Українська мова за професійним спрямуванням

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148Соболевська О. Б.ДШС-11
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
124ДШС-11Соболевська О. Б.

Опис курсу

Назва курсу              Українська мова за професійним спрямуванням

Спеціальність           Соціальна робота

Кваліфікація             Соціальний педагог

Рівень                         Молодший спеціаліст

Рік навчання                 І

Семестр                        1

Кількість годин – 108 (лекційні – 48; практичні -24 ;  самостійне опрацювання – 36)

Кількість отримуваних кредитів 3 (три)

Мета і завдання курсу:

Предметом курсу української мови за професійним спрямуванням є мова як соціально-культурний феномен і засіб спілкування у професійній сфері майбутніх педагогів. Курс продовжує формування національно мовної особистості, розширює мовну компетенцію майбутнього спеціаліста, розвиває навички ефективної професійної комунікації, сприяє опануванню особливостей фахової мови.

Мета курсу – формування умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері, підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців.

До завдань курсу входить:

 • розширення знань про українську літературну мову і мову професійного спрямування;
 • оволодіння нормами української літературної мови, дотримання вимог культури усного та писемного мовлення;
 • засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання;
 • набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів;
 • розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні.

 

Студенти повинні знати:

 • особливості наукового стилю;
 • жанри наукового мовлення та особливості їх оформлювання;
 • норми сучасної української літературної мови;
 • особливості фахової термінології;
 • правила та основні вимоги щодо оформлення професійних текстів і документів;
 • основи редагування документів;
 • основні правила словозміни та правопису різних частин мови;
 • систему розділових знаків;
 • особливості професійного спілкування;
 • етикет ділового спілкування.

 

Студенти повинні вміти:

 • володіти орфографічними та пунктуаційними нормами літературної мови;
 • давати визначення основних понять;
 • стилістично правильно оформлювати свою думку;
 • розташовувати реквізити у документах;
 • складати і редагувати тексти;
 • грамотно оформляти ділові папери: щодо особового складу, інформаційні документи, документи з господарсько-договірної та освітньої діяльності;
 • вести діалог, дискусію, грамотно і лаконічно висловлювати свої судження;
 • застосовувати фахову термінологію у різноманітних комунікативних процесах;
 • дотримуватись етикету спілкування.

 

Рекомендована література:

 1. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торсінг, 2003. – 384с.
 2. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Академія, 2007.
 3. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В.Шевчук, І.В.Клименко. – К. : Алерта, 2012.
 4. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004.

Методи викладання та самостійної роботи: лекції, семінари, практичні заняття, тестування.

Підсумковий контроль здобутих знань та умінь: І семестр – іспит.

Рекомендована література

Базова:                                            

 1. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торсінг, 2003. – 384с.
 2. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Академія, 2007.
 3. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В.Шевчук, І.В.Клименко. – К. : Алерта, 2012.
 4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006.

 

Допоміжна:

 

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення, Львів, 1990.
 2. Ботвина Н.В. Ділове українське мовлення. – К.: АртЕк, 2001. – 280с.
 3. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови – К., 1999.
 4. Брус М.П. Українське ділове мовлення : навч. посіб. – Івано-Франківськ: Ті повіт, 2004.
 5. Галузинська Л.І. та ін.. Українська мова (за професійним спрямуванням): Навч.посіб. \ Л.І.Галузинська, Н.В.Науменко, В.О.Колосюк. – К.:Знання, 2008.
 6. Глущик С., Дияк О., Шевчук С. Сучасні ділові папери. – К., 2003.
 7. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: посібник \ А.Н. Діденко. – 6-те вид.. – К.:Либідь, 2010.
 8. Крохмальна Г. Українська мова професійного спрямування: навч.-метод.посібник для студентів Педагогічного коледжу. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 9. Культура фахового мовлення: Навч.посібник \ За ред.. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книга – ХХІ, 2006.
 10. Молданов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. – К. 1992.
 11. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник. – К., 2005.
 12. Паламар Л.М., Кацавець Г.П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. 4-те вид. – К.: Либідь, 2000. – 296.
 13. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
 14. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. – 240с.
 15. Стахів М. Український комунікативний етикет: Навч.-метод.посібник. – К.: Знання, 2008.

Матеріали

Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи doc

Екзаменаційні питання з курсу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму