Сучасна польська мова з практикумом

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Іспит
25.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
40Данилюк М. М.ШКД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ШКД-21Данилюк М. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна польська мова з практикумом» курсу є:

–    формування необхідної комунікативної спроможності і сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах;

–    вироблення навичок практичного володіння польською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами;

–    оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна польська мова з практикумом» є:

–    дати студенту необхідні знання з орфографії, фонетики та морфології польської мови;

–    ознайомити з лексичним мінімумом сучасної польської літературної мови, включаючи фахову лексику;

–    формувати у студентів навички активного володіння польською мовою, сприяння засвоєнню елементів мовленнєвої практики.

За підсумками вивчення курсу студент повинен знати:

–    ключові поняття орфографії, фонетики, орфоепії, морфології;

–    лексику польської мови за орієнтованими темами, в тому числі мінімальний обсяг фахової лексики;

–    традиції, звичаї та реалії сучасної Польщі, включаючи освітню тематику,

вміти:

–    застосовувати теоретичний граматичний матеріал у мовленнєвій практиці;

–    читати вголос тексти з дотриманням норм польської орфоепії;

–    порозумітися польською мовою у різних ситуаціях повсякденного життя;

–    правильно писати слова та словосполучення лексичного мінімуму;

–    здійснювати переклад окремих речень з української мови на польську.

Рекомендована література

Основна:

1.Войцева О. Польська мова : Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек». -2010.

2.Говоримо польською: Українсько-російсько-польський розмовник для ділової людини. — К.: Київська голов. спеціаліз. ред. л-ри мовами нац. меншин України, 1995.

3.Пучковський Ю. Польська мова: Практичний курс. – Київ: Чумацький шлях. – 2013.

4.Слюсар О.Ф. Польська мова: Підручник. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек». 2011. – 304 с.

5.Вагtпіска В., Dąbkowsкі О., Jекіеl W. Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców: Komentarz językowy, ćwiczenia . t. 1 — Кіеісе, 1994.

6.Вагtпіска В., Dąbkowski G., Іекіеl W. Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców (2). — Кіеісе, 1994.

7.Lipińska E. Niema róży bez kolców:ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Kraków: Uniwersitas.

Допоміжна

8.Назарук В., Юрковський М. Українсько-польський, польсько- український словник. —К., 2003.

 

 

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Польська мова. Її розвиток, історія, місце в системі слов’янських мов.
 2. Алфавіт польської мови.
 3. Голосні звуки польської мови та їх графічне зображення.
 4. Приголосні звуки польської мови та їх графічне зображення.
 5. Носові голосні звуки польської мови. Особливості вимови.
 6. Двознаки в польській мові. Вимова звуків, які вони позначають.
 7. Правила наголошування слів польської мови.
 8. Принципи польської орфографії: уживання ż та rz.
 9. Правила польської орфографії: написання u та ó.
 10. Правила уживання j та і.
 11. Позиційне пом’якшення приголосних з допомогою голосного -і.
 12. Позиційне пом’якшення приголосних з допомого діакритичного знака.
 13. Правила уживання в польській мові ch та h.
 14. Кількісні числівники від 1 до 10.
 15. Порядкові числівники від 1 до 10.
 16. Кількісні числівники від 11 до 20.
 17. Порядкові числівники від 11 до 20.
 18. Правила поєднання числівників з іменниками rok, lata, lat.
 19. Особові займенники польської мови в однині та множині.
 20. Відмінювання дієслова «być» в теперішньому часі.
 21. Форми однини та множини дієслова «być» в минулому часі.
 22. Відмінювання дієслова «być» в однині та множині в майбутньому часі.
 23. Відмінювання дієслів Ш дієвідміни на прикладі дієслова «mieć».

24.Форми чоловічоособові та нечоловічоособові дієслів.

25 Відмінювання дієслів II дієвідміни на прикладі дієслова «mówić».

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму