українська мова за професійним спрямуванням» (спеціальність «Дошкільна освіта») – С.В.  Деміхова;

–«Діловодство», «Кадрове діловодство», «Спеціальне діловодство» – (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») –                    Н.П. Вишенська;

– «Основи красномовства», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Практикум з комп’ютерного діловодства» (спеціальності «Соціальна робота», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») – О.Б.Соболевська;

– «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (спеціальності «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Соціальна робота», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») – Н.М. Биць, О.З. Шалаєва;

– «Методика навчання іноземної мови» (спеціальність «Початкова освіта») – О.З.Шалаєва;

–«Сучасна польська мова», «Методика навчання польської мови (спеціальність «Початкова освіта»),«Стилістика ділового мовлення і редагування службових документів» ( спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») – М.М. Данилюк.

 • розробниками засобів контролю знань (питання поточного контролю, тести, питання до іспиту, (заліку), переліку тем курсових робіт та матеріалів методичного забезпечення вивчення дисциплін:

– «Українська мова за професійним спрямуванням»    (О.О. Цигилик-Копцюх, О.Б. Соболевська, С.В.Деміхова);

– «Тестові завдання, завдання для контрольних робіт, практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів спеціальності “Початкова освіта»)  (О.О.Цигилик-Копцюх);

– «Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»» (О.Б.Соболевська);

 • методичні розробки на теми:

– «Морфологічні норми мови професійного спрямування» (М.М.Данилюк);

–  «Культура мовлення викладача у професійно-педагогічному спілкуванні», «Основні положення логіко-емоційної виразності читання» (С.В.Деміхова);

– «Українські фраземи й особливості їх творення», «Усне професійне мовлення» , «Культура мовлення та мовленнєвий етикет в професійній діяльності » (О.Б.Соболевська);

– «Тематичні діалоги з англійської мови»,  комплекс вправ для розвитку діалогічного та монологічного  мовлення»,  «Збірник тем для практики писемного висловлювання» (О.З.Шалаєва).

Дослідницький аспект оптимізує наукову роботу викладачів та студентів, сприяє формуванню правильної мотивації до наукової складової викладацької праці. Сприяють науковому зростанню викладачів співпраця з іншими ВНЗ Львова – участь у методичних семінарах, у конференціях, читаннях з презентацією відповідних самостійних наукових напрацювань, у Школі педагогічної майстерності, навчання в аспірантурі, праця над кандидатськими дисертаціями, врешті – апробація набутого досвіду і знань – заохочення і викладачів, і студентів до науково-пошукової діяльності, до організації відповідних наукових обговорень у Педагогічному коледжі, а також публікація результатів своїх напрацювань.

У педагогічному гроні циклової комісії формувалися наукові інтереси колишніх викладачів – Л.В. Мацевко-Бекерської (доктора філологічних наук, доцента, завідувача кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка),  М. С. Якубовської (кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства Української академії друкарства; письменниці, голови Львівської організації Національної спілки письменників України; головного редактора часопису «Літературний Львів».

Конференції,  семінари, круглі столи в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

 • Круглий стіл «Мова – засіб консолідації нації» до Дня української писемності та мови (С.В.Деміхова,  М.М. Данилюк, 2014);
 • ІІ Міжнародний іспано-український конгрес (О.І.Сулим, 2018);
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»    (Н.М. Биць, 2018);
 • V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інформаційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» (О.З.Шалаєва, 2018);
 • Усний журнал «Я все зробив, що міг зробити…» (пам’яті Івана Огієнка)  ( С.В.Деміхова, 2018);
 • Семінар-практикум «Нова українська школа: інтегроване навчання» ( О.І.Сулим, 2018);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» (Н.М. Биць, М.М. Данилюк, С.В. Деміхова, З.Я. Ланцута, О.Б. Соболевська, О.І. Сулим, О.О. Цигилик-Копцюх, О.З. Шалаєва, 2018);
 • ІХ Луньовські читання «Проблеми Музейної освіти в Україні» (О.І Сулим,  2018 р.);
 • Науково-практична конференція-круглий стіл «Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 2019);
 • Міжнародна науково-практична конференція,  присвячена 70-річчю Педагогічного факультету Прежовського університету (О.І.Сулим, 2019);
 • Студентська конференція «На перехресті історії: імена, події, факти» (О.О.Цигилик-Копцюх, 2019).
 • Студентська мовна конференція Мовна політика та мовна ситуація в Україні” (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 2019)

 

Публікації викладачів циклової комісії

Биць Н.М.

 • Биць Н.М. Філософія освіти у США та Великій Британії: теоретичний аспект // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. – 2015. – Вип. 45(1). – С. 96-104.
 • Биць Н.М. The Importance of Developing Speaking Skills In English Language Teaching. – Харків. –  2018.
 • Биць Н. М.  Професійні вимоги до сучасного вчителя як організатора педагогічного процесу // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7.– 2018. – С. 18-20.

Деміхова С.В.

 • Деміхова С.В.  Мовна культура як складова педагогічної культури вихователя дошкільного закладу // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 34-36.
 • Деміхова С.В., Боднар Л. Молодіжний сленг. Львів, 2019.

Ланцута З.Я.

 • Ланцута З.Я.  Мовна особистість педагога і мистецтво слова у професійній комунікації  // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 67-68.

Соболевська О.Б.

 • Соболевська О.Б. Мовленнєва культура педагога як компонент педагогічної майстерності //  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 118-120.
 • Соболевська О.Б., Байцар М. Популяризація української мови серед молоді. – Львів, 2019.
 • Соболевська О.Б., Худяк І. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства . – Львів, 2019.

Сулим О.І.

 • Кость Г.М., Сулим О.І. Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект. Навчальний посібник. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 210 с. Рекомендовано МОН України (№1/11 –12066 від 29.07.2013).
 • Сулим О.І. Методологічні засади формування світогляду учнів початкової школи у процесі вивчення іноземної мови / О. І. Сулим //Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки № 21 (354) . Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького Черкаси, 2015. – С. 80-86.
 • Сулим О.І. Нова концепція викладання германських та романських мов в ЛНУ імені Івана Франка з урахування їх національно-культурної специфіки та плюріцентричного характеру, 2018.
 • Сулим О.І. Формування лінгвокультурологічної компетенції учителя для його педагогічної діяльності // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 120-122.
 • Сулим О.І.  Музейна педагогіка у системі міждисциплінарної підготовки майбутніх вчителів ( на прикладі спеціальності “Шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі. –м.Харків, –  30 березня 2018 р.
 • Оксана Сурмач, Ольга Сулим. Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка в системі загальноєвропейської педагогічної освіти – Республіка Словаччина, – 2019.

Цигилик-Копцюх О.О.:

 • Цигилик-Копцюх О.О. Феномен Тараса Шевченка в національно-культурному вимірі України.
 • Цигилик-Копцюх О.О. Львів крізь призму імен. Літературні портрети.- Львів: ЗУКЦ, 2018. – 196 с.
 • Цигилик-Копцюх О.О. Особистість педагога в сучасному освітньому процесі // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 132-134.

Шалаєва О.З.

 • Шалаєва О.З. Вчитися будемо по-новому // Новий погляд-райони. –  №6(92). – 2016.
 • Шалаєва О.З. Освітні послуги в Україні та їхня . –Харків. – 2017.
 • Шалаєва О.З. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій . – «Європейська гуманітарна освіта та її внесок у формування особистості та соціуму XXI ст. – 2018.
 • Шалаєва О.З.  Удосконалення іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи  // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 134-136.

Виховний напрям діяльності викладачів циклової комісії

 • «З Учителем у серці» – літературно-музичний вечір (О.О.Цигилик-Копцюх, 2015);
 • «Прекрасне слово і душа у мові рідній об’єднались» – усний журнал, присвячений Дню писемності (О.Б.Соболевська, 2015);
 • «Під зорею Франкового слова» – вечір поезії (О.Б.Соболевська, 2016);
 • «Кращий мовознавець Коледжу» – конкурс знавців української мови серед студентів першого курсу      (О. Б. Соболевська, 2015, 2016, 2017);
 • «Екскурсія в садибу Маркіяна Шашкевича» (О.Б.Соболевська, 2017);
 • «Феномен Івана Франка» – відкрита лекція (О.О.Цигилик-Копцюх, 2016, 2017, 2018);
 • «Пісня серця галицького Орфея… Слово про письменника і педагога…» – відкрита лекція (З.Я.Ланцута, 2017,2018);
 • «Постать Шептицького в листуванні Софії Шептицької » (М.М. Данилюк , 2018),
 • «День подяки у США – історія походження та особливості святкування» (Н.М. Биць, О.З.Шалаєва, 2018);
 • «Я все зробив, що міг зробити… (пам’яті Івана Огієнка)» (С.В.Деміхова, 2018);
 • «Через роки, через віки ми чуєм  голос твій, Тарасе» ( С.В. Деміхова, О.Б.Соболевська, 2019);
 • «Тарас Шевченко. Спроба інтерпретації» – відкрита лекція (О.О. Цигилик-Копцюх, 2019);
 • «Поетична подорож в дитинство» зустріч з поеткою Галиною Міколяш (З.Я. Ланцута, 2019);
 • « Українське кіно: мозаїка видів та жанрів »–круглий стіл (С.В.Деміхова, 2019);
 • «Осип Маковей – педагог і письменник…»– відкрита лекція (З.Я.Ланцута, 2019);
 • Творча зустріч з поетесою, композитором, заслуженою артисткою естрадного мистецтва Галиною Міколяш (О.Б.Соболевська, 2019).

 

З 2017 року  по 2019  рік в Педагогічному коледжі діє   проект «Визначні особистості в історико-культурному вимірі  України», який започаткувала Цигилик-Копцюх О.О, викладач української мови.

З 2019 року у Facebook розпочато челендж «Львів крізь призму  імен» від проєкту Історії Дивовижних. Автор – Цигилик-Копцюх О.О.

Співробітники

завідувачСОБОЛЕВСЬКА Оксана Богданівназавідувач
викладачБИЦЬ Неля Миколаївнавикладач
викладачДАНИЛЮК Мирослава Михайлівнавикладач
викладачДЕМІХОВА Світлана Василівнавикладач
викладачЛАНЦУТА Зоряна Ярославівнавикладач
викладач (сумісник)СУЛИМ Ольга Іванівнавикладач (сумісник)
викладачЦИГИЛИК-КОПЦЮХ Оксана Олегівнавикладач
викладачШАЛАЄВА Ольга Зіновіївнавикладач

1 курс

2 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Звіт циклової комісії за І семестр 18-19 н.р

План роботи циклової комісії на ІІ семестр 2018-2019 н.р.

 • Соболевська О.Б.:

– Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з української мови за професійним спрямуванням doc

–Методична розробка “Українські фраземи й особливості їх творення” doc

–Усне професійне мовлення

-“Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства”

-“ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД МОЛОДІ”

 

 • Ланцута З.Я:

–  Методичні рекомендації “Читацька культура”

 

 • Деміхова С.В.

–Методична розробка “Молодіжний сленг”

 

 

 

 

Творча зустріч з поетесою, композитором, заслуженою артисткою естрадного мистецтва Галиною Міколяш

22.10.2019 | 10:32

 
Україна – це сонце і небо,
Стиглий лан і розкута душа,
І нічого нам більше не треба,
Тільки б вільною була вона.
                 Галина Міколяш
 
15 травня 2019 р. у  Педагогічному коледжі відбулася  творча  зустріч  із  заслуженою артисткою естрадного мистецтва України, поетесою і співачкою Галиною Міколяш. Світ поезії і пісні пані Галини  став справжнім відкриттям для викладачів та студентів Педколеджу. Представила гостю  голова циклової комісії викладачів української мови, методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов Соболевська О.Б.
Під час зустрічі студенти мали змогу  відчути усю...

Читати »

«Осип Маковей – педагог і письменник…»

21.10.2019 | 10:46

10 жовтня 2019 р. у Педагогічному коледжі відбулася відкрита лекція на  пошану видатного письменника і педагога, Осипа Маковея, який у 1910-1913рр. працював викладачем Учительської семінарії (сучасний Педколедж). Лекцію провела викладач  дитячої літератури  Ланцута З.Я.
Лекція відбулась з метою підтримки доброї традиції знайомити першокурсників з видатними постаттями, пов’язаними з навчальним закладом та містом.
Слухачі мали змогу познайомитись з цікавими фактами з життя і творчості письменника, доторкнутись думкою до усіх граней таланту Осипа Маковея – талановитого поета, самобутнього прозаїка, проникливого критика, досвідченого вченого-філолога, вдумливого...

Читати »

Участь у VIII Конгресі Ініціатив Східної Європи

08.10.2019 | 10:37

Викладач англійської мови Педагогічного коледжу Ольга  Шалаєва взяла участь  у роботі VIII Конгресу Ініціатив Східної Європи (далі-Конгрес), який відбувся 23-24 вересня 2019 року                 у  м. Люблін (Республіка Польща).
Конгрес  організовано у рамках діяльності Центру Східноєвропейських Компетенцій (ЦСЛ) – проект, що реалізується містом Люблін та органами місцевого самоврядування Люблінського воєводства. Він є платформою для розбудови довгострокового транскордонного співробітництва між країнами Європейського Союзу та Східного партнерства, місцем натхнення та обміну ідеями у сфері міжнародного співробітництва
Враження про...

Читати »

Студенти і викладачі Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Іваан Франка відзначили День українського кіно

19.09.2019 | 10:49

18 вересня у приміщенні музею Коледжу проведено круглий стіл «УКРАЇНСЬКЕ КІНО: МОЗАЇКА ВИДІВ ТА ЖАНРІВ». Захід організувала  циклова комісія  викладачів української мови,  методики навчання, дитячої літератури, діловодства  та іноземних мов, провела викладач Деміхова С.В.
Кіномистецтво – найдемократичніше мистецтво, зрозуміле і близьке кожному. Водночас, кіно є одним з визначальних факторів формування національної ідентичності, духовності, зрілості нації. Вітчизняний кінематограф збагатив скарбницю світової культури непересічними творами, які відображають самобутність українського народу, його національний колорит і глибину характеру. Сьогодні в арсеналі творців фільмів – нові...

Читати »