Системи управління базами даних 2

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Сенич Г. Б.ШКД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ШКД-21Сенич Г. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Системи управління базами даних» є оволодіння необхідним мінімумом знань по створенню реляційних баз даних (БД); сформувати знання, вміння і навички, необхідні для раціонального використання сучасних прикладних програмних засобів, інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних із введенням, обробкою, зберіганням, передачею, пошуком, систематизацією і виведенням значної кількості однорідних даних з конкретної предметної галузі, які зберігаються на комп’ютерних носіях; ознайомити студентів з роллю сучасних систем управління базами даних у сучасному суспільному житті, науці.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Системи управління базами даних» є

 • формування уявлень про етапи роботи з базами даних (БД);
 • ознайомлення з найбільш вживаними сучасними системами управління базами даних (СУБД);
 • ознайомлення з основами роботи з БД і в сучасних СУБД;
 • дати студентам теоретичні і практичні навики по проектуванню баз даних, принципами роботи і програмуванням в середовищі СУБД.
 • ознайомлення з основними галузями застосування СУБД;
 • інструкції мови SQL і функції SQL-запитів;
 • формування навичок роботи на ЕОМ з використанням сучасних СУБД.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні поняття баз даних;
 • архітектуру, концепції і можливості систем керування базами даних (СУБД);
 • методи побудови структур і схем зберігання даних;
 • способи проектування баз даних на концептуальному і логічному рівнях, а також при фізичній реалізації;
 • основні етапи функціонування, реорганізації і реструктуризації баз даних;
 • перспективи розвитку баз даних;
 • основи розробки баз даних в org Base;

вміти:

 • розробляти структури баз даних;
 • вирішувати задачі по концептуальному і логічному проектуванню і фізичній реалізації баз даних;
 • оцінювати ефективність реалізації різних моделей даних і на цій основі робити вибір про практичну реалізацію систем обробки даних;
 • створювати та управляти базами даних в org Base.

 

Рекомендована література

 1. Боуман Д. и др. Практическое руководство по SQL // Д. Боуман, С. Эмерсон, М. Дарновски. — К.: Диалектика, 1997. — 336 с
 2. Гайна Г.А.,  Попович  Н.Л.  Організація  баз  даних  і  знань. Організація  реляційних  баз  даних:  Конспект лекцій.−К.:КНУБА, 2000. − 76 с.
 3. Гайна Г.А. Організація баз даних і знань. Мови баз даних: Конспект лекцій.−К.:КНУБА, 2002. − 64 с.
 4. Джексон Г. Проекторивание реляциoнных баз даных для использования с микро ЭВМ: Пер. с англ. – М.: – Мир, 1991. – 252 с., ил.
 5. Єрьоміна Н. В. Проектування баз даних: Навч. Посібник.- К.: КНЕУ,1998. – 208с.
 6. Завадський І.О. Основи баз даних: [Навч. посіб.] / І.О. Завадський. — К.: Видавець І.О. Завадський, 2011. — 192 с.: іл.
 7. Зарицька О.Л. Бази даних та інформаційні системи: Методичний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 132 с., ил:.
 8. Козлов В.А. Открытье информационные системы. М.: Финансы и статистика. 1999. – 223 с.
 9. Малыхина М.П. Базы данных. С. – Петербург, 2006. – 528ст.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму