Педагогіка ( спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки і психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Немає
22Іспит
32.5Немає
41.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
122Лозинська С. В.ДШВ-11, ДШВ-12
240Лозинська С. В.ДШВ-11, ДШВ-12
328Лозинська С. В.ДШВ-21, ДШВ-22
424ArrayДШВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
114ДШВ-11Лозинська С. В.
ДШВ-12Табака О. М.
228ДШВ-11Лозинська С. В.
ДШВ-12Табака О. М.
38ДШВ-21Лозинська С. В.
ДШВ-22Лозинська С. В.
46ДШВ-21Лозинська С. В.
ДШВ-22Лозинська С. В.

Опис курсу

        Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» є засвоєння студентами основ професійної діяльності вихователя, оволодіння майбутніми фахівцями системою знань дисциплін, практичними вміннями та навичками з організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка» є:

 • творче оволодіння досягненнями вітчизняної і світової цивілізації в галузі педагогічної науки, надбаннями педагогічних традицій українського народу;
 • розвиток педагогічного мислення, формування здатності до аналізу явищ виховання,
 • навчання і розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання;
 • навчання творчого підходу до педагогічної діяльності;
 • підготовка до практичного здійснення завдань педагога в сучасних умовах дошкільного виховання.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • пріоритетні напрями розвитку сучасної системи освіти;
 • концептуальні засади реформування та демократизації освіти;
 • сучасні фундаментальні наукові дослідження в галузі дошкільної педагогіки, її здобутки;
 • народні сімейні педагогічні традиції;
 • завдання курсу, основні поняття, специфіку вивчення дисциплін педагогічного спрямування;
 • стан розв’язання проблем виховання та розвитку дітей дошкільного віку в сучасних наукових дослідженнях, новітні оздоровчі технології;
 • завдання та зміст підготовки вихователя дошкільного навчального закладу в галузі виховання дітей дошкільного віку;
 • особливості реалізації дидактичних принципів організації навчально-виховного процесу в ДНЗ.

вміти:

 • виконувати завдання національного, демократичного й гуманістичного виховання дітей дошкільного віку;
 • визначати найдоцільніші та найдієвіші методи виховання та навчання дітей дошкільного віку;
 • упроваджувати в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу сучасні виховні технології;
 • складати конспекти занять, сценарії свят та розваг з різних розділів програми  розвитку дітей дошкільного віку;
 • планувати навчально-виховну роботу з дітьми та діяти за планом в ДНЗ;
 • добирати оптимальні засоби, методи та прийоми виховання та навчання дітей;
 • розробляти та виготовляти дидактичний матеріал та наочні посібники;
 • вивчати та аналізувати і узагальнювати кращий педагогічний досвід;
 • аналізувати навчальні програми, зміст підручників і посібників.

Рекомендована література

Базова

 1. Закон України “Про дошкільну освіту” : за станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2005. − 31 с.
 2. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник /Т. І. Поніманська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2013.– 464 с.– (Серія «Альма-матер»).

Допоміжна

 1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І.,  Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 2. Білан О., Возна Л., Максименко О., Овчаренко Л., Руханська Л., Самсін В. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / О.Білан, Л. Возна, О. Максименко та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 264 с.
 3. Закон України “Про дошкільну освіту” : за станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2005. − 31 с.
 4. Закон України “Про освіту” : за станом на 8 грудня 2006 р. / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2006. − 40 с.
 5. Закон України «Про охорону дитинства» [Текст]. − «Про дитяче харчування»/ Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2008. − 32 с. − (Серія «Закони України»)
 6. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”. / О.О. Андрієтті, О.П. Голубович, О.П. Долина та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 104 с.

Та література рекомендована  при вивченні кожного змістового модуля.

Інформаційні ресурси

http://www.npu.edu.ua

http://dochcolnik.nm.ua/

http://domisolka.nm.ua/

http://ivalex.vistcom.ua/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму