Практикум з комп’ютерного діловодства

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336

Опис курсу

Міждисциплінарні зв’язки з документознавством, діловодством.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.Основи роботи в середовищі Microsoft Excel.

Змістовий модуль 2.  Можливості Microsoft Excel.

Змістовий модуль 3. Застосування баз даних у діловодстві

Змістовий модуль 4. Power Point, його можливості

Змістовий модуль 5. Основи роботи у середовищі Microsoft Word

Змістовий модуль 6.  Можливості Microsoft Word

Змістовий модуль 7. Застосування текстових редакторів у діловодстві

Змістовий модуль 8.  Можливості текстових редакторів

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. .Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум комп’ютерного діловодства» є формування умінь й навичок складання та оформлення документів за допомогою комп’ютерної техніки; вивчення  інформаційних потоків, які включають збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації із використанням комп’ютерних інформаційних систем з метою аналізу, одержаних результаті для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

–  сформувати навички складання та оформлення документів за допомогою комп’ютерної техніки;

–   вивчити  процеси збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації за допомогою комп’ютерної техніки;

–  вивчення програми Microsoft Excel, Word та Power point, як основних програм для створення текстових і табличних документів а також презентацій.

– вивчення  складу та призначення об’єктів бази даних Microsoft Access.

–  ознайомлення з системою автоматизованого перекладу Pragma.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

знати:

– різновиди документів і їх характеристику;

–  реквізити документів;

– правила складання та оформлення формуляр – зразків документів;

– основні напрямки уніфікації і стандартизації документів;

– початкові відомості про Microsoft Excel, Word та Power point.

вміти:
–  створювати документи, згідно з УСОРД;

– демонструвати вміння практично готувати різноманітні документи за допомогою комп’ютерної техніки;

–  створювати, редагувати і використовувати таблицю у Microsoft Excel;

–  створювати і переглядати презентацію у Microsoft Power point;

–  вільно володіти програмою Microsoft Word, яка є основною для створення електронних формуляр – зразків документів;

– працювати з системою автоматизованого перекладу Pragma.

Рекомендована література

  1. Електронне діловодство: Навч.посібник длястудентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050102 « Економічна кібернетика» / О.В. Шпортько, В.В. Ступницький. Л.В. Шпортько, Н.І. Ступницька / За ред. О.В. Шпортька. – Рівне: РДГУ, 2006. – 88 с.
  2. Скібіцька Л.І.Діловодство: Навч.посібник / Укладач Л.І.Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Допоміжна

  1. Филенко Е.Н. Появлениеперсональных компьютеров и начало формирования новой «компьютерной» технологии // Делопроизводство. – 2008. – №1. – С. 47–44.
  2. Варламова Л.Н. Форматы электронных документов, используемые в управлении документацией // Делопроизводство. – 2009. – №3. – С. 27–31
  3. Рудюк В. Введение електронного документооборота: опыт Германии //Довідник секретаря та офіс–менеджера. – 2008. – №6. – С. 31–35
  4. Сельченкова Г. Автоматизовані системи управління документами. На що звертати увагу при виборі? // Довідник секретаря та офіс–менеджера. – 2008. – №8. – С. 26–31
  5. Сельченкова Г. Автоматизовані системи управління документами.Функціональні можливості систем, що забезпечують електронний документообіг // Довідник секретаря та офіс–менеджера. – 2008. – №9. – С. 38–43

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму