Циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

  • Про відділення
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини

Лиш праця світ таким, як є, створила.

Лиш в праці варто і для праці жить.
І. Франко

У нашому навчальному закладі склалася добра традиція добирати висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову освіту, сумлінно і творчо працюють на освітянській ниві.
Не винятком є і циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти в якій працюють досвідчені та молоді, повні творчого запалу викладачі.
Викладачі циклової комісії фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки забезпечують викладання таких навчальних предметів на відділенні «Початкова освіта»:

– Математика з методикою навчання;

Основи початкового курсу математики;

Практикум розв’язування задач;

Основи початкового курсу інформатики з елементами програмування;

Інформаційні технології та технічні засоби навчання;

Методика навчання інформатики;

Методика навчання “Основи здоров’я”;

Методика навчання “Я у світі”;

– Методика навчання природознавства; 

Основи початкового курсу природознавства; 

– Образотворче мистецтво з методикою навчання;

Методика навчання трудового навчання;

– Методика навчання української мови;

Основи корекційної педагогіки (дефектологія);

Анатомія, фізіологія дітей шкільного віку;

Основи медичних знань;

– Педагогічна практика.

Робота циклової комісії спрямована на : 
–   підвищення фахової компетентності, педагогічної майстерності викладачів;

– вдосконалення навчально-методичного забезпечення викладання фахових дисциплін;

– науково-педагогічний та методичний пошук у практиці навчально-виховного процесу;

– методологічна і методична взаємодопомога викладачами циклової комісії у проведенні навчально-виховної роботи;

– обговорення робочих навчальних програм, методичних рекомендацій до написання курсових робіт, методичних рекомендацій до самостійних робіт студентів тощо;

– оновлення баз навчально-виробничої практики;

– формування професійної конкурентоспроможності майбутнього фахівця освіти.

На засіданнях циклової комісії викладачів фахових дисциплін розглядаються шляхи запровадження нових освітніх технологій у практику роботи зі студентами. Спільні зусилля викладачів дозволяють оптимізувати процес здобуття майбутніми фахівцями грунтовних знань, умінь і навичок, забезпечити узгодженість дій у створенні інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, систематично підвищувати рівень сформованості власних професійних компетенцій.
Робота циклової комісії ведеться відповідно до основної науково-методичної проблеми, і передбачає різні її форми та види: круглий стіл, методичний семінар, лабораторія навчання молодих викладачів, заняття в дидактичній майстерні, семінар-практикум. Навчально-методичні напрацювання викладачів Кірсанової О.В.,  Подановської Г.В, Гриньо Л.Я., Галати Д.Р., Ярмоли Г.П. спрямовані на забезпечення якості освіти, оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
На засіданнях циклової комісії за наслідками вивчення директивних документів Міністерства освіти та науки України вносять зміни та доповнення до робочих навчальних програм. Оновлюють робочі програми і з появою нових форм та методів навчальної діяльності, запропонованих як самими викладачами, так і рекомендованими у різноманітних науково-методичних збірниках.
У практиці викладачів фахових дисциплін початкової освіти присутні нестандартні форми занять: комунікативні тренінги, бінарні та компаративні заняття, рольові та ситуативні ігри, уроки моделювання ділових ситуацій, уроки-екскурси, методичні семінари, майстер класи.
Важливим напрямом діяльності викладачів комісії є наполеглива робота щодо залучення студентів до науково-пошукової та самостійної діяльності з метою більш ефективної їх підготовки до роботи в школі. Студенти-практиканти вивчають досвід роботи колишніх випускників коледжу з визначених проблем, складають бібліографічні покажчики до впровадження новітніх технологій, розробляють конспекти уроків та сценарії виховних заходів для учнів початкових класів, залучаються до наукової роботи.

 

poch1 poch2

Педагогічна практика у СЗШ №55 м. Львова

     Викладачами циклової комісії розроблено завдання для самостійної роботи студентів з фахових методик та методичні вказівки до їх виконання. У методичних вказівках визначається тема, мета і основні завдання, час для виконання, форми та норми оцінювання. До кожної самостійної роботи подається список літератури. Передбачено проведення консультацій, індивідуальних занять з метою ефективної організації самостійної роботи. Це сприяє розвитку творчої активності, формуванню дослідницьких та пошукових умінь.

Форми контролю самостійної роботи передбачаються різні: усно (виступи, повідомлення, дискусії); письмово (рецензії, тести, конспекти, контрольні роботи, реферати); наочно (таблиці, ілюстративний матеріал, роздатковий матеріал).
Заняття, під час яких викладач вчить самостійно думати, знаходити відповіді для вирішення поставленої проблеми, дають можливість проявити себе, викликають живий інтерес до вивчення фахових методик як таких, що забезпечують належний рівень професійної підготовки.

Конференції, семінари, круглі столи в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ» 06-07 грудня 2018р. м. Львів (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В., Галата Д.Р.)

Участь у семінарі-практикумі «Нова українська школа: інтегроване навчання» 13 листопада 2018р. (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В.)

Участь у семінарі «Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі. 26 жовтня 2018р. (Гриньо Л.Я)

Участь у студентській конференції «Перша медична допомога при різних видах уражень» 24 квітня 2018р. (Гриньо Л.Я)

Публікацікації викладачів циклової комісії:

Людмила Гриньо. Формування вчителем початкових класів сенсорних еталонів у молодших школярів із дитячим церебральним паралічем.  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Людмила Гриньо. Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі спеціального дошкільного закладу. Матеріали звітних наукових  конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.- Вип.2.- 214с.

Галата Діана. Формування методичної компетенції майбутніх учителів математики у початковій школі. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Олена Кірсанова. Майстер-клас як групова форма підготовки майбутніх вчителів початкових класів. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.

Виховний напрям діяльності циклової комісії

Організовано та проведено заходи:

Відкрите заняття з курсу “Основи корекційної педагогіки та інклюзивного навчання” на тему: “Особливості розвитку навчання та виховання дітей із сенсорними порушеннями”

Організовано та проведено майстер класи:

“Рукодільна техніка Кинусайга” – Кірсанова О.В., викладач образотворчого мистецтва.

Співробітники

завідувачГРИНЬО Людмила Ярославівназавідувач
викладачГАЛАТА Діана Романівнавикладач
викладачКІРСАНОВА Олена Вікторівнавикладач
викладачПАРОБІЙ Юрій Богдановичвикладач
викладач (сумісник)СЕНИЧ Галина Богданівнавикладач (сумісник)

1 курс

2 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Конференції, семінари, круглі столи в яких взяли участь викладачі циклової комісії:

Участь у Всеукраїнській науково практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ» 06-07 грудня 2018р. м.Львів (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В., Галата Д.Р.)

Участь у семінарі практикумі «Нова українська школі: інтегроване навчання» 13 листопада 2018р. (Гриньо Л.Я., Кірсанова О.В.)

Участь у семінарі «Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі. 26 жовтня 2018р. (Гриньо Л.Я)

Участь у студентській конференції «Перша медична допомога при різних видах уражень» 24 квітня 2018р. (Гриньо Л.Я)

Участь у публічній лекції гості з Канади Абігаль Періш-Крейг стосовно супроводу студентів з інвалідністю  у ВНЗ. УКУ 3 листопада 2017р. (Гриньо Л.Я)

Викладачі циклової комісії активно беруть участь у науково-методичній роботі:

– фокус-семінар для вчителів початкових класів –«Аспекти адаптації шестирічних першокласників в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» – 2013 м. Львів – Львівська міська рада, департамент гуманітарної політики управління освіти, навчально – методичний центр освіти м. Львова – (викладач-методист Сірант Н.П.);

poch3  poch4

–  семінар-практикум «Навчання розв’язування задач у 1-2 класах» з методики навчання математики з доктором педагогічних наук, професором – Скворцовою Світланою Олексіївною в  ЛОІППО – 2013р. м. Львів – (викладач-методист Сірант Н.П.);

poch5

Проведення Міжрегіонального методично-практичного семінару на тему «Впровадження проектної технології в початковій школі» – 2015 р. м.Львів (викладач-методист Сірант Н.П.)

poch6 poch7

Викладачі Новосельська Н.Т., Кірсанова О.В. проводять майстер-класи, народознавчі вечори, виставки творчих робіт студентів.

poch8 poch9

Виставка творчих робіт студентів других курсів напрямку підготовки Початкова освіта «Ми користуємося фарбами, а пишемо серцем»

Впродовж багатьох років всі свої зусилля викладачі циклової комісії спрямовують на теоретико – професійне становлення майбутніх вчителів початкових класів. В роботу комісії закладені міцні традиції постійного наукового пошуку нових підходів у вихованні, в розробці прогресивних технологій навчання студентської молоді.

 

Літературно – музичний вечір до Дня працівників освіти «З теплом у серці, відданому дітям»

04.10.2019 | 14:36

2 жовтня 2019 р. у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка  відбувся літературно-музичний вечір  до Дня працівників освіти «З теплом у серці, відданому дітям»
Є певна символіка у тому, що свято педагогів ми відзначаємо восени – тієї благодатної пори, котра щедро обдаровує нас своїми плодами. Педагог  віддаєте дорогоцінні скарби знань і життєвої мудрості своїм вихованцям.
День дошкілля уже традиційно в Україні відзначається 27  вересня,  Міжнародний день соціального педагога — 2 жовтня, а  у першу неділю жовтня- День освітянина. У Педагогічному...

Читати »

Майстер-клас з писанкарства у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка

17.04.2019 | 15:53

Якби наш народ не створив нічого іншого,
окрім писанки, то і цього було б досить,
аби зайняти почесне  місце в пантеоні
цивілізованих націй.
Василь Скуратівський, народознавець
 
 
 
Традиційно у передвеликодній час у Педагогічному коледжі проводяться  майстер-класи з писанкарства. Цього року такий майстер-клас відбувся 16 квітня 2019 року. Провели його викладачі художньої праці та образотворчого мистецтва Кірсанова О.В., Нежура Т.В.
Писанка є одним з найунікальніших видів українського народного мистецтва, в якому чи не найглибше і не найдовше зберігається таємничий код давніх віків. Символічні, стилізовані знаки на писанці ми...

Читати »

Ще один крок до професії

10.04.2019 | 13:25

4 квітня 2019 р. у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист виробничої практики студентами другого курсу спеціальності «Початкова освіта». Звіти студентів заслухали й оцінили керівники виробничої практики Сулим Ольга Іванівна, Паробій Юрій Богданович та Ланцута Зоряна Ярославівна.
Студенти – практиканти підготували цікаві матеріали та презентації, емоційно ділилися досвідом, набутим під час виробничої практики та труднощами, які довелося долати під час чотирьох тижнів вчителювання у школах, які часто були тими навчальними закладами, випускниками яких вони були не так...

Читати »

Майбутні педагоги залучаються до просування соціально-емоційного навчання на Львівщині

04.04.2019 | 16:30

У Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка Всеукраїнське молодіжне громадське  об’єднання «Студентське братство» за підтримки Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації організувало презентації на тему: «Соціально-емоційне навчання і громадська активність в дії».
У зустрічі взяли участь студенти спеціальності «Початкова освіта» першого та другого курсів (ШКВ-11, 22) викладачі Коледжу Верхоляк М.Р., Михайлишин Р.Р. та заступник директора з навчально – виховної роботи Сулим О.І.
Заходи провела Катерина Боасунівська, яка навчається у Київському національному університеті ім.Т.Шевченка. Катерина застосувала зі студентами такий...

Читати »

Участь у інтерактивній майстерці від Міжнародного освітнього центру Insight «Практичні інструменти ефективного уроку»

04.03.2019 | 13:02

2 березня 2019 р. на базі Креативної Міжнародної Дитячої Школи у Львові відбулася інтерактивна майстерка для сучасних педагогів від Міжнародного освітнього центру Insight «Практичні інструменти ефективного уроку».
Педагоги отримали багато корисної інформації про те, як зробити урок цікавим, насиченим і результативним, які інструменти потрібно застосувати, щоб дітям було цікаво та заняття приносили результат. Учасники майстер-класу активно опрацювали в групах конкретні інструменти для актуалізації знань учнів, запам’ятовування, формування вміння аналізувати події, ситуації; прийоми критичного мислення, інструменти бізнесу, що працюють в освіті.
Спікером...

Читати »