Спеціальне діловодство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Немає
41Залік
52Іспит
61Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
312Соболевська О. Б.
414Соболевська О. Б.
518Соболевська О. Б.
66Соболевська О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
36Соболевська О. Б.
43Соболевська О. Б.
518Соболевська О. Б.
64Соболевська О. Б.

Опис курсу

Міждисциплінарні зв’язки з діловодством, документознавством.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Модуль 1.Спеціальне  діловодство та документація у сучасному суспільстві.

Модуль 2.  Спеціальне діловодство та вимоги до його організації

Модуль 3. Документування управлінськрї діяльності

Модуль 4. Спеціальне діловодство в професійній діяльності

Модуль 5.  Системи документування як процес створення документа

Модуль 6. Документування механізмів листування

Модуль 7. Організація роботи з документами у сучасних службах спеціального діловодства

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Спеціальне діловодство» є перевірити теоретичні знання та практичні навички про оформлення документації; перевірити вміння класифікувати  документи; визначати особливості їх основних типів і видів; виконувати  основні  технологічні  процеси у сфері діловодства; виділяти  документознавчі аспекти інформаційно-аналітичної діяльності.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • ознайомлення студентів  з видами та типами документів та користування ними у професійній діяльності;
 • вивчення підходів до створення різноманітних форм професійної документації;

–  формування у студентів уміння і навички самостійно готувати різноманітні документи.

 

 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • поняттєво-термінологічний апарат спеціального діловодства;
 • об’єкт, предмет, структуру і методи документознавства як наукової дисципліни;
 • еволюцію документа як носія інформації;
 • характеристики документа як системного об”єкта;
 • методи і способи документування;
 • класифікацію і типологізацію документів;
 • види видань і неопублікованих документів;
 • характеристики документів на новітніх носіях інформації;
 • законодавство України, державні стандарти, інші нормативні та методичні документи із спеціального діловодства;
 • правила діловодства в установах, організаціях і підприємствах України;
 • уніфіковану систему організаційно-розпорядчих документів, правила складання та оформлення документів;
 • структуру, завдання, функції і посадовий склад працівників і служб;
 • правила та порядок складання, оформлення службових документів, організацію роботи з ними;
 • особливості лексико-семантичного складу та структурно-словотвірних засобів провідних терміносистем.

вміти:

 • створити модель формуляр зразок установчого, колективного, трудового договорів;
 • сформулювати текст посадової інструкції;
 • оформити документи щодо заключення і розроблення трудового договору;
 • організувати роботу із прийманням, реєстрацією, розгляду звернень громадян;
 • оформляти документи пенсійного та соціального забезпечення громадян;
 • розробляти технологічні процеси роботи з документами з обмеженим доступом.

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Блощинська В.А. Спеціальне діловодство: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 320 с.
 2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 2003. – 400 с.
 3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 4-те вид.– Київ: Либідь, 2004. – 384 с.
 4. Казмірчук П.Є. Складання ділових паперів.: Довідник –практикум. – – 189 с.
 5. Рожнов В.С. Загальне і кадрове діловодство. – К.: МАУП, 1996.

 

 

ДОДАТКОВА  ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 260 с.
 1. Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч.посібник – К.: Каравела, 2006. – 240 с.
 2. Діловодство  й  архівна  справа:  Терміни  визначення. (чинний з 01.07.95)
 1. Закон України «Про державну таємницю» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16.– Ст.93.
 2. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
 1. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посібник. – Київ: МАУП, 2002. – 168с.

 

Матеріали

семестровий план (ШКД) спец.діловод

семестровий план (ШКД) спец.діловод

Перелік питань до іспиту зі Спеціального діловодства ШКД-31 doc

Методичні рекомендації до іспиту з спеціального діловодства ШКД-31

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму