Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
220ArrayДШВ-11, ДШВ-12
326ArrayДШВ-21, ДШВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
214ДШВ-11
ДШВ-12
310ДШВ-21
ДШВ-22

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта».

Предметом навчальної дисципліни є природа рідного краю. Вивчення природи – це  важливий фактор підготовки майбутніх вихователів. Навколишня природа у знаючого і вмілого педагога є важливим засобом гармонійного розвитку дітей. Ознайомлення з природою рідного краю сприяє формуванню сенсорних, естетичних, творчих, фізичних здібностей та розширенню екологічних знань дітей.

Міждисциплінарні зв’язки: вікова та педагогічна психологія, загальна педагогіка, література для дітей дошкільного віку, фахові методики.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Наукові засади основ природознавства і методики ознайомлення дітей з природою.
 2. Куток природи та ділянка ДНЗ.
 3. Методи і форми ознайомлення дошкільників з природою.
 4. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою в різні пори року. Планування і облік роботи.
 5. Мета та завдання навчальної дисципліни.
  • Метою викладання навчальної дисципліни «Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою» є формування у студентів необхідних екологічних і педагогічних знань, які є чинниками їх професійної підготовки та практичної діяльності. Формування професійної компетенції майбутніх фахівців  в галузі дошкільної освіти та виховання а контексті вивчення об’єктів та явищ природи, методів ознайомлення дітей з ними і форм організації навчально-виховної роботи в умовах суспільного дошкільного виховання та сім`ї.
  • Завданням курсу є: систематизація знань студентів про природу; окреслення змісту інформації про об’єкти та явища оточуючої природи, доступної розумінню дітей дошкільного віку, їх потребам та інтересам; оволодіння студентами методами ознайомлення дітей з природою; розкриття перспектив використання могутнього потенціалу природи для гуманізації педагогічного процесу: розвитку розмовних, моральних естетичних сторін особистості, зміцнення здоров’я дітей; навчання умінню доцільно використовувати форми організації співпраці дорослого і дитини в процесі пізнання світу природи; збагачення естетичних вражень та формування системи цінностей у майбутніх педагогів.
  • Під час вивчення зазначеного курсу належить спланувати сукупність знань, умінь та навичок, а саме:

Студент повинен знати:

 • зміст, організаційні форми і методи навчання та виховання дітей дошкільного віку для здійснення їх різнобічного розвитку;
 • методи педагогічного керівництва різними видами діяльності вихованців;
 • систему екологічного виховання дітей, основні напрями і перспективи її розвитку у педагогічній науці України;
 • основні природоохоронні акти, закони, документи з питань охорони навколишнього середовища;
 • бути обізнаним із змістом природних умов України (клімат, природні зони, рослинний і тваринний світ, Червона книга України;
 • природу рідного краю, її неповторну красу, видову різноманітність проблеми, збереження та примноження природних багатств;
 • найбільш цікаві для дітей об’єкти і явища природи нашої планети;
 • завдання ознайомлення дошкільників з природою;
 • умови ефективності навчально-виховного процесу щодо вирішення завдань ознайомлення дошкільників з природою;
 • засоби фіксації знань дітей про природу;
 • обладнання ділянки дитячого садка та куточка природи в умовах суспільного і сімейного дошкільного виховання.

Студент повинен вміти:

 • здійснювати диференційований та індивідуальний підхід до дітей, сприяти розвитку їх здібностей і задатків;
 • використовувати засоби педагогічного впливу, які ґрунтуються на традиціях українського народу;
 • забезпечувати діагностичне обстеження старших дошкільників, аналізуючи рівень їх знань, умінь та навичок з природознавства;
 • планувати навчально-виховну роботу з вихованцями на заняттях;
 • керуватися принципами загальнолюдської моралі;
 • передавати дітям набутий життєвий досвід, знання, вміння та навички ефективного природокористування;
 • керувати творчою працею дітей та їх самостійною діяльністю;
 • вдосконалювати знання, використовувати в роботі вітчизняний і зарубіжний передовий педагогічний досвід;
 • визначити та аналізувати знання дітей про довкілля для визначення перспективних ліній навчальної роботи із ними з врахуванням темпів індивідуального розвитку;
 • умови ефективності навчально-виховного процесу щодо вирішення завдань ознайомлення дошкільників з природою;
 • використовувати ігри з природничим матеріалом: снігом, піском, водою, вітром, сонцем, листям плодами дерев, проводити нескладні досліди під час прогулянок та екскурсій, самостійної діяльності дітей;
 • знайомити дітей з народними традиціями природокористування, шанування природи, обрядами та святковими сезонними дійствами, легендами, піснями, малими фольклорними жанрами природничого змісту;
 • для систематизації та закріплення знань про природу,  зважаючи на  індивідуальні пізнавальні та комунікативні можливості дітей, залучити їх  самостійного та в складі невеликих груп розгляду та складання колекцій, гербаріїв, настільно-друкованих ігор природничого змісту в науковому центрі шляхом створення ігрових та пошукових  ситуацій, спонукання, прикладу інших;
 • доступно розповідати про екологічно доцільну поведінку людини,  правила природокористування, необхідність збереження природи.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Екзаменаційні питання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму