Циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства

 • Про відділення
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я… І поки живе мова – житиме й народ, яко національність… От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань‎”.

митрополит Іларіон (Іван Огієнко)

Чимало відомих постатей в історії України, педагогів, вихователів, письменників та громадських діячів розпочали свій творчий професійний шлях з навчання у Державній жіночій учительській семінарії, відкриття якої у 1871, відповідно до Статуту, затвердженого у Відні Міністерством віросповідань і освіти Австро-Угорщини та Розпорядження Крайової шкільної ради, стало початком систематичної підготовки у Львові вчителів для початкової школи.

Вчительську семінарію закінчила дружина М. Грушевського – Марія Вояківська – перекладач, громадська діячка жіночого і просвітницького руху. Навчалася тут Костянтина Малицька (Віра Лебедова, Чайка Дністрова), Юлія Шнайдер (Уляна Кравченко), Марія Ленерт-Домбровська (Марійка Підгірянка) – відомі письменниці, громадські діячки.

Досвідом, сумлінною творчою та науковою працею, українським словом з майбутніми педагогами ділилися не менш знані викладачі. Українську мову і літературу у семінарії викладав відомий мовознавець, етнограф, історик, громадський діяч Омелян Партицький (1871-1895 рр.); поет, прозаїк, критик, перекладач Осип Маковей (1910-1913 рр.); мовознавець, літературознавець, богослов, історик, міністр освіти УНР професор Іван Огієнко (митрополит Іларіон) (1922-1926 рр.).

Традиції плекання рідної мови від початку заснування цього навчального закладу стали надійним підґрунтям для належного формування та забезпечення діяльності предметної комісії викладачів української мови та літератури нового часу.

Циклова комісія викладачів української мови, утворена з перших днів існування Педагогічного училища, а згодом – Коледжу, завдяки її керівникам (Л. М. Турівненко, З. Я. Ланцуті (2008 – 2010), М. О. Стахів (2010 – 2012), І.Ф.Кметь (2012-2013), Г.І.Крохмальній (2013-2014), О.Б. Соболевській (2015-2017)) та згуртованій діяльності усіх філологів стала надійною опорою для навчального закладу, адже упродовж років забезпечує належний рівень мовної та комунікативної підготовки молодих педагогів.

tsyk_ukr_mov

Діяльність циклової комісії регламентує план роботи на навчальний рік. Проведення круглих столів, методичних семінарів, семінарів-практикумів, конференцій, літературних вечорів, зустрічей, презентацій, багатолітні навчально-методичні напрацювання, наукова діяльність викладачів, впровадження інноваційних тенденцій у викладацьку працю сприяють ґрунтовному наповненню та реалізації усіх складових змісту освіти у Педагогічному коледжі.

Викладачі циклової комісії забезпечують на усіх спеціальностях такі навчальні курси:

 • “Сучасна українська мова” (“Сучасна українська мова з основами культури мовлення”, “Сучасна українська мова з практикумом”);
 • “Українська мова за професійним спрямуванням”;
 • “Основи культури і техніки мовлення”;
 • “Риторика” (“Основи красномовства”, “Риторика, культура та техніка мовлення”);
 • “Дитяча література” (“Дитяча література з практикумом виразного читання”);
 • “Основи сценарної роботи”.

Педагогічна парадигма, що лежить в основі навчально-виховного процесу на заняттях, пов’язаних з вивченням української мови, передбачає створення оптимальних умов для самореалізації студентів через мовні засоби. Студенти Коледжу мають добру філологічну підготовку, щороку є учасниками та переможцями районних, обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, конкурсу імені Тараса Шевченка.

Для належного забезпечення дидактико-методичного процесу навчання української мови створено кабінети української мови та літератури імені Осипа Маковея (завідувач – О.Б.Соболевська), української мови “Франкова світлиця” (завідувач – О. О. Цигилик-Копцюх).

Виховання всебічно розвиненої рідномовної особистості, формування засобами української мови лінгвістичної основи для виконання професійної діяльності – мета праці викладачів циклової комісії. Реалізація цієї мети можлива завдяки сформованій упродовж багатьох років послідовній, ґрунтовній методиці здобуття та вдосконалення лінгвістичних знань майбутнього педагога.

Завдання діяльності викладачів циклової комісії:

 • навчити розуміти роль і місце державної української мови, усвідомлювати її значення в майбутній професійній діяльності;
 • удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами сучасної української мови;
 • сприяти цілісному розумінню історико-культурних процесів, вивченню літературних джерел, що впливають на формування особистості;
 • підвищити загальний рівень культури мовлення.

Наукова діяльність викладачів циклової комісії

Науково-методична робота викладачів циклової комісії української мови,  дитячої літератури, діловодства – один з основних напрямів діяльності, адже дає змогу забезпечувати гідні, об’єктивні умови та можливості викладачам і студентам систематично засвоювати мовні знання задля фахового зростання, здобуття професійних навичок.

Важливою складовою цього аспекту є формування науково-методичного забезпечення навчального процесу. Викладачі-філологи є авторами матеріалів планування вивчення дисциплін – програм викладання (“Українська мова за професійним спрямуванням”, “Сучасна українська мова”, “Основи сценарної роботи” (спеціальність “Початкова освіта” – О.О. Цигилик-Копцюх; “Дитяча література” – З.Я. Ланцута; “Українська мова за професійним спрямуванням” (спеціальність “Дошкільна освіта”) – С.В.  Деміхова; “Діловодство”, “Кадрове діловодство”, “Спеціальне діловодство” (спеціальність “Діловодство”) – Вишенська Н.П.; «Основи красномовства», «Українська мова за професійним спрямуванням» (спеціальність “Соціальна робота”) – О.Б.Соболевська;  авторська навчальна програма “Основи теорії мовної комунікації”; “Українське народознавство” – М.О.Стахів); розробниками засобів контролю знань (питання поточного контролю, тести, питання до іспиту, (заліку), переліку тем курсових робіт та матеріалів методичного забезпечення вивчення дисциплін – “Українська мова за професійним спрямуванням”     (О.О. Цигилик-Копцюх, О.Б. Соболевська); “Тестові завдання, завдання для контрольних робіт, практичних занять з курсу “Українська мова професійного спрямування” (для студентів спеціальності “Початкова освіта”)  (О.О.Цигилик-Копцюх, 2015); “Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”  (О.Б.Соболевська, 2014); методичні розробки на теми: “Морфологічні норми мови професійного спрямування” (М.М.Данилюк, 2014);  “Культура мовлення викладача у професійно-педагогічному спілкуванні”, “Основні положення логіко-емоційної виразності читання” (С.В.Деміхова, 2015); “Українські фраземи й особливості їх творення”, “Культура мовлення та мовленнєвий етикет в професійній діяльності вихователя” (О.Б.Соболевська, 2016).

Дослідницький аспект оптимізує наукову роботу викладачів та студентів, сприяє формуванню правильної мотивації до наукової складової викладацької праці. Сприяють науковому зростанню викладачів співпраця з іншими ВНЗ Львова – участь у методичних семінарах, у конференціях, читаннях з презентацією відповідних самостійних наукових напрацювань, у Школі педагогічної майстерності, навчання в аспірантурі, праця над кандидатськими дисертаціями, врешті – апробація набутого досвіду і знань – заохочення і викладачів, і студентів до науково-пошукової діяльності, до організації відповідних наукових обговорень у Педагогічному коледжі, а також публікація результатів своїх напрацювань.

У педагогічному гроні циклової комісії формувалися наукові інтереси колишніх викладачів – Л. В. Мацевко-Бекерської (доктора філологічних наук, доцента, завідувача кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка),   М. С. Якубовської (кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства Української академії друкарства; письменниці, голови Львівської організації Національної спілки письменників України; головного редактора часопису “Літературний Львів”.

Конференції,  семінари, круглі столи,які ініціювали та організували викладачі-філологи

 • Студентська конференція “Лінгвістичні знання у культурах Середньовічного Сходу” (С. В. Деміхова, 2010);
 • Студентська конференція “Українська мова у часі і просторі”  (М. О. Стахів, 2011);
 • Студентський науковий семінар “Професійна термінологія та культура мовлення студентів” (Г. І. Крохмальна, 2011 р.);
 • Наукова конференція “Поет на службі народові”, присвячена шевченкознавчим студіям митрополита Іларіона (Івана Огієнка) (І. Ф. Кметь, М. О. Стахів, 2012);
 • Студентський науковий семінар “Писемна культура Руси-України” до Дня української писемності та мови (З. Я. Ланцута, 2012);
 • Круглий стіл «Мова – засіб консолідації нації» до Дня української писемності та мови (С.В.Деміхова, М.М. Данилюк, 2014).

 

Публікації викладачів циклової комісії

Кметь І. Ф.:

 • Кметь І. Ф. Образ Божої Матері у пасійних сюжетах української апокрифіки // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – № 2 (9). – 2011. – с. 47 – 59.
 • Кметь І. Ф. Успіння Божої Матері в народно християнській традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Київ, 2011. – Випуск 35. – С. 242 – 252.
 • Кметь І. Ф. Іван Огієнко: Львівський період діяльності ученого (1922 – 1926рр.) // Іван Огієнко: наукові праці / упоряд. та наук. ред.  Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів, 2012. – С. 54 – 66.
 • Кметь І. Ф. Українська новозаповітна апокрифіка як джерело етнопедагогічних студій – Вінницький науковий вісник – 2012.

Стахів М. О.:

 • Стахів М.О. Етнопревентивний вплив української народної пісні на психічне здоров я майбутніх учителів. Матеріали ІV Міжнародного науково-практичного форуму “Народознавчі технології охорони і збереження здоров я дітей та молоді”. – Івано-Франківськ. – №14. – 2010.
 • Стахів М.О. Засоби формування вербальної комунікативної компетентності студентів педагогічних коледжів. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010.
 • Стахів М.О. Національна ідея в педагогічній спадщині Т.Шевченка та І.Огієнка. // Іван Огієнко: наукові праці / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів, 2012. – С.96–109.

Крохмальна Г. І.:

 • Крохмальна Г. І. Сучасна українська літературна мова: навчально-методичний посібник для студентів Педагогічного коледжу/ Галина Крохмальна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 244с.
 • Крохмальна Г.І. Українська мова професійного спрямування: навчально-методичний посібник для студентів Педагогічного коледжу/ Галина Крохмальна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 130.
 • Крохмальна Г. Специфіка літературного терміна у структурі наукового тексту (на матеріалі праць Івана Денисюка) / Галина Крохмальна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» ––2013. – №765. С. 94-98.
 • Крохмальна Галина Літературознавча терміносистема: функції елементів, еволюція звязків (на прикладі шевченкознавчого тексту І.Денисюка). “Słowo. Tekst. Czas – XII” Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich”. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. Tom 1.-Szczecin -2014-Greifswald. С.143-149.
 • Halyna Krochmal’na. Arguments for and against the foreign terminological lexicon// Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”. Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013.Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München – Berlin – Leipzig – Washington, C. 2014.- S. 133-141.

Ланцута З. Я.:

 • Ланцута З. Я. Християнсько-містична дидактика Володимира Мономаха // актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск 14. – Рівне: Перспектива, 2005. – С. 60 – 66.
 • Ланцута З. Я. Володимир Мономах і Григорій Сковорода : перегук голосів // Григорій Сковорода : загадковість присутності (Матеріали конференції, присвяченої 280-річчю від дня народження Григорія Сковороди). – Львів,2005 – С.59 – 63.
 • Ланцута З. Я. Дидактичні мотиви у „Слові о полку Ігоревім” // Літературознавчі зошити . Вип. 2-3. – Львів, 2007.  – С.75 – 78.
 • Ланцута З. Я. “Повчання” Володимира Мономаха з погляду біблійного канону //Вісник Прикарпатського університету. Філологія (літературознавство). Вип. 17-18. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 147 – 151.

Деленко М. А.:

 • Деленко М. А. Використання творчої спадщини І. Огієнка на заняттях української мови в педагогічному коледжі // Іван Огієнко: наукові праці / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів, 2012;
 • Деленко М. А. Знову кличе дорога в село / співаник. – Львів, 2012;
 • Деленко М. А. На долонях в мальви золотої / літературно-художнє видання. – Львів, 2012.

Цигилик-Копцюх О.О.:

 • Цигилик-Копцюх О.О. Феномен Тараса Шевченка в національно-культурному вимірі України.

Виховний напрям діяльності викладачів циклової комісії

 • “Кращий мовознавець Коледжу” – конкурс знавців української мови серед студентів першого курсу (О. Б. Соболевська, С. В. Деміхова, 2011, 2012);
 • “Народжена, щоб стати Українкою” – літературно-музичний вечір, присвячений Лесі Українці (О. О. Цигилик-Копцюх, 2012);
 • “Митрополитовими стежками до Тарасового Серця” – літературно-музична композиція, присвячена 130-літтю з дня народження митрополита Іларіона (Івана Огієнка) (І. Ф. Кметь, 2012);
 • “Тарас Шевченко і сучасність” – конкурсу студентських творчих робіт (І.Ф.Кметь, Г.І.Крохмальна, 2013);
 • “Іван Франко: велич без пафосу” (О. О. Цигилик-Копцюх, 2014);
 • Живи, Кобзаре, в пам’яті людській” – конкурс читців-декламаторів (О.Б.Соболевська, 2014);
 • “Мій Шевченко” – літературно-музичний вечір, присвячений 200-літтю з дня народження Т.Г.Шевченка (О. О. Цигилик-Копцюх, 2014);
 • “З Учителем у серці” – літературно-музичний вечір (О.О.Цигилик-Копцюх, 2015);
 • «Прекрасне слово і душа у мові рідній об’єднались» – усний журнал, присвячений Дню писемності (О.Б.Соболевська, 2015);
 • «Під зорею Франкового слова» – вечір поезії (О.Б.Соболевська, 2016).

Співробітники

завідувачСОБОЛЕВСЬКА Оксана Богданівназавідувач
викладачБИЦЬ Неля Миколаївнавикладач
викладачДАНИЛЮК Мирослава Михайлівнавикладач
викладачДЕМІХОВА Світлана Василівнавикладач
викладачЛАНЦУТА Зоряна Ярославівнавикладач
викладач (сумісник)СУЛИМ Ольга Іванівнавикладач (сумісник)
викладачЦИГИЛИК-КОПЦЮХ Оксана Олегівнавикладач
викладачШАЛАЄВА Ольга Зіновіївнавикладач

1 курс

2 курс

3 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Семінар-практикум «Нова українська школа: інтегроване навчання»

15.11.2018 | 21:26

            
13 листопада 2018 року на базі Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 53 з поглибленим вивченням англійської мови відбувся семінар-практикум «Нова українська школа: інтегроване навчання», який організувала і провела Сулим Ольга Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.  У вступному слові вона відзначила, що головна мета Нової української школи – це створити школу, яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. У такій школі...

Читати »

Відкрита лекція «Феномен Івана Франка»

09.11.2018 | 13:51

З метою глибше ознайомити першокурсників з видатними постатями, пов’язаними з історією Університету та міста, у рамках проекту «Визначні особистості в історико-культурному вимірі України»  у Педагогічному коледжі  відбулась традиційна відкрита лекція «Феномен «Івана Франка».
Слухачі мали змогу познайомитись з цікавими фактами з життя і творчості Івана Яковича Франка –  видатного українського письменника, поета, публіциста, перекладача, ученого, громадського і політичного діяча.
Провела лекцію викладач української мови та літератури Цигилик  – Копцюх О.О.
Іванові Яковичу Франкові належить, либонь, найпочесніше право представляти Україну в “галереї найвищих інтелектуальних...

Читати »

«Той, хто пройшов крізь вогонь» 

30.10.2018 | 21:41

30 жовтня 2018 року на камерній сцені Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької відбувся показ кінострічки з аудіодискрипцією для незрячих «Той, хто пройшов крізь вогонь», де були присутні студенти груп ДШС-11 та ШКД-21 Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені  Івана Франка.
«Той, хто пройшов крізь вогонь» – це десята кінострічка з аудіодискрипцією, створена командою львів’ян, що стояли біля витоків аудіодискрипції в Україні. У їхньому доробку – понад півсотні мультиплікаційних і 10 художніх та документальних фільмів, а також низка театральних вистав. Значною перевагою фільмів з аудіодискрипцією є те, що їх одночасно можуть дивитись зрячі...

Читати »

«Пісня серця галицького Орфея… Слово про письменника і педагога…»

19.10.2018 | 14:08

16.10.2018 р. у Педколеджі відбулася відкрита лекція на пошану видатного письменника і педагога, Осипа Маковея, який у свій час працював викладачем Учительської семінарії (сучасний Педколедж)  у Львові. Лекцію на тему: «Пісня серця галицького Орфея… Слово про письменника і педагога…» провела викладач  Ланцута З.Я.
Лекція відбулась з метою підтримки доброї традиції знайомити першокурсників з видатними постаттями, пов’язаними з навчальним закладом та містом.
Слухачі мали змогу познайомитись з цікавими фактами з життя і творчості письменника, доторкнутись думкою до усіх граней таланту Осипа Маковея –...

Читати »

Участь у VII Конгресі Ініціатив Східної Європи

27.09.2018 | 09:17

24-25 вересня у партнерському м.Люблін відбувся  VII Конгрес Ініціатив Східної Європи. Мета проведення- встановлення міцних відносин регіонального співробітництва між країнами Центральної та Східної Європи.
Спікерами заходу є конгресмени, представники фондів та організацій польсько-німецького співробітництва, посли України, Білорусії, Азербайджану в Польщі та ін. Модераторами є мер Любліна Кшиштоф Жук, Кшиштоф Становскі, адміністрація міста Люблін.
Важливим елементом дискусій є панелі, присвячені регіональним партнерствам, транснаціональному та регіональному співробітництву, обговорюються важливі питання, пов’язані з культурою, наукою і освітою, інноваціями, мобільністю… Це унікальна можливість для...

Читати »