Соціологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Залік
41.5Залік
42.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Івах О. С.ДШВ-21, ДШВ-22,
414Івах О. С.ШКВ-21, ШКВ-22
422Івах О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ДШВ-21Івах О. С.
ДШВ-22Івах О. С.
Івах О. С.
46ШКВ-21Івах О. С.
ШКВ-22Івах О. С.
412Івах О. С.

Опис курсу

Мета: Основна мета курсу “Соціологія” полягає у формуванні у               студентів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної діяльності та поведінки.

 

Завдання:

Основними завданнями вивчення дисципліни “Соціологія ” є

–  дати майбутнім спеціалістам цілісне уявлення про суспільство;

–  озброїти студентів знаннями основних соціальних систем та інститутів, спільнот людей, процесу соціалізації і його впливу на самооцінку і поведінку особистості, законів функціонування і розвитку суспільства;

–  виробити у майбутніх спеціалістів такий підхід до соціальної реальності, в основі якого лежить наукове знання;

– навчити майбутніх педагогів розуміти, інтерпретувати і використовувати в професійній діяльності і в повсякденному житті основні теоретичні і практичні положення соціології, дані конкретно-соціологічних досліджень;

– формувати загальну і соціологічну культуру, соціологічне мислення майбутніх спеціалістів, розвивати у них потребу в здобутті наукових знань про явища суспільного життя.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • передумови виникнення соціології як науки;
 • об’єкт та предмет науки;
 • функції та роль соціології у житті суспільства;
 • основні етапи становлення соціології;
 • основні категорії соціології;
 • структуру соціологічного знання;
 • види соціальних спільнот та форми соціальної взаємодії;
 • види, етапи соціологічного дослідження та основні методи збору соціологічної інформації.

 

уміти:

 • працювати з соціально-політичною та публіцистичною літературою;
 • робити власні висновки та готувати доповіді, реферати з питань соціальної проблематики;
 • аргументовано відстоювати свою точку зору в обговоренні соціальних проблем;
 • грамотно та критично аналізувати та використовувати статистичні дані, документи, обробляти їх, систематизувати, класифікувати, вирізняти найбільш важливе, основне;
 • складати програми соціологічного дослідження конкретних об’єктів і обирати відповідний інструментарій їх реалізації;
 • володіти навичками соціологічного аналізу інформації.

 

 

Рекомендована література

 1. Соціологія: Підручник / 3-тє вид.,стереотипне. За редакцією В.М.Пічі. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2008.
 2. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання.-5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2009.

 

Допоміжна:

 1. Арбеніна В.Л .Етносоціологія: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: ХНУ, 2007.-314с.
 2. Білоус В.С.Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч.посіб. – К.,2002.
 3. Вишняк О.І. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України. Соціологічний моніторинг (1992-2006). – К.: Ін-т соціології НАН України, 2006. – 226с.
 4. Грушевський М.С.Хто такі українці і чого вони хочуть. – Київ, 1991.-227с.
 5. Гіденс Е. Соціологія.- К.,1999
 6. Грушевський М.С.Проект “Українського соціологічного інституту”//Філософська і соціологічна думка.-1992.-№7.
 7. Грушевський М.С.Український соціологічний інститут і дослідча кафедра історії культури загальної й української//Філософська і соціологічна думка.-1992.-№7.
 8. Жоль К.К. Соціологія: Навч.посіб. – К.: Либідь, 2005.
 9. Кузьменко Т.М. Соціологія: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010.
 10. Подольська Е.А., Подольська Т.В.Соціологія: 100 питань-100 відповідей. – Київ: Фірма “ІНКОС”,2009, – 352 с.
 11. Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За редакцією В.М.Пічі. – 2-ге вид., стерео. – Львів: “Магнолія-2006”, 2009.
 12. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – К.: ВЦ “Академія”, 2008.-544с.
 13. Соціологія: Підручник / За ред. М.П.Требіна. – Х.: Право, 2010.
 14. Тарабукін Ю.А. Соціологія молоді: Курс лекцій. – К., 2001. – 376 с.
 15. Хто є хто в західній та вітчизняній соціології: Навч. Соціологічний словник для студентів/ За ред.. В.М.Пічі. – Львів: Світ, 1999.-159с.

 

http://www.sociology-lnu.org.ua/resursy.files/Chernysh_Soc_04.pdf.

http:// pidruchniki.ws/17810409/sotsiologiya/sotsiologiya_-_siriy_

http:// uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Соціологія